Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Oficinistas generales > Administrativni Tajnik

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes de Oficinistas generales en Croacia

Administrativni Tajnik

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales.

Traducción de la profesión: Clerical support workers › General and keyboard clerks › General office clerks › General office clerks.

Descripción de la oferta de trabajo:

O G L A S

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sukošan na određeno vrijeme

Administrativni tajnik , do povratka duže vrijeme odsutnog službenika, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u zakonskom roku .

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, to pravo ostvaruje u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima, ako se u prijavi na natječaj pozove na to pravo i priloži odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako pozvani kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao / povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Sukošan https://opcina-sukosan.hr/javni-natjecaji-objave-i-pozivi/, objaviti će se način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis,

– izvornik ili preslika diplome kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice ili vojne iskaznice),

– dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),

– preslika svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da kod kandidata ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),

– dokaz kojim kandidat dokazuje ispunjavanje nekog od posebnih uvjeta kojim ostvaruju pravo prednosti (kandidat koji to ostvaruje).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave na adresu: Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14. 23206 Sukošan , s naznakom: »Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sukošan«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Na web-stranici Općine Sukošan dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: OPĆINA SUKOŠAN.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Općina Sukošan,Hrvatskih branitelja 14, 23206 Suko

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2453739.

Ver las 163 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: