Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Docent/ica Iz Područja Društvenih Znanosti, Polje Ekonomija, Grana Računovodstvo

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contrato en Croacia de Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Docent/ica Iz Područja Društvenih Znanosti, Polje Ekonomija, Grana Računovodstvo

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › University and higher education teachers › University and higher education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

  1. Fakultet ekonomije i turizma „dr. Mijo Mirković“

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici na natječaj (m/ž) moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine br. 119/22) i na njemu utemeljenim propisima te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis (potpisan);

b) preslik odgovarajuće diplome doktorskog, odnosno diplome sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija;

c) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;

d) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova; ( za radno mjesto pod točkom 2. potrebno je dostaviti i popis umjetničkih ostvarenja uz priložene preslike dokaza / programa )

e) dokaz o državljanstvu;

f) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Navedene isprave i prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. Pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/pristupinformacijama/835.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijava na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte natjecaji-radna-mjestaunipu.hr s naznakom Prijava na natječaj uz navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici Sveučilišta.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Rektor

Prof.dr.sc. Marinko Škare

KLASA:112-01/24-01/02

URBROJ: 143-01-10-24-1

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 5 años.

Empleador: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Instrucciones para solicitar:

Email: natjecaji-radna-mjestaunipu.hr

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 04 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2498755.

Ver las 48 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: