Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesionales de enfermería > Dentalni/a Asistent/ica U Timu Dentalne (polivalentne) Zdravstvene Zaštite

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DENTALNI/A ASISTENT/ICA U TIMU DENTALNE (POLIVALENTNE) ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Empleo de Profesionales de enfermería en Croacia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de la salud › Profesionales de nivel medio de enfermería y partería › Profesionales de nivel medio de enfermería.

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Health associate professionals › Nursing and midwifery associate professionals › Nursing associate professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Mjesto rada: Tenja, Svete Ane 1

Uvjeti:

- SSS, dentalni asistent ili medicinska sestra/tehničar

-odobrenje za samostalan rad

-poznavanje rada na računalu

probni rad: 2 mjeseca

Uz prijavu na natječaj obavezno priložiti:

  1. životopis
  2. presliku svjedodžbe
  3. presliku domovnice
  4. presliku odobrenja za samostalan rad
  5. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)
  6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave ovog natječaja
  7. presliku vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza u slučaju da je došlo do promjene prezimena kandidata
  8. vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave na mrežnoj stranici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije www.dzobz.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat je izričito suglasan da Dom zdravlja Osječko-baranjske županije kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan se u prijavi pozvati na navedeni članak Zakona te uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Dom zdravlja Osječko-baranjske županije pribaviti će, temeljem čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24), po službenoj dužnosti dokaz da odabrani kandidat nije osuđen za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22, 114/23 i 36/24) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga Zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Dom zdravlja Osječko-baranjske županije će s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu prijavu sa svim traženim dokazima provesti testiranje/razgovore. O načinu provođenja testiranja/razgovora, izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja/ razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice www.dzobz.hr.

Do donošenja odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj– naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Doma zdravlja Osječko-baranjske županije www.dzobz.hr.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Empleador: Dom zdravlja Osječko-baranjske županije.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 05 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2496731.

Ver las 247 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de la salud › Profesionales de nivel medio de enfermería y partería › Profesionales de nivel medio de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: