Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafos > Daktilograf/kinja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DAKTILOGRAF/KINJA. Croacia

Contrato en Croacia de Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafos

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Operadores de máquinas de oficina : Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafos.

Clerical support workers : General and keyboard clerks : Keyboard operators : Typists and word processing operators

Descripción de la oferta de trabajo:

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI-POLA

Broj:   P-87/2018

Pula,   28.svibnja 2019.

 

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11 i 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, i 61/17), a po prethodno pribavljenim suglasnostima Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/18-04/862, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 31. prosinca 2018.godine i Ministarstva uprave Republike Hrvatske Klasa: 112-02/19-01/381, Urbroj: 515-03-01-02/6-19-2-16-2 od 08. travnja 2019. godine, Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola raspisuje

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola,

- daktilograf – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od godinu dana radi povećanja obima posla.

Uvjeti za prijam u državnu službu:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke ili završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola upravne, ekonomske ili birotehničke struke,

- položen državni stručni ispit,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu,

- sposobnost prijepisa i-b kategorije.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

           Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca. Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

• životopis,

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

• preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju upravne, ekonomske ili birotehničke struke ili završene gimnazija ili druge četverogodišnje srednje škole čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola upravne, ekonomske ili birotehničke struke

• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama u Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr), a prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola, Rovinjska 2a, Pula-Pola, s naznakom: "Oglas za prijam daktilografa na određeno vrijeme“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

 Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.     

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na oglas dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja; https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14), uz prijavu na oglas dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi čl. 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), uz prijavu na oglas dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o pripadnosti nacionalnoj manjini.

 

Komisiju za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje općinski državni odvjetnik. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, te ih upućuje na testiranje i intervju.

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora s kandidatima (intervju).

 

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

 

Testiranje kandidata provodi se u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na računalu.

 

Za najboljeg kandidata državno odvjetništvo će nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnijeti zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere. Na temelju izvješća o rezultatu sigurnosne provjere nadležne sigurnosno-obavještajne agencije, državno odvjetništvo kao podnositelj zahtjeva donosi konačnu ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka. Sigurnosna provjera provodi se sukladno zakonu kojim se uređuje provođenje sigurnosnih provjera.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, te sadržaj i način testiranja, kao i pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, istovremeno s objavom oglasa.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr

 

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju, te u drugim slučajevima iz članka 50. b. stavka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, općinski državni odvjetnik će obustaviti provedbu postupka po ovom oglasu.

 

O rezultatima oglas kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr.

 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Rovinjska 2a, 52100 Pula

Identificador de la vacante:1760263.

Ver las 42 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Operadores de máquinas de oficina : Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: