Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Agrónomos > 1.1.1. Savjetnik/ca

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1.1.1. SAVJETNIK/CA. Croacia

Contrato en Croacia de Agrónomos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Profesionales en ciencias biológicas › Agrónomos y afines.

Traducción de la profesión: Professionals › Science and engineering professionals › Life science professionals › Farming, forestry and fisheries advisers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 14. točke 12. i članka 29. točke 5. Statuta Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od dana 15. listopada 2009. godine i 27. prosinca 2012. godine, članka 4. Pravilnika o radu od dana 21. prosinca 2023. godine i 28. veljače 2024. godine, članka 5. Pravilnika o provedbi postupka zapošljavanja od 02. lipnja 2021. godine i 22. siječnja 2022. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika:

1. SEKTOR ZA HORIZONTALNE POSLOVE

1.1. Služba za upravljanje nepravilnostima

1.1.1 savjetnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene privremeno odsutnog radnika, s punim radnim vremenom, mjesto rada: Zagreb, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Uvjeti za rad:

•završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne, ekonomske, agronomske ili druge odgovarajuće struke,

•najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

•znanje engleskog jezika,

•poznavanje rada na računalu

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Prijava na javni natječaj obvezno se podnosi na obrascu "Prijava na javni natječaj Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju" koji se nalazi na web-stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, www.apprrr.hr.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresa elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Kandidati podnose prijavu s dokazima u jednom primjerku za sva radna mjesta.

Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu isključuju se iz natječajnog postupka.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

•obrazac prijave

•životopis

•dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

•dokaz o stečenoj stručnoj spremi

Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i mišljenje o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji u skladu s odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 69/22), a u skladu s prethodnim propisom rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, uz pojašnjenje iz kojega se vidi o kojem je stupnju i razini obrazovanja riječ te s kojim stupnjem, odnosno razinom obrazovanja je u Republici Hrvatskoj izjednačeno.

•potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa (e-Radna knjižica), a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja). Neće se priznati dostava potvrde o stažu i plaći s obzirom na to da ista ne sadrži potrebne podatke.

•dokaz o radnom iskustvu (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove, ili preslika ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslika rješenja o prijmu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove).

Radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u javnoj službi ili izvan javne službe na poslovima odgovarajuće struke i stupnja obrazovanja, uključujući i vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u odgovarajućoj struci i stupnju obrazovanja.

•uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja).

Isprave se prilažu u izvorniku ili neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja te ukoliko ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava u ostavljenom roku smatra se da je odustao od zapošljavanja.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete javnog natječaja dužni su pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i isprave navedene u javnom natječaju.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo onaj kandidat koji je podnio pravovremenu i potpunu prijavu i koji ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili putem pošte, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - zamjena«.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom Odluke o izboru i prijmu radnika u radni odnos na web stranici Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Agencije za plaćanja.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 3 años.

Empleador: Agencija za plaćanja.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2493089.

Ver las 22 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Profesionales en ciencias biológicas › Agrónomos y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: