Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Oficinistas generales > Administrativno/a-računovodstveni/a Radnik/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ADMINISTRATIVNO/A-RAČUNOVODSTVENI/A RADNIK/ICA. Croacia

Ofertas de Oficinistas generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales.

Traducción de la profesión: Clerical support workers › General and keyboard clerks › General office clerks › General office clerks.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22,101/23) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrapče, Zagreb, raspisuje

natječaj za radno mjesto

ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI RADNIK/ICA,

jedan (1) izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

- SSS, ekonomskog smjera

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži: adresu stanovanja, kontakt broj, adresu elektroničke pošte, na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici:

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), ne starije od dana objave natječaja,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22,101/23), ne starije od dana objave natječaja,

- potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad (prema mjestu stanovanja/prebivališta) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere prema članku 25. stavku10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22,101/23), ne starija od dana objave natječaja,

- dokaz o radno-pravnom statusu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaja.

Kandidati su dužni priložiti dokaz o promjenama prezimena/imena ukoliko je došlo do promjene u odnosu na priloženu dokumentaciju.

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/ 13, 152/ 14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz ostale dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i odgovarajuće dokaze o ostvarivanju prava prednosti, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. - 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Kandidatom, prijavljenim na natječaj, smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno: nepravodobne, nepotpune, nepotpisane i primljene elektronskim putem, neće se razmatrati.

Za predloženog kandidata provest će se provjera postojanja/nepostojanja zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) kod preostalih nadležnih tijela.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Vrapče, Ulica Nikole Gorjanskog 7, 10090 Zagreb, uz obveznu naznaku: „Za natječaj - Administrativno-računovodstveni radnik/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme“.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidatima koji nisu izabrani dostavit će se pisana obavijest u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Vrapče dana 26.04.2024. i otvoren je do 06.05.2024. godine.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Empleador: Dječji vrtić Vrapče.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Nikole Gorjanskog 7, 10090 Zagreb

Zamolba: Nikole Gorjanskog 7, 10090 Zagreb

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 03 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2495547.

Ver las 313 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: