Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Médicos generales > Doktor/doktorica Medicine Specijalist/specijalistica Interne Medicine

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST/SPECIJALISTICA INTERNE MEDICINE

Empleo de Médicos generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Medical doctors › Generalist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova:

  • sudjeluje u provođenju programa stacionarnog i ambulantnog rada klinike, kliničkog zavoda ili zavoda i obavlja poslove koji proizlaze iz djelokruga njegove stručne spreme i specijalizacije
  • obavlja dežurstva
  • odgovoran je za pravovremenu dostavu odobrenja za rad/obnove odobrenja za rad službi odgovornoj za kadrovske poslove
  • kontrolira i usmjerava rad zdravstvenih djelatnika s kojima radi u timu
  • obavlja stručni, nastavni i znanstveno-istraživački rad
  • sudjeluje u edukaciji liječnika na specijalizaciji i liječnika na stažu
  • daje obavijesti članovima uže obitelji o zdravstvenom stanju pacijenta
  • obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada i po nalogu neposredno pretpostavljenog

Na temelju odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alena Ružića, dr.med., od 08. veljače 2024. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH klasa: 100-01/24-03/18, urbroj: 534-04-1-1/8-24-10 od 12. siječnja 2024. godine, raspisuje se:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Doktor medicine specijalist interne medicine, uže specijalizacije iz nefrologije - 1 izvršitelj

Uvjeti:

- VSS, dr medicine

- položen specijalistički ispit/subspecijalistički ispit

- odobrenje za samostalan rad

U prijavi na natječaj potrebno je priložiti obveznu dokumentaciju:

- zamolbu i životopis

- presliku Diplome o stečenom obrazovanju

- presliku uvjerenja o specijalističkom/subspecijalističkom ispitu

- presliku odobrenja za samostalan rad

- potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu)

- potvrdu o državljanstvu

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada

Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Odluke o izabranom kandidatu javno će biti objavljene na internetnetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Rijeka – www.kbc-rijeka.hr.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja a natječajna dokumentacija biti će vraćena kandidatima.

Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: KBC Rijeka, Krešimirova 42, 51000 Rijeka, Pisarnic

Zamolba: KBC Rijeka, Krešimirova 42, 51000 Rijeka, Pisarnic

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2453078.

Ver las 90 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: