Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Oficinistas generales > Administrativni/a Referent/ica – Sudski/a Zapisničar/ka

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA – SUDSKI/A ZAPISNIČAR/KA

Vacante de Oficinistas generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.

Clerical support workers : General and keyboard clerks : General office clerks : General office clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19), članku 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/17), uz prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/19-04/100095, URBROJ: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 6. lipnja 2019., KLASA: 119-02/19-04/100046, URBROJ: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 23. svibnja 2019., KLASA: 119-02/19-04/100084, URBROJ: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 3. lipnja 2019. i KLASA: 119-02/19-04/100065, URBROJ: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 29. svibnja 2019.Općinski sud u Novom Zagrebu,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Pisarnica prijepisa:

2. administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske struke odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola,

- najmanje jedna (1) godina radnog staža na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Kandidati u prijavi moraju navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju (2. administrativni referent – sudski zapisničar).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu njegovog polaganja u roku od 6 mjeseci po isteku probnog rada. 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

• životopis,

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

• preslika diplome ili svjedodožbe (ovisno o radnom mjestu na koje se kandidat prijavljuje),

• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja);

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio/la, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i dr.);

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“ (objava u „Narodnim novinama“ 14.08.2019.).

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Novom Zagrebu, Turinina 3, 10020 Zagreb, s naznakom: „Prijava na javni natječaj“ – uz obaveznu naznaku radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nisu dužni dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/ .

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/ i web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Turinina 3, 10020 Zagreb

Identificador de la vacante:1785083.

Ver las 822 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: