en Español in English auf Deutsch en Français ...

234 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 2

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Oficinistas generales: Приема, регистрира и изпраща сл.кореспонденция. Съставя технически трудовите договори и други документи, свързани с възникването, изменението и прекратяването... ЕДИНАДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ" Училище.
 • . Recolectores de basura y material reciclable: Събиране, сепариране и досортиране на събрани отпадъци, извършвани на площадката, на която е разположена сепариращата инсталация и/или извън нея; предварителна... ЕКОКОМЕРС ЕООД.
 • . Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras: Участва в състава на маневрената бригада за извършване на маневрена дейност и местна работа в района на гарата и техническия район. Прикачва и разкачва вагони... ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ поделение.
 • . Técnicos en ingeniería civil: Организиране на дейности и мероприятия по ВИК. Изисквания: Висше или средно техническо образование, желателно с опит по специалността, компютърни умения. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД.
 • . Tenedores de libros: Приема проверява и съставя шървични и вторични счетоводни документи за извършените стопански операциии. Контролира парилното оформяне на документите и др. МОНТАЖИ-ВАРНА АД.
 • . Soldadores y oxicortadores: Непосредствено участва в монтажните работи, изпълнява важни заварки на арматурни стомани, заварява колони, съдове под налягане, резервоари, тръбни решетки, елементи... МОНТАЖИ-ВАРНА АД.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: - организирате и контролирате цялостната дейност на склада; - приемате стоките като извършвате количествен и качествен контрол; - работа с първични складови документи;... О.Р.Т. АД.
 • . Ingenieros en telecomunicaciones: осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги, отговаря за разпространението на информация относно организирани от ОИЦ специални събития за популяризиране... ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ община.
 • . Montadores de estructuras metálicas: Участва в изпълнението на монтажните работи и задачи на обекта. Проучва работните чертежи. Спазва технологичната последователност на процесите и др. МОНТАЖИ-ВАРНА АД.
 • . Policías: следи,контролира и регулира уязвимите места на всяка работна точка от трафик плана на терит. на пристанището/инф. координатора по проекта за трафика в работната... БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД.
 • . Ingenieros mecánicos: - CAD проектиране и конструиране на стандартни и нестандартни изделия по конкретно зададени технически параметри; - изработване и съгласуване на конструкторска... О.Р.Т. АД.
 • . Técnicos y asistentes veterinarios: консултативни, диагностични, профилактични и терапевтични задачи в помощ на ветеринаря, грижа за животните по време на лечение, помага на ветеринаря за извършване... ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ПАНТЕЛЕЕВ Физическо лице - субект на Булстат.
 • . Traductores, intérpretes y lingüistas: правят се специализирани преводи, като комбинацията за знания на езици са за по едно лице. Английси и турски - на ниво С 2, английски и иврит - на ниво С 2 или английски... КОДИКС БЪЛГАРИЯ ЕАД.
 • . Especialistas en políticas de administración: Събира, съхранява и систематизира информация свързана с подземни води и зони за защита на водите. Поддържа регистри по ЗВ. Издава становища за допустимост на инвестиционни... БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЮЛ в сферата на държ. власт.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: - Работа с касов апарат -Поддържане и почистване на магазина. -Вежливо обгрижване на клиентите -Адекватна ежедневна комуникация с екип и ръководителите -Участие... ФЕДЕ ЕООД.
 • . Especialistas en políticas de administración: Участва в разработване и актуализирането на програми за мониторинг на морските води. Участва в актуализацията на ПУРБ и на Морската стратегия на Р България. Участва... БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЮЛ в сферата на държ. власт.
 • . Reponedores de estanterías: Организира приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали. Приема и организира транспортирането, подреждането и комплектоването на стоки и материали.... ЕТ "Елиюс Емине Юсуф" ЕТ.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Подрежда стоките в складовото помещение. Отговаря за реда и организацията по прием на стоките.Отпуска стоки и материали срещу оформени по съответ­ния ред складови... ТИЕНДИ ООД.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: 1. Познаване на специфичните правила за работа с асфалтополагащи машини; 2. Познаване на правилата за техническо обслужване на асфалтополагащата техника; 3. Отчитане... ПЪТСТРОЙ-92 АД.
 • . Periodistas: Подбира и осигурява теми и събития от съответната тематика „туризъм”, в съответствие със зрителския интерес и стандартите на телевизията Предлага на главния... ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ ООД.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistas: Изграждане и ремонт на ел. инсталации, полагане на кабели, монтаж на ел. апаратура. Изисквания: Средно образование - електротехник, желателно с предишен опит по... ЕЛПЕРФЕКТ- КАЗАНЛЪК ЕООД.
 • . Cajeros de bancos y afines: Извършва парични обменно-разплащателни операции, обслужване на граждани.Приема писмовни и колетни пратки. Извършва доставка на кореспонденция на пратки, ежедневен... РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ "ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН" БУРГАС поделение.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: Да осъществява пряка социална и педагогическа работа с юношите, настанени в ЦНСТ - Да осъществява контакти с организации и институции, имащи отношение към развитието... СДРУЖЕНИЕ "SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ" Сдружение.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: документиране на стопански операции, свързани с движението и качественото състояние на дълготрайните активи и материялните запаси в ЦАТИП Военно формирование 26940 поделение.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas): - Осигурява качеството на произвежданите продукти; - Анализира откритите несъответствия и прави предложения за подобрения; - Извършва периодични проверки на продуктите,... ТРЕНКВАЛДЕР ЕООД.
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos: Сглобяване на детайли и компоненти за средно и ниско напрежение;Работа с машини и инструменти.Спазване на метода и последователността на работа.Подреждане на... АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Operadores de máquinas de vapor y calderas: Отговаря за поддръжката и обслужването на котелното помещение, монтираните съоръжения в него и инсталацията за отопление в съответната сграда. Областна Дирекция МВР, гр.Смолян Институция, създ. със спец. закон.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Съдебен секретар изпълнява дейности по подготовка на делата за разглеждане в съдебни заседания.Съставя протоколи от открити съдебни заседания,като под диктовка... РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС Съд.
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos: Сглобяване на детайли и компоненти за средно и ниско напрежение.Работа с машини и инструменти.Спазване на метода на последователността на работа.Подреждане на... АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ С ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ (CNC)- Отговаря и следи за производствения процес на машините. Въвежда данни в софтуерната програма на машината. Окачествява... ОПТИКС АД.