Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo de 'Abogados' en Letonia.

 • : Latvijas Geotelpiskas informacijas agentura ( Reg. Nr. 90002065000) izsludina konkursu uz Juridiskas dalas jurista amatu Galvenie amata pienakumi: piedalities publisko iepirkumu komisijas; sagatavot un izvertet publisko iepirkumu proceduru dokumentaciju (ligumu projektus,... Latvijas Geotelpiskas informacijas agentura.
 • :     Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkariga un moderna valsts institucija, kas uzrauga nodoklu maksataju naudas izmantošanas tiesiskumu un ekonomisko efektivitati. Darbs Valsts kontrole – ta ir iespeja piedalities valsts parvaldes procesa un uzlabot to, gustot daudzveidigu,... LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KONTROLE.
 • : VSIA „Latvijas, Vides, geologijas un meteorologijas centrs” aicina pievienoties savam kolektivam JuristuPienakumi:•    izstradat juridisko dokumentaciju (normativie akti, nolikumi, atzinumi u.tml.)•    izstradat ligumus (iegades, piegades, nomas u.c.) un organizet to noslegšanas... Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centr.
 • : Juridiskais birojs mekle jauno kolegi darbam jurista vai jurista paliga amata.Prasibas pretendentam: (1) augstaka vai nepabeigta augstaka izglitiba tiesibu zinatne, (2) teicamas latviešu un krievu valodas zinašanas, velamas anglu valodas zinašanas, (3) velama iepriekšeja darba... POINT OF LAW, SIA.
 • : Valkas novada dome (registracijas Nr.90009114839) konkursa kartiba uz laiku ( 1,5-2 gadi) aicina darba juristu. Darba attiecibu sakums - 2017.gada augusts.   Galvenie darba pamatpienakumi: sagatavot domes komitejas un domes sedes izskatamo lemumu, nolikumu un saistošo noteikumu... Valkas novada dome.
 • : Sagatavot un parbaudit ligumus un citus juridiskus dokumentus; parbaudit juridisko dokumentu atbilstibu speka esošajiem normativajiem aktiem; uzglabat dokumentus, ieverojot lietvedibas, datu aizsardzibas un konfidencialitates noteikumus; drukat (ievadit vai izvadit no datora) dažadus dokumentus... TOLMETS, SIA.
 • : Veselibas inspekcija , registracijas Nr. 90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša tiešas valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas... Veselibas inspekcija.
 • : Veselibas inspekcija , registracijas Nr. 90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša tiešas valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas... Veselibas inspekcija.
 • : Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests ( Maskavas iela 5, Riga, LV 1050, Reg. Nr. 90000049834) aicina pieteikties kandidatus Juridiskas nodalasJurista/es (amata kods 261101) amatam uz noteiktu laiku Prasibas pretendentiem: •    augstaka akademiska vai o 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.
 • : Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkariga un moderna valsts institucija, kas uzrauga nodoklu maksataju naudas izmantošanas tiesiskumu un ekonomisko efektivitati. Darbs Valsts kontrole – ta ir iespeja piedalities valsts parvaldes procesa un uzlabot to, gustot daudzveidigu, ar dažadu... LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KONTROLE.
 • : Prasibas pretendentam: augstaka juridiska izglitiba, velams magistra grads tiesibu zinatnes Darba pienakumi: sniegt juridiskas konsultacijas un skaidrojumuspar normativo aktu prasibam pašvaldibas institucijam, darbiniekiem(amatpersonam) darba pienakumu kvalitativai pildišanai (valsts Salas novada pašvaldiba.
 • : Carnikavas novada pašvaldiba aicina pieteikties uz jurista un iepirkuma specialista amatiem. JURISTS (nepilns darba laiks)Darba pienakumi: - izstradat dažadus juridiskus dokumentus (lemumu projektus, ligumus, rikojumus, administrativos aktus, saistošos noteikumus, normativos aktus u.c.... 'CARNIKAVAS NOVADA DOME'.