Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Médicos especialistas > Doktor/ica Medicine Specijalist Urologije

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST UROLOGIJE. Croacia

Ofertas de empleo de Médicos especialistas en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos especialistas.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Medical doctors › Specialist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA

„DR. JURAJ NJAVRO“ VUKOVAR

KLASA: 112-02/24

URBROJ: 22-01/24-21

U Vukovaru, 29. siječnja 2024. godine

Temeljem članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice ”Dr. Juraj Njavro” Vukovar, Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar objavljuje sljedeći

NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar raspisuje natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:

1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:

 • VSS, završen medicinski fakultet
 • položen specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • važeće odobrenje za samostalan rad/licenca

2. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE – 2 izvršitelja/izvršiteljice

Uvjeti:

 • VSS, završen medicinski fakultet
 • položen specijalistički ispit iz pedijatrije
 • važeće odobrenje za samostalan rad/licenca

3. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST UROLOGIJE – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:

 • VSS, završen medicinski fakultet
 • položen specijalistički ispit iz urologije
 • važeće odobrenje za samostalan rad/licenca

Nacionalna memorijalna bolnica “Dr. Juraj Njavro” Vukovar raspisuje natječaj za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika:

4. MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA – 9 izvršitelja/izvršiteljica

Uvjeti:

 • Završena srednja medicinska škola (SSS), stečeno zvanje nakon školovanja: medicinska sestra/medicinski tehničar
 • Važeće Odobrenje za samostalan rad

Kandidati su po natječaju dužni priložiti sljedeće:

 1. zamolbu
 2. životopis
 3. preslik diplome/svjedodžbe
 4. preslik uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu samo za kandidate pod točkama 1., 2. I 3. ovog natječaja
 5. preslik odobrenja za samostalan rad
 6. potvrda HZMO-a o radno-pravnom statusu (e-radna knjižica), ne starija od 30 dana
 7. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana
 8. preslik osobne iskaznice
 9. preslik domovnice

Zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom na adresu: Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar, Županijska ulica br. 35, Vukovar ili neposredno na urudžbeni zapisnik sa naznakom „Za natječaj za prijem radnika na neodređeno /određeno vrijeme za radno mjesto ______________________________________ “.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima, i to na način kako se ranije navodi, ovisno o broju prijavljenih kandidata provest će se testiranja i/ili razgovori. Kandidati koji ne pristupe testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O načinu provođenja testiranja i/ili razgovora, vremenu testiranja i/ili razgovora (najmanje 3 dana prije održavanja), te eventualnom prilaganju dodatne dokumentacije kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web stranici Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar i oglasnoj ploči. Dan objave na službenoj web stranici smatra se danom dostave poziva/objave/odluke.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječni i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti, u skladu s navedenim propisima:

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23)

- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19)

- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)

- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21)

Ako se na natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103. st. 1. navedenog Zakona.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 6, 7, 8. i 48.f. navedenog Zakona.

Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjete iz članka 9. navedenog Zakona – dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjete iz članka 49. navedenog Zakona.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje zamolbi je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, a natječaj se istovremeno objavljuje na stranicama Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Odluka o izboru kandidata dostaviti će se svim kandidatima objavom na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar najkasnije u roku od 90 dana od zaključenja natječaja.

Sa kandidatom će se ugovoriti probni rad sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Natječajnu dokumentaciju, odnosno podatke o kandidatima NMB Vukovar čuvat će šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka.

Nakon isteka naznačenog roka čuvanja, dokumentacija će se uništiti, s tim da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Za NMB Vukovar

RAVNATELJ

Mr.sc. Anto Blažanović, dr.med.

specijalist patologije i sudske medicine

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: VUKOVAR, Županijska 35

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2447216.

Ver las 57 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos especialistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: