Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,499 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 34):

Página: 34

. director financiero/directora financieraDIREKTOR ODDELKA NOTRANJA REVIZIJA - M/Ž. FINANČNI MENEDŽER, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA: ORGANIZIRANJE IN VODENJE ODDELKA S POUDARKOM NA PRIPRAVI IN IZVAJANJU STRATEGIJE DELA NOTRANJE REVIZIJE TER NEODVISNEM PODAJANJU REVIZIJSKIH ZAGOTOVIL, REVIDIRANJE DELA ODDELKOV IN SLUŽ...

. supervisor de servicio de limpieza/supervisora de servicio de limpiezaSKUPINOVODJA SPECIALIST MENTOR - M/Ž. DELOVODJA V DEJAVNOSTI ČIŠČENJA, PRANJA IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE MANJŠE SKUPINE IN IZVAJANJE DELA PO POGODBAH IN DELOVNIH NALOGIH ORGANIZACIJA DELA MANJŠI SKUPINI SODELAVCEV PRI GENERALNEM ALI REDNEM ČIŠČENJU, IZVEDBA ZAHTEVNEJŠEGA DELA PO PLA...

. ingeniero industrial/ingeniera industrialVODJA LAMINACIJE KOMPOZITNIH KOSOV - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SEASCAPE ZAPOSLUJE VODJO ODDELKA LAMINACIJE KOMPOZITNIH KOSOV.  SEASCAPE, SLOVENSKI PROIZVAJALEC VODILNIH SVETOVNIH ŠPORTNIH JADRNIC BENETEAU FIRST IN FIRST SEASCAPE EDITION IŠČE KANDIDA...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V ODDELKU ZA PROSTOR, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO UPRAVNE ENOTE KAMNIK – PODROČJE GRADBENIH ZADEV - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve javne uslužbenke iz dopusta po Zakonu o starševskem varstvu in dr, polni delovni čas, 40, -VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI -ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODAT...

. operador de calderas/operadora de calderasKURJAČ - M/Ž. KURJAČ V KOTLOVNICI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE KOTLA ZA PRIPRAVO PARE IN VROČE VODE, SODELOVANJE Z UPRAVLJALCEM SUŠILNIH KOMOR, VZDRŽEVANJE SISTEMA KAKOVOSTI V OBSEGU SVOJEGA DELA (NPR. VZDRŽEVANJE EVIDENC...)., ,

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesDELOVNI INŠTRUKTOR I V DNEVNEM CENTRU - M/Ž. DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMA DNEVNEGA VARSTVA, IZVAJANJE DELA Z UPORABNIKI PRI ZAPOSLITVENEM PROGRAMU, EVIDENTIRANJE – DOKUMENTIRANJE IN EVALVACIJA LASTNEGA DELA OZ. REZULTATOV, PRIPR...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC NAPRAV INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE - M/Ž. VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH NAPRAV, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STORITEV MONTAŽE TER POPRAVILA IN VZDRŽEVANJA ELEKTRONSKIH SKLOPOV STROJEV IN NAPRAV, VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV NA KATERIH DELA TER DELOVNI PROSTOR, EVIDENTIRANJE OPRAVLJENIH STORITE...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (TUJI JEZIK - ANGLEŠČINA) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA TUJEGA JEZIKA - ANGLEŠČINA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNO DELO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, IZVAJANJE DRUGIH OBVEZNOSTI, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENIH S PREDPI...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (SLOVENŠČINA) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNO DELO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, IZVAJANJE DRUGIH OBVEZNOSTI, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTO...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (GEOGRAFIJA) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA PEDAGOŠKI PROCES ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI SKLADNO S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, AKTOM O SISTEMIZACIJI, TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA., Univerzitetna izobra...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA (SLOVENŠČINA) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNO DELO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, IZVAJANJE DRUGIH OBVEZNOSTI, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRT...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 9.8.2022 , do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK, Opravljen strokovni izpit za dejavnost vzgoje in izobraževanja, zahtevana...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 19.6.-31.7.2022, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK, Opravljen strokovni izpit za dejavnost vzgoje in izobraževanja, zahtevana potrdila o nekaz...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC PROSTOROV II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN POSPRAVLJANJE OKOLICE OBJEKTA ČIŠČENJE STEKLENIH POVRŠIN DO VIŠINE 2 M POMOČ PRI GENERALNEM ČIŠČENJU, Delo na sedežu naročnika, obvezen vozniški izpit B kategorije, pripra...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK III (M/Ž), ŠIFRA DM: E045007, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, SLUŽBE ZA MEDICINSKE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE IN KONZERVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO, IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV, POTRJEVANJE REZ...

ADMINISTRATOR - M/Ž. TAJNIKI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA RAZNOVRSTNA PISARNIŠKA IN POMOŽNA DELA, NPR. SPREJEM, ODPIRANJE TER RAZVRŠČANJE POŠTE, POŠILJK,  IZPOLNJUJE OBRAZCE, VODI EVIDENCE O PREJETI IN POSLANI POŠTI, PRIPRAVLJA DOPISE, UREJA BESEDILA IN FOTOKOPIRA R...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (V FINANČNO RAČUNOVODSKEM SEKTORJU) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE ANALITIČNE EVIDENCE SALDAKONTOV ŠTUDENTOV, KONTROLIRANJE IN VODENJE EVIDENCE NEPLAČNIKOV IN PRIPRAVA PREDLOGOV ZA IZTERJAVO, IZVAJANJE AVTOMATSKIH OBREMENITEV STANARIN ŠTUDENTOV, VNAŠANJE ROČNIH OBREMENI...

. personal directivo de la administración públicaPOSLOVNI VODJA PROGRAMA VII/2 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI PRIPRAVI RAZVOJNE IN POSLOVNE POLITIKE ZAVODA, VODI IN SODELUJE PRI PRIPRAVI IN SPREMLJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA IN LETNEGA POROČILA ZAVODA, SKRB...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) (ENOTA LJ. MOSTE-POLJE) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIR...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) (ENOTA LJ. MOSTE-POLJE) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIR...

. analista de datosSAMOSTOJNI PODATKOVNI ANALITIK - M/Ž. PODATKOVNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ?SAMOSTOJNO UPRAVLJANJE S PODATKI IN IZDELAVA RELEVANTNIH KAZALNIKOV (MANIPULACIJA, ČIŠČENJE IN OBDELAVA PODATKOV IZ RAZLIČNIH VIROV IPD.), ?SAMOSTOJNA PRIPRAVA POSLOVNIH POROČIL Z UPORABO ORODIJ POSLOVNE INTELIG...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE TER OSKRBA STANOVALCA TER VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH, V OKVIRU PRISTOJNOSTI,   RAZDELJEVANJE IN NADZOR NAD J...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE TER OSKRBA STANOVALCA TER VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH, V OKVIRU PRISTOJNOSTI RAZDELJEVANJE IN NADZOR NAD...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI  OSNOVNIH IN ZAHTEVNIH STORITVAH ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJ...

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICSISTEMSKI ADMINISTRATOR - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POZNAVANJE RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, POZNAVANJE MICROSOFT WINDOWS PROGRAMSKEGA OKOLJA, POZNAVANJE WINDOWS STREŽNIŠKEGA OKOLJA, POZNAVANJE OBLAČNIH STORITEV, POZNAVANJE RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ, ...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, KONTROLA NAD JEMANJEM ZDRAVIL IN SVEČK, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE BIVALNEGA PROSTORA STANOVALCEV, TRANSPOR...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELO Z OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI, DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA,TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA, SODELUJE Z UČITELJI/VZGOJITELJI, INDIVID...

PROTOTIPNI VARILEC-SESTAVLJALEC - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI RAZVOJU IN OBLIKOVANJU NOVIH PRODUKTOV,  ISKANJE NOVIH TEHNIČNIH REŠITEV, IZDELAVA, VARJENJE IN SESTAVLJANJE RAZLIČNIH PROTOTIPOV IN VZORČNIH KOSOV, STROKOVNA POMOČ ZAPOSLENIM V RAZVOJU IN OSTALIM O...

ŽIVILSKI DELAVEC Z ZAHTEVNEJŠA DELA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODNIH DEL, PRIPRAVLJANJE STROJEV IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE DELOV...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8, DELO Z OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI, DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA,TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA, SODELUJE Z UČITELJI/VZGOJITELJI, INDIVID...

Más empleos: << · 17 · 25 · 29 · 31 · 32 · < · 34 · > · 36 · 38 · 42 · >>