Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,953 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 20):

Página: 20

. operador de horno de cal/operadora de horno de calDELAVEC NA SEPARACIJI - M/Ž. UPRAVLJAVEC DROBILNIH IN MEŠALNIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE VSAKODNEVNIH DEL PO NAVODILIH NADREJENE OSEBE, - UPRAVLJANJE STACIONARNE DROBILNICE/SEPARACIJE, REDNA VSAKODNEVNA KONTROLA NEMOTENEGA PROIZVODNEGA PROCESA IN VZDRŽEVANJE SEPA...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónH019008-0, ZNANSTVENI SVETNIK - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas  oz. 30. 9. 2028, skrajšan delovni čas, 20, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO (DELO NA PROJEKTU ERC FIRSTLIGHT) ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOS...

. director financiero/directora financieraVODJA FINANC - M/Ž. VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VODENJE FINANČNEGA POSLOVANJA DRUŽBE, - PRIPRAVA PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI IN DRUGIH POSLOVNIH ODLOČITEV VODSTVA, - KONTROLING, PODROBNOSTI JAVNEGA RAZPISA NAJDETE NA SPLET...

. técnico de mantenimiento de infraestructuras de comunicación/técnica de mantenimiento de infraestructuras de comunicaciónSTROKOVNI SODELAVEC - IKT II - M/Ž. VZDRŽEVALEC IKT OPREME, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI UPRAVLJANJU IN NADZORU NAD IZVAJANJEM GJS-JPP, - POMOČ PRI ZAGOTAVLJANJU PRODAJE IN VALIDACIJE VOZOVNIC, - SKRB ZA OPREMO IJPP, PODROBNOSTI JAVNEGA RAZPISA NAJDETE NA SPLETNI STRANI DRUŽBE: https://www.dujpp.si /,...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (V FINANČNO-RAČUNOVODSKI SLUŽBI) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV IN LISTIN, VODENJE IN KONTROLA SALDAKONTOV DOBAVITELJEV IN KUPCEV TER BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, USKL...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) (ŠIFRA DM: J017103, ZA NEDOLOČEN ČAS, S POLNIM DELOVNIM ČASOM (40 UR NA TEDEN) V TAJNIŠTVU. PREDVIDEN DATUM ZAPOSLITVE JE OKTOBER 2023 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU - IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA - OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA PODROČJA -...

. médico especialista/médica especialistaE018019-ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1, SPECIALIST URGENTNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE TER PO POTREBI TUDI SPREMLJANJE V USTREZNO USTANOVO AKUTNO OBOLELIH IN POŠKODOVANIH PACIENTOV V PROSTORIH NUJNE MEDICINSKE POMOČI TER NA TERENU, VKL...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaUPRAVLJALEC STROJEV IN NAPRAV V LJUBLJANI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE DELA NA STROJU, POZNAVANJE, PREPOZNAVANJE IN PREVENTIVNO REŠEVANJE RIZIKOV, KONTROLA IZDELANIH KOLIČIN IN KVALITETE PROIZVODOV, OPTIMIZACIJA PROCESOV IN PREDLAGANJE IZBO...

. encargado de almacén de materias primas/encargada de almacén de materias primasVODJA SKLADIŠČA - M/Ž. VODJA SKLADIŠČA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, UREJANJE PREVZEMNE IN IZDAJNE DOKUMENTACIJE, KONTROLA IN UREJANJE ZALOGE, VODENJE ZAPOSLENIH V SKLADIŠČU, RAZPOREJANJE PREVOZOV, POMOČ V TRGOVINI, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA, IZPIT ZA ...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA (J015013) - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBRAČUN OSKRBNINE, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, KNJIŽENJE PLAČIL, VODENJE RAZNIH EVIDENC, PRIPRAVA POROČIL ZA RAČUNOVODSTVO..., Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepneg...

. asistente de direcciónJ026004 POSLOVNI SEKRETAR VI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV,- PRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNIH OPRAVIL,- VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC,- NEPOSREDNA POMOČ PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT,- IZVAJ...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraVISOKOŠOLSKI SODELAVEC - ASISTENT D10001 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, K SODELOVANJU VABIMO SODELAVCA/KO, KI IMA VESELJE DO ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA PODROČJU MANAGEMENTA IN EKONOMIKE. ASISTENT NA FAKULTETI PRIPRAVLJA IN VODI TEORETSKE, PRAKTIČNE IN DRU...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE OKOLICE/SOBE. PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA. DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE. ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNIC...

. ayudante de recursos humanosREFERENT ZA KADROVSKE ZADEVE - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM IN ODDAJA POŠTE, ADMINISTRATIVNA DELA,PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE KADROVSKIH ZADEV, KADROVANJE, VODENJE POSTOPKA ZAPOSLITVE, VKLJUČNO S PRIJAVO IN ODJAVO NA PORTALU SPOT,...

NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU I (VODSTVO) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DOKUMENTIRANJE, REDNO POSODABLJANJE IN SPREMLJANJE SISTEMA LETALSKE VARNOSTI IN SKLADNOSTI UPRAVLJANJA AGENCIJE ZA DOSEGANJE SKLADNOSTI Z UREDBO ŠT...

. profesor de matemáticas en educación secundaria/profesora de matemáticas en educación secundariaUČITELJ MATEMATIKE IN FIZIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE IN FIZIKE V SREDNJI ŠOL, enopredmetni univ. študijski program matematike ali enovit mag. študijski program druge stopnje ped. matematika ali fizika ali mag. študijski program druge sto...

. responsable de apoyo académicoVZGOJITELJ V ZAVODU- SOCIALNI PEDAGOG - M/Ž. SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. izteka porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, DELO Z OTROKI S TEŽAVAMI V SOCIALNI INTEGRACIJI - IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORG. DELA Z OTROKI V SKLADU LDN ZAVODA - VODI VZ...

. asistente en educación especialZAČASNI SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA UČENCA V OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2024, polni delovni čas, 40, POMOČ UČENCU S POSEBNIMI POTREBAMI PRI POUKU IN PRI ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, SKRBI ZA TO, DA SE OTROK VARNO GIBLJE PO OBJEKTU IN ZUNANJIH POVRŠINAH TER MU PRI TEM POMAGA, OPRAVLJA ...

. cajero/cajeraBLAGAJNIK V. ŠIFRA DM: J015002 - M/Ž. BLAGAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VSEH DEL V ZVEZI S PRODAJO VSTOPNIC,- SODELOVANJE PRI VPISU ABONMAJA, - VODENJE OBRAČUNOV PREDSTAV, PRODANIH GLEDALIŠKIH LISTOV, ITD.,- SODELOVANJE PRI ADMINISTRATIVNIH OPRAVILIH ZA PROPAGANDO IN MARKETING,- IZDE...

. analista de pruebasSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA INFORMACIJSKO PODPORO - M/Ž. RAZVIJALEC INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - VODENJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG S PODROČJA INFORMACIJSKE DEJAVNOSTI V RKS,- SAMOSTOJNO IN V SODELOVANJU Z DRUGIMI RAZVIJANJE MREŽE PRENOSA PODATKOV V RKS TER SKRB ZA SHRANJEVANJE IN V...

. auxiliar de trabajo socialSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA VAROVANJE ZDRAVJA - M/Ž. ORGANIZATOR - IZVAJALEC HUMANITARNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG NA PODROČJU VAROVANJA ZDRAVJA,  - VODENJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG S PODROČJA SPLOŠNIH HUMANITARNIH PROGRAMOV VAROVANJA ZDRAVJA,- IZDELAVA PROGRAMO...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke iz bolniškega staleža in porodniškega dopusta., polni delovni čas, 40, PEDAGOŠKO SVETOVALNO DELO V SKLADU S SISTEMIZACIJO., Vlogi priložite dokazilo o izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence i...

