en Español in English auf Deutsch en Français ...

100 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

Página: 3

 • : „Valsts augu aizsardzibas dienests (reg.Nr.90000042982) izsludina atklatu konkursu uz vakanto ieredna amatu – Latgales regionalas nodalas vecakais inspektors Prasibas pretendentiem: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam - augstaka izglitiba lauksaimnieciba, mežsaimnieciba,... 'LR ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS VALSTS AUGU AIZSARDZIBA.
 • : Valsts izglitibas satura centrs izsludina konkursu uz Interešu izglitibas un audzinašanas darba nodalas vecaka referenta (darbinieka) amatu Prasibas pretendentiem: •    Augstaka izglitiba vai otra limena profesionala augstaka izglitiba dejas joma; •    Pieredze pasakumu... Valsts izglitibas satura centrs.
 • : Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas inspekcija izsludina... Veselibas inspekcija.
 • : Vecakais eksperts (4 vakances uz noteiktu laiku) Eiropas Savienibas fondu strategijas departamenta Cilvekresursu un publisko investiciju planošanas nodala Eiropas Savienibas fondu strategijas departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina Eiropas Savienibas fondu un citu arvalstu finanšu... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : Latvenergo aicina darba arhivaru DARBA VIETA: Lici, Stopinu novads UZTICESIM JUMS: •    komplektet, saglabat, meklet, izsniegt un uzskaitit arhiva lietas: ?    sastadit lietu nomenklaturu; ?    pienemt arhiva nomenklaturas lietas; ?    veikt pastavigi glabajamo... Latvenergo, AS.
 • : Vecakais eksperts/te (uz noteiktu laiku) Komercdarbibas atbalsta kontroles departamenta Komercdarbibas atbalsta kontroles departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina nacionalas politikas komercdarbibas atbalsta kontroles joma izstradi un istenošanu.Ja Tev ir: -    augstaka izglitiba... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr. 90000794228; www.lad.gov.lv)aicina darbaZIVSAIMNIECIBAS UN VALSTS ATBALSTA DEPARTAMENTAVALSTS ATBALSTA DALAS VECAKO REFERENTU/-I (ieredna amats uz nenoteiktu laiku) Valsts atbalsta dalas komanda, kuras galvenie uzdevumi ir proceduru un citu iesniegumu administrešanai 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • : Centrala finanšu un ligumu agentura aicina pievienotiesInformacijas un komunikacijas tehnologiju projektu nodalas PROJEKTA VADITAJU – profesijas kods 242201(ieredna amats uz noteiktu laiku uz 5 gadiem) Tavi uzdevumi bus nodrošinat 2014.-2020.gada planošanas perioda Eiropas Savienibas... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Valsts kase (Reg.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas paklautiba esoša tiešas parvaldes iestade, kura isteno valsts parvaldes funkcijas valsts finanšu vadibas joma, organizejot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parada un naudas lidzeklu vadibu, ka ari veicot Eiropas Savienibas... 'VALSTS KASE'.
 • : Valsts kase (Reg.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas paklautiba esoša tiešas parvaldes iestade, kura isteno valsts parvaldes funkcijas valsts finanšu vadibas joma, organizejot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parada un naudas lidzeklu vadibu, ka ari veicot Eiropas Savienibas... 'VALSTS KASE'.
 • : Satiksmes ministrijaizsludina konkursuuz vakantu darbinieka amatu:Juridiska departamenta Valsts kapitala dalu parvaldes un publisko ligumu nodalas vecakais referents Prasibas pretendentiem: –    otra limena augstaka izglitiba finanšu joma; –    pieredze darba par bilancspejigu... 'LR SATIKSMES MINISTRIJA'.
 • : Satiksmes ministrija   izsludina konkursu uz vakantu ieredna amatu: Dzelzcela departamenta vecakais referents uz noteiktu laiku Prasibas pretendentiem:– atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam;– augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba... 'LR SATIKSMES MINISTRIJA'.
 • : Roofmaster - ir kausejamo jumtu eksperti. Strauji augošs uznemums, kas specializejas tikai uz lezeno jumtu segumu ieklašanas darbiem. Sakara ar uznemuma attistibu aicinam pievienoties musu komanda profesionalu, energisku un atbildigu PROJEKTU VADITAJU. Darba pienakumi:Patstavigi planot, vadit... RST Company, SIA.
 • : ·        Piedalities DDPS “Ozols” uzturešana, galvenokart aizsargajamo koku, dendrologisko stadijumu, aleju, geologisko un geomorfologisko dabas piemineklu un citu dabas retumu bazes veidošana; ·        Izvertet planoto vai veikto darbibu un pasakumu ietekmes uz aizsargajamam... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : Zalu valsts agentura izsludina konkursu uzMedicinisko iericu nodalas parvaldes specialista amatu (uz nenoteiktu laiku)Amata kods: 2422 35 Prasibas: •    velama augstaka izglitiba medicinas vai sabiedribas veselibas joma; •    velamas zinašanas par normativo aktu prasibam dokumentu... ZALU VALSTS AGENTURA.
 • : Latvijas Republikas ARLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vakanto vecaka referenta (ieredna) amata vietu Valsts protokola uz nenoteiktu laiku. Pretendentiem/-em tiek izvirzitas šadas prasibas: -    Atbilstiba Diplomatiska un konsulara dienesta likuma 3.panta piektas dalas prasibam;... LATVIJAS REPUBLIKAS ARLIETU MINISTRIJA.
 • : Ipaši aizsargajamo dabas teritoriju, sugu, biotopu , mikroliegumu aizsardzibu un izmantošanu regulejošo normativo aktu ieverošanas kontrole. Sagatavot dokumentus un administrativos aktus dabas aizsardzibas joma. Sabiedribas informešana un izglitošana dabas aizsardzibas joma. daliba... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : ·        Izskatit geotelpiskos datus un citu informaciju par ipaši aizsargajamam sugam, to dzivotnem, biotopiem un BVZ, kas sanemta Parvalde no sertificetiem ekspertiem, citam iestadem vai organizacijam, veikt šo datu izvertešanu un aktualizešanu DDPS “Ozols”; ·       ... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : Socialas integracijas valsts agenturaaicina darba Ekspertu merka grupasinterešu parstavniecibai (uz nepilnu darba laiku) Socialas integracijas valsts agentura isteno ESF projektu „Personu ar invaliditati vai gariga rakstura traucejumiem integracija nodarbinatiba un sabiedriba”. SOCIALAS INTEGRACIJAS VALSTS AGENTURA.
 • : Starptautiska uznemuma London Gates ekspertu komanda mekle projekta vaditaju Rigas birojam. Darbs ir saistits ar dokumentu sagatavošanu macibu procesu organizešanai skoleniem/studentiem, nodrošinot tiem iespeju macities anglu valodu. London Gates ir akreditets sagatavot un pienemt eksamenus... London Gates-Daugava, SIA.
 • : Vecakais referents/te (uz noteiktu laiku) Budžeta departamenta Aizsardzibas un tiesibsargajošo iestažu finansešanas nodalaBudžeta departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina gadskarteja valsts budžeta likumprojekta, ta paskaidrojumu izstradašanu, ar gadskarteja valsts budžeta likuma... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : AIZSARDZIBAS MINISTRIJAizsludina atklatu konkursu uz vakanto darbinieka amata vietuSakaru un informacijas tehnologiju departamenta Informacijas tehnologiju nodalas vecakais referents Pretendentam izvirzitas prasibas:•    augstaka izglitiba datorzinibu vai pielidzinama joma vai nodalas... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • : Centrala finanšu un ligumu agentura aicina pievienoties Veselibas attistibas projektu nodalai  PROJEKTA VADITAJU - profesijas kods 242201 (ieredna amats uz noteiktu laiku uz 5 gadiem) Tavi darba pienakumi bus saistiti ar Eiropas Savienibas fondu projektu istenošanas uzraudzibu un kontroli,... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Valsts augu aizsardzibas dienests (reg.Nr.90000042982) izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu uz patstavigu laiku – Augu aizsardzibas departamenta Augu aizsardzibas lidzeklu novertešanas dalas referents Prasibas pretendentiem:- atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam-... 'LR ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS VALSTS AUGU AIZSARDZIBA.
 • : Centrala finanšu un ligumu agentura aicina pievienoties Sabiedribas attistibas projektu nodalaiVECAKO EKSPERTU – profesijas kods 242209(uz ieredna prombutnes laiku) Tavi darba uzdevumi bus nodrošinat Eiropas Savienibas fondu projektu uzraudzibu, izskatot finansejuma san 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Centrala finanšu un ligumu agentura aicina pievienoties Publiskas parvaldes attistibas projektu nodalai PROJEKTA VADITAJU - profesijas kods 242201(ieredna amats uz noteiktu laiku uz 5 gadiem) Tavi darba pienakumi bus saistiti ar Eiropas Savienibas fondu projektu istenošanas uzraudzibu... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Musu klients ir viens no lielakajiem buvniecibas uznemumiem un vadošais nekustamo ipašumu attistitajs Latvija, ka ari Baltijas buvniecibas tirgus lidera grupas uznemums, kura galvenie darbibas virzieni ir buvniecibas darbu veikšana un nekustamo ipašumu projektu attistišana. Uznemums sava... IG Konsultacijas, SIA.
 • : Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • : Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • : Ja velies pilnveidot sevi, stradajot valsts parvalde publisko iepirkumu joma, dot ieguldijumu, izmantojot savas zinašanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzibas biroja kolektivam, aicinam pieteikties konkursa uz: Administrativo sodu departamenta Administrativo parkapumu lietu... 'IEPIRKUMU UZRAUDZIBAS BIROJS'.
 • : Darba pienakumi: - Organizet un vadit nodarbibas, seminarus, interešu klubus berniem un jauniešiem judaikas joma - Pasniegt anglu valodu un ivritu neformalas izglitibas programmas ietvaros Prasibas kandidatiem: - Augstaka izglitiba judaika- Labas anglu valodas un ivrita... Rigas Ebreju kopiena, BDR.
 • : petit un organizet ar saimnieciskas darbibas organizešanu un vadišanu saistitus finanšu, juridiskos un organizatoriskos aspektus; petit un skaidrot iekšejo ekonomiku un saimniekošanas iespejas, informet par šiem jautajumiem un konsultet; piedalities nozares politikas vai attistibas strategijas... Aksys Business Experts, SIA.