en Español in English auf Deutsch en Français ...

101 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

Página: 2

 • : Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests(Maskavas iela 5, Riga LV-1050, Reg.nr.90000049834),aicina pieteikties pretendentusPlanošanas un koordinacijas nodalas vecaka specialista/es amatam(amata kods 2422 03) Maskavas iela 5, LV 1050 Prasibas pretendentam: •    akademiska vai otra... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.
 • : Rigas pilsetas buvvalde,  registracijas Nr.90002719440, aicina pieteikties amatam Buvniecibas kontroles parvaldes Rigas pilsetas buvinspekcijas GALVENAIS/-A  BUVINSPEKTORS/-E Galvenie darba pienakumi: •    kontrolet buvniecibas procesa tiesiskumu atbilstoši speka esošajiem... Rigas pilsetas buvvalde.
 • : LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBAS ADMINISTRACIJA  izsludina pretendentu pieteikšanos uz BUVINSPEKTORA amatu uz nenoteiktu laiku PRASIBAS, pamatojoties uz 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.499 ” Noteikumi par buvinspektoriem” un 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • : Partikas un veterinarais dienests izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku – lidz 2020.gada 31.decembrim) – Partikas un veterinara dienesta Ziemellatgales parvaldes         inspektors/-e partikas uzraudzibas joma 'PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS'.
 • : Energetikas departamenta vecako ekspertu/-i (elektroenergijas un gazes tirgus uzraudzibas jautajumos),kas gatavs/-a uznemties atbildibu par energetikas sektora regulešanu, patik izvirzit merkus un sasniegt rezultatus, un ir velme ar savu darbu publiskaja parvalde stradat sabiedribas labaPienakumi:-    gazes... 'SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULEŠANAS KOMISIJA'.
 • : Planot un realizet jaunatnes politiku novada; Vadit jauniešu iniciativu centra administrativo darbu; Veicinat jauniešu pilsonisko lidzdalibu; Organizet jauniešu izglitojošus, attistošus un audzinošus pasakumus, nodrošinot jauniešiem iespeju lietderigi izmantot brivo laiku;... Plavinu novada dome.
 • : LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBAS ADMINISTRACIJA izsludina pretendentu pieteikšanos uz PROJEKTU VADITAJA amatu uz nenoteiktu laiku Prasibas: Augstaka izglitiba ekonomika, socialajas zinatnes vai cita ar projektu vadišanu saistita joma, velams sertifikats projektu vadiba IPMA (International... LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • : Valsts zemes dienests (reg.Nr.90000030432) ir Tieslietu ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas nodrošina Nekustama ipašuma valsts kadastra darbibu, Valsts adrešu registra un Apgrutinato teritoriju informacijas sistemas darbibu, ka ari veic buvju kadastralo uzmerišanu... VALSTS ZEMES DIENESTS.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Referents (uz nenoteiktu laiku) Eiropas Savienibas fondu vadibas un kontroles departamenta Eiropas Savienibas fondu ieviešanas vadibas nodala Eiropas Savienibas fondu vadibas un kontroles departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina Eiropas Sociala fonda, Eiropas Regionala attistibas fonda... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agentura (reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Jelgavas regionalas nodalas Klientu apkalpošanas dalas inspektora – valsts civildienestaieredna amatu ( vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Jelgava ) Galvenie pienakumi: • ... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : Galvenie pienakumi: Planot projektu izstradi, nodrošinat to uzraudzibu un sekmigu norisi; Aprekinat projektu izmaksas un investicijam nepieciešamoslidzeklus; Sastadit projektu pamatplanus, budžetu un atskaites; Sadarboties ar projekta iesaistitajam pusem; Veikt projekta risku... Plavinu novada dome.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agentura (reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Jelgavas regionalas nodalas Pensiju dalas inspektora – valsts civildienestaieredna amatu ( vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Jelgava ) Galvenie pienakumi: •  konsultet... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : SIA “FA Advise” ir uznemums, kurš nodarbojas ar konsultaciju pakalpojumiem finanšu menedžmenta, jurisprudences un biznesa attistibas joma starptautiska limeni. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus –profesionalus, augsti motivetus un uz rezultatu... FA Advise, SIA.
 • : SIA “FA Advise” ir uznemums, kurš nodarbojas ar konsultaciju pakalpojumiem finanšu menedžmenta, jurisprudences un biznesa attistibas joma starptautiska limeni. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus – profesionalus, augsti motivetus un uz rezultatu... FA Advise, SIA.
 • : Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas inspekcija izsludina... Veselibas inspekcija.
 • : Rigas domes Pilsetas attistibas departaments (registracijas Nr.90000056484) aicina pieteikties Geomatikas parvaldes Geotelpiskas informacijas aprites nodalas vakancei galvenais (-a) projektu vaditajs (-a) Galvenie darba pienakumi: vadit Geomatikas parvaldes kompetence esošos projektus,... 'RIGAS DOMES PILSETAS ATTISTIBAS DEPARTAMENTS'.
 • : Nodarbinatibas valsts agentura izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinatibas pasakumu nodalas eksperts/-te (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku). Prasibas pretendentiem: •    Atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam; •    Akademiska... 'Nodarbinatibas valsts agentura'.
 • : Vecakais referents/-e (uz noteiktu laiku) Nodoklu analizes departamenta Ienemumu analizes un prognozešanas nodala Nodoklu analizes departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina valsts nodoklu politikas attistibas strategijas izstradi, ka ari veic nodoklu politikas ietekmes izvertešanu uz... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : ZEMKOPIBAS MINISTRIJAizsludina atklatu konkursu uz vakantu ieredna amatu:(darba pienakumi saistiti ar Latvijas nostaju, poziciju sagatavošanu, ka ari normativo aktu, strategisko un planošanas dokumentu izstradi zivsaimniecibas joma)Zivsaimniecibas departamentaZivsaimniecibas strategijas nodala... 'LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPIBAS MINISTRIJA'.
 • : SIA „WINEEMOTION BALTICS”, reg.Nr. 40203035810, juridiska adrese: Jurmala, Tiklu iela 11a-10•    ProfesijaProjektu koordinators / koordinatore (Profesiju klasifikatora koda nr.242202)•    Darbibas jomaAtbilstoši NACE klasifikatoram - Citu mašinu un iekartu vairumtirdznieciba... WINEEMOTION BALTICS, SIA.
 • : Vidzemes regionalas nodalas eksperts (seklkopiba) Galvenie darba uzdevumi: - kartot seklu paraugu pienemšanu; - kartot seklu kvalitates uzskaites dokumentaciju; - veikt seklu kvalitates analizes atbilstoši normativajiem aktiem Prasibas pretendentiem: - videja vai videja speciala... 'LR ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS VALSTS AUGU AIZSARDZIBA.
 • : Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr.LV90000064301) izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, lidz 2020.gada 31.decembrim) - Partikas un veterinara dienesta Ziemelkurzemes parvaldes INSPEKTORS/-E (darbavieta: Dagu iela 2, Talsi) Nepieciešamas... 'PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS'.
 • : Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas inspekcija izsludina... Veselibas inspekcija.
 • : Sia’’Ošukalns’’ aicina darba vides parvaldibas specialistu. Pienakumi: Nodrošinat vides aizsardzibas sistemas darbibu uznemuma atbilstoši LR un ES likumdošanas prasibam Nodrošinat uznemuma integretas parvaldibas sistemas atbilstibu ISO 9001 prasibam un vides parvaldibas sistemas... OŠUKALNS, SIA.
 • : Prasibas pretendentiem: atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam, augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba vides, dabaszinibu vai meža zinatnes, zinašanas un praktiska pieredze darba ar dabas un vides aizsardzibu regulejošiem normativajiem... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : Prasibas pretendentiem: atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam, augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba vides, dabaszinibu vai meža zinatnes, zinašanas un praktiska pieredze darba ar dabas un vides aizsardzibu regulejošiem normativajiem... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi. Veselibas inspekcija... Veselibas inspekcija.
 • : Valsts kase (Reg.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas paklautiba esoša tiešas parvaldes iestade, kura isteno valsts parvaldes funkcijas valsts finanšu vadibas joma, organizejot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parada un naudas lidzeklu vadibu, ka ari veicot Eiropas Savienibas... 'VALSTS KASE'.
 • : Valsts izglitibas satura centrs izsludina konkursu uz Interešu izglitibas un audzinašanas darba nodalas vecaka referenta (darbinieka) amatu Prasibas pretendentiem: •    Augstaka izglitiba vai otra limena profesionala augstaka izglitiba dejas joma; •    Pieredze pasakumu... Valsts izglitibas satura centrs.