Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Oficinistas generales > Administrativni/a Referent/ica - Sudski/a Zapisničar/ka

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA - SUDSKI/A ZAPISNIČAR/KA

Oferta de empleo en Croacia de Oficinistas generales

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.

Clerical support workers : General and keyboard clerks : General office clerks : General office clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju odredbe članka 61. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/7, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) te odobrenja Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/19-04/100441, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 24. listopada 2019. Općinski sud u Bjelovaru raspisuje

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica

OPĆINSKI SUD U BJELOVARU

Administrativni referent-sudski zapisničar

- 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, zatim gimnazije ili druge četverogodišnje srednje škole čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,

– položen državni stručni ispit

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenik se prima u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- presliku svjedodžbe,

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), te potvrdu ili presliku dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u traženoj struci

- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat položio.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Bjelovaru, Ured predsjednika suda, Josipa Jelačića 3, 43000 Bjelovar (uz naznaku: „Prijava na oglas – administrativni referent - sudski zapisničar, na broj spisa 7-Su-623/2019“)

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Bjelovaru.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), prijepisa i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta te sadržaj i način testiranja objavit će se na web stranici Općinskog suda u Bjelovaru http://sudovi.pravosudje.hr/osbj

Pravni izvor za pripremu kandidata za testiranje objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Bjelovaru, http://sudovi.pravosudje.hr/osbj istovremeno s objavom oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na web-stranici Općinskog suda u Bjelovaru http://sudovi.pravosudje.hr/osbj

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Bjelovaru http://sudovi.pravosudje.hr/osbj

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Bjelovaru će obustaviti postupak po ovom oglasu.

O B A V I J E S T

uz OGLAS Općinskog suda u Bjelovaru

za radna mjesta administrativnog referenta - sudskog zapisničara

Opis poslova:

- piše po diktatu suca ili sudskog savjetnika, vrši prijepis, izrađuje jednostavnije dopise, vrši izradu poziva na propisanim obrascima, obavlja otpremu pismena u svim vrstama predmeta, obavlja prisilnu naplatu i povrat pristojbe, piše opomene i naloge, tehnički dorađuje spise, piše kuverte i obavlja rekonstrukciju otpreme pismena, te obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu suca, sudskog savjetnika i upravitelja sudske pisarnice.

Podaci o plaći radnog mjesta:

Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijem propisani su u Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" br. 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13 i 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14 i 151/14, 11/15, 32/15, 76/15 i 100/15) koja je objavljena na web stranici „Narodnih novina“ (www.nn.hr).

Način testiranja kandidata:

- pisana provjera poznavanja Sudskog poslovnika

- provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju (prijepis)

- razgovor s Komisijom (intervju) za one kandidate koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja i prijepisu.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

- Sudski poslovnik („Narodne novine“ broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19). (www.nn.hr)

Svaki dio provjere znanja vrednuje se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja ako je za svaki dio provedene pisane provjere dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, pristupaju razgovoru s Komisijom (intervjuu). Iznimno ako je na provjeri znanja zadovoljilo više od 20 kandidata, na razgovor s Komisijom (intervju) upućuje se najmanje 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OPĆINSKI SUD U BJELOVARU.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: JOSIPA JELAČIĆA 3, 43 000 BJELOVAR

Identificador de la vacante:1821369.

Ver las 810 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: