Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • : PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. določen čas do prihoda delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE IN POMOČ PRI POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA, ZEMLJIŠKO KNJIŽNIH OPRAVIL IN NUDI PRAVNO POMOČ PRI VODENJU POSTOPKOV V SKLADU Z DOMSKIM... ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VAROVANJE ZAPRTIH OSEB IN OBJEKTOV, PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE KAZNIVIH DEJANJ V ZAVODU, PRIDOBIVANJE INFORMACIJ V ZVEZI Z VARNOSTNIMI DOGODKI V ZAVODU, SODELOVANJE PRI RAVNANJU Z ZAPRTIMI OSEBAMI, PREVOZI... UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ; UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. predvidoma 28.8.2018(nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE VPISNIKOV, KNJIG IN IMENIKOV TER ZAGOTAVLJANJE PRAVILNEGA, REDNEGA IN PRAVOČASNEGA... OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., Določen čas oz. vrnitve sodne osebe z materinskega dopusta., polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA POROČIL, OSNUTKOV ODLOČB, SKLEPOV, PREDLOGOV IN MNENJ V ZVEZI Z ZADEVAMI IZ PRISTOJNOSTI USTAVNEGA SODIŠČA. POROČANJE NA SENATIH V ZADEVAH USTAVNIH PRITOŽB, OPREDELJEVANJE... USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SVETOVANJE STRANKAM DELODAJALCA S PODROČJA DELOVNEGA, CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA, - PRIPRAVA POGODB, INTERNIH AKTOV IN PRAVILNIKOV TER OSTALE DOKUMENTACIJE ZA STRANKE, - TRŽENJE PRAVNIH STORITEV,... DATA, poslovne storitve, d.o.o.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE UPRAVNIH IN PRAVNIH NALOG S PODROČJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, -POMOČ PRI PRIPRAVI SPLOŠNIH PRAVNIH AKTOV TER IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO PRAVNIH TER DRUGIH PODLAG NA PODROČJU GOSPODARSKIH... OBČINA TRŽIČ.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODENJE... CENTER ZA SOCIALNO DELO PESNICA.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV, S PREDLOGI... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., Določen čas, 13 mesecev oz. do vrnitve uslužbenke s starševskega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRIČ IN IZVEDENCEV POD VODSTVOM IN PO NAROČILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE... OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE... OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 3.7.2021 oz. do predčasne vrnitve javne uslužbenke, polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE... OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. predvidoma 5.3.2018(nadomeščanje javne uslužbenke na starševskem dopustu), polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, Univerzitetni... OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, –PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA SDT ALI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, –SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE... SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POGODB, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH... OBČINA TRBOVLJE.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH PRI PRAVOSODNIH ORGANIH, SODELOVANJE NA GLAVNIH OBRAVNAVAH IZDELAVA OSNUTKOV SODNIH ODLOČB. SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNIH... DELOVNO SODIŠČE CELJE.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODROČJE DELA: JAVNA NAROČILA - SAMOSTOJNA PRIPRAVA TER IZVEDBA POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL TER DOKUMENTACIJE V OKVIRU SLUŽBE JAVNEGA NAROČANJA, ADMINISTRATIVNO – TEHNIČNA PODPORA V PROCESU... SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DELA V SPLOŠNO KADROVSKEM SEKTORJU V METLIKI. ZAPOSLITEV JE ZA DOLOČEN ČAS, IN SICER ZARADI NADOMEŠČANJA DELAVKE NA PORODNIŠKI. NALOGE BI BILE PREDVSEM: SPREMLJANJE NOVE ZAKONODAJE IN UVELJAVLJANJE... KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA Z.O.O.