. técnico en preprensa/técnica en preprensaGRAFIČNI TEHNIK - (DELO V DELAVNICI IN TERENU) - M/Ž. GRAFIČNI TEHNIK, TISKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POVEČANEGA OBSEGA DELA ZAPOSLIMO ZANESLJIVEGA, POŠTENEGA IN SAMOINICIATIVNEGA DELAVCA V DELAVNICI. ODPIRAMO NOVO DELOVNO MESTO Z REDNO ZAPOSLITVIJO ZA TISKARJA/GRAFIČNEGA TEHNIKA. ZAPOSLIMO NEKOGA, KI JE ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioVOZNIK – SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SKRB ZA REDNO VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE VOZNEGA PARKA TER NJEGOVO OPREMLJENOST GLEDE NA LETNI ČAS IN PREDPISE,- VODENJE EVIDENC O UPORABI SLUŽBENIH VOZIL IN BELEŽENJE MOREBITNIH POŠKODB ALI ZLORAB NA VOZILI...

PRODAJALEC V TRGOVINI Z DODATKI ZA MOBILNO TELEFONIJO - M/Ž. PRODAJALEC MOBILNE TELEFONIJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRODAJA DODATKOV ZA MOBILNE TELEFONE KONČNIM KUPCEM V MALOPRODAJNI TRGOVINI, - NAROČANJE PRODANIH IN NOVIH ARTIKLOV IZ CENTRALNEGA SKLADIŠČA, OZNAČEVANJE S CENAMI, - UREJANJE ARTIKLOV NA SPLE...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioVOZNIK – SKLADIŠČNIK I - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SKRB ZA REDNO VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE VOZNEGA PARKA TER NJEGOVO OPREMLJENOST GLEDE NA LETNI ČAS IN PREDPISE, - VODENJE EVIDENC O UPORABI SLUŽBENIH VOZIL IN BELEŽENJE MOREBITNIH POŠKODB ALI ZLORAB NA VOZILI...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA V MANJŠI TRGOVINI -V SALONU S PLEMENITIMI KOVINAMI, - ODPIRANJE VRAT STRANKAM, KI VSTOPAJO V TRGOVINO -SALON POSAMEZNO, - SPREMLJANJE VIDEONADZORA,- DELO SE OPRAVLJA MED 9H IN 17H (VIK...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC (ŠIFRA DM 1486) V SISTEMSKEM SEKTORJU V URADU ZA SPODBUJANJE ZELENEGA PREHODA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH - PRIPRAVA, USKLAJEVANJE IN SKRBNIŠTVO POGODB O SOFINANCIRANJU/SPORAZUMOV O IZVAJANJU IN IZVAJANJE UPRAVLJALNIH PREVERJANJ, SODE...

. director de ventas/directora de ventasVODJA PRODAJE PRODUKTNE LINIJE - M/Ž. VODJA PRODAJE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ODGOVORNOSTI: - RAZVIJANJE IN IZVAJANJE CELOVITE PRODAJNE STRATEGIJE ZA DOSEGANJE CILJEV RASTI PODJETJA; - PREPOZNAVANJE IN IZKORIŠČANJE NOVIH POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, TAKO DOMA KOT TUDI V TUJINI; - VODENJE, MENTO...

ČISTILEC 0,75 DM IN HIŠNIK 0,25 DM - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca do vrnitve, polni delovni čas, 40, 75% ZAPOSLITEV NA DM ČISTILEC, ZA POMIVANJE POSODE IN ČIŠČENJE KUHINJE; 25% ZAPOSLITEV HIŠNIK, ZA POMOČ PRI HIŠNIŠKIH VZDRŽEVALNIH DELIH...

Más empleos: << · 10 · 15 · 17 · 18 · < · 20 · > · 22 · 25 · 31 · 43 · >>