Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Médicos generales > Doktor/doktorica Medicine

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. Croacia

Trabajar de Médicos generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Medical doctors › Generalist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

Sukladno čl. 21. Statuta Doma zdravlja Čakovec, ravnateljica Doma zdravlja Čakovec raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

Doktora medicine - 1 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme, za rad u ordinaciji opće/obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec u Macincu, Glavna 26.

Uvjeti:

  • završen sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine,
  • odobrenje za samostalan rad (licenca).

Općina Nedelišće nudi mogućnost financijske stimulacije liječnika.

Uz molbu za zapošljavanje prilaže se u preslici:

  1. kraći životopis,
  2. diploma,
  3. elektronski zapis HZMO-a s podacima o radnom stažu (ne starije od 1 mjeseca),
  4. odobrenje za samostalan rad koje izdaje nadležna komora (važeća licenca),
  5. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Molbe na natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana računajući od slijedećeg dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Doma zdravlja Čakovec (www.dzck.hr).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propis propisuje za ostvarivanje tog prava.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 49. rečenog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Dom zdravlja pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor.Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Čakovec.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “za natječaj – zapošljavanje ____ (navesti točan naziv radnog mjesta)”.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Domu zdravlja Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u skladu s općim aktima Doma zdravlja, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Odluka o izboru kandidata javno će se objaviti na internetskoj stranici Doma zdravlja Čakovec u zakonskom roku te se kandidati neće pojedinačno obavještavati pisanim putem.

Dom zdravlja Čakovec pridržava pravo, bez obrazloženja, djelomično ili u cijelosti, u svako doba poništiti ovaj natječaj.

DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: Dom zdravlja Čakovec.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, Ča

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2446297.

Ver las 102 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: