Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Oficinistas generales > Administrativni Radnik/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajo en Croacia de Oficinistas generales

Administrativni Radnik/ica

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.

Clerical support workers : General and keyboard clerks : General office clerks : General office clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. I 68/18.) ravnatelj Tehničke Škole u Šibeniku  dana  20.06.2019. raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. ADMINISTRATIVNI RADNIK/CA – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme

   

   

  Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

  Uz opće uvjete za zasnivanje radno odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

 2. poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava obavljanje poslova
 3. srednja stručna sprema upravno-pravnog smjera

   

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Tehničke škole te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a.

  .

  Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 4. životopis,
 5. dokaz o državljanstvu
 6. dokaz o vrsti i strupnju stečene stručne spreme,
 7. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju s naznakom roka izdavanja ne starijom od 30 dana
 8. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

   

  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog  natječajnog postupka.

  Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

  Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu. TEHNIČKA ŠKOLA , Ante Šupuka 31, 22000 Šibenik, s naznakom: „Natječaj za administrativnog radnika“

  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom natječaja.

  Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilokom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljim iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je prijavi na natječaj pozvati se na ti pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. I 148/13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

  Za kandidate prijavljenje na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provesti će se procjena i vrednovanje kandidata pisanim testiranjem i razgovorom.

  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnatelj škole.

  Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na testiranje i razgovor s Povjerenstvom

  Kandidati su obavezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora. Ako kandidat ne pristupi testiranju i razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

  Sadržaj i način vrednovanja kandidata , te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za vrednovanje  kao i vrijeme i mjesto održavanja  objaviti će se  najmanje pet dana prije dana određenog za tesiranje i razgovor na mrežnoj stranici Tehničke škole.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Tehničke škole, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

  Natječaj je objavljen dana 20.06.2019. godine, na mrežnoj stranici Tehničke škole u Šibeniku, www.tssibenik.hr , i na oglasnoj ploči škole te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 28.06. 2019.

  Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu priovlu Tehničkoj školi u Šibeniku da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)

   

   

  Ravnatelj:

  ____________________

  Josip Belamarić, dipl.ing.

   

  KLASA: 112-01/19-01/331

  URBR: 2182/1-12/2-4-19-1

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: TEHNIČKA ŠKOLA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: A. Šupuka 31, Šibenik

Identificador de la vacante:1768779.

Ver las 844 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: