Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Стара Загора

en Español in English auf Deutsch en Français ...

60 ofertas de trabajo encontradas en Стара Загора (Bulgaria) (página 2):

Página: 2

Склададжия. Разтоварва стока от доставчици по определения ред и спрямо дадените инструкции от Началник Склад. При наличие на стъклени и огледални елементи задължително проверява целостта им. - По време на разтоварване следи стриктно за целостта на пакетите и липсата на повреди. - Разпределя стоката по вид и предназн...

Работник, консервна фабрика. Знае и прилага правилата за здравословно и безопасно упражняване на професията. Познава документацията на системите за контрол на качеството и безопасността на храните и умее да документира текуща информация.

Чистач/ Хигиенист. Отговаря за поддържане на хигