Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

133 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Noruega.

 • : Kriminalomsorgen gjennomfører de straffereaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) er overordnet 5 regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser.... Kriminalomsorgen region sør.
 • : HAMMERFEST OG KVALSUND KOMMUNE SKAL BLI EN NY KOMMUNE Hammerfest og Kvalsund kommune har vedtatt å bli en ny kommune innen 1.1.2020. Den nye kommunen vil bli en kommune med et areal på 2690 km², 11.500 innbyggere og med til sammen ca. 1200 kommunalt ansatte. Hammerfest og Kvalsund... Hammerfest kommune.
 • : Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter. Bergen... Bergen kommune.
 • : Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Haukeland universitetssjukehus.
 • : Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på... NAV Alna.
 • : Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på... NAV Alna.
 • : Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling. Visjonen er å gi den beste behandling hvor resultatet for pasienten er det som teller mest. Våre 6000 medarbeidere skaper resultater gjennom internt samarbeid og... Universitetssykehuset Nord-Norge.
 • : NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • : Statens helsetilsyn har det overordna ansvaret for det faglege tilsynet med sosiale tenester i Nav, barneverns-, helse- og omsorgstenester. Tilsynet blir utført av fylkesmannen i kvart fylke. Statens helsetilsyn skal utvikle tilsynsverksemda og vedvarande kompetanseoppbygging. Vidare skal... Statens helsetilsyn.
 • : Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning,... Fylkesmannen i Finnmark.
 • : Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal– og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø på et høyt internasjonalt nivå som understøtter utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige satsningsområder.... Akershus universitetssykehus HF.
 • : Sørum er en mellomstor kommune, preget av folketilvekst og optimisme. Kommunen ligger midt i Akershus fylke, mellom Aurskog-Høland og Skedsmo. I dag bor det 17.000 mennesker i Sørum. Sørum ligger rundt 30 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Lillestrøm med tog. Sørum kommune tilbyr et... Sørum kommune.
 • : Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn og mangfoldig kommune Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er inne i en periode med stor vekst hvor sentrale deler av kommunen fortettes og gjennomgår en urban utvikling. Kommunen har ca. 37 000 innbyggere... Løkenåsen skole.
 • : Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss.... Riksrevisjonen.
 • : NAV er Noregs arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidarar. Me leverar tenester og stønader til 2,8 millionar menneske. Gjennom innsatsen vår skal fleire få moglegheit til å vera i arbeid, delta i samfunnet og vera sikra inntekt. Me ser etter deg med pågangsmot og engasjement,... NAV Suldal.
 • : Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter. Bergen... Bergen kommune - Seksjon informasjon.
 • : NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • : Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no... Stavanger universitetssjukehus HF.
 • : Skien kommune er Telemarks største arbeidsplass med vel 4200 ansatte. Vil du være med på laget?Vi søker etter nye kollegaer innenfor flere fagområderDu finner en oversikt over ledige stillinger og elektroniske søknadsskjema på www.skien.kommune.no/stillingerVelkommen som søker! Skien kommune.
 • : Hammerfest kommune har 10 000 innbyggere og er en kommune i vekst og utvikling. Hammerfest er etablert som fylkets petroleumssentrum og er vertskommune for Snøhvit LNG. Vi har et variert næringsliv og offentlig tjenestetilbud med bl.a. sykehus og UIT - Campus Hammerfest. Kommunen har satset... Hammerfest kommune.
 • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 14 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca 13,2 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, Oslo musikk- og kulturskole,... Grindbakken skole.
 • : Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor... Barne-, ungdoms- og familieetaten.
 • : Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor... Barne-, ungdoms- og familieetaten.
 • : Statens havarikommisjon for transport (SHT) er en etat underlagt Samferdselsdepartementet. Statens havarikommisjon for transport kan tilby to interessante stillinger i sjøfartsavdelingen med gode muligheter for faglig utvikling, utfordringer, og variasjon. Sjøfartsavdelingen undersøker... Statens havarikommisjon for transport (S.
 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk... Høgskolen i Molde.
 • : Fylkesmannen er staten sin representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningsliner frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen er dessutan eit viktig bindeledd mellom kommunal og sentral mynde, med høve til å spele inn viktige saker frå kommunesektoren til... Fylkesmannen i Hordaland.
 • : Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn og mangfoldig kommune Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er inne i en periode med stor vekst hvor sentrale deler av kommunen fortettes og gjennomgår en urban utvikling. Kommunen har ca. 37 000 innbyggere... Lørenskog kommune.
 • : Fylkesmannen er staten sin representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningsliner frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen er dessutan eit viktig bindeledd mellom kommunal og sentral mynde, med høve til å spele inn viktige saker frå kommunesektoren til... Fylkesmannen i Hordaland.
 • : I mer enn 40 år har TV-aksjonen NRK samlet inn over 7 milliarder kroner til humanitære prosjekter. Dermed er vi ikke bare verdens største dugnad målt i antall frivillige eller innsamlede kroner per person, men også forvalter av en lang og viktig tradisjon i Norge. Med brennende engasjement,... UNICEF Norge - TV-aksjonen NRK UNICEF 20.
 • : Jobbnorge ID: 135068 Søknadsfrist: 23.03.2017 Ref.nr. 2017/1258   Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver ved Barentsinstituttet (BAI).      Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Marianne Neerland... UiT Norges arktiske universitet.
 • : Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket, og skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet, og har bl.a. omfattende tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver overfor kommunene. Embetet har 110 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Skien. Se for øvrig... Fylkesmannen i Telemark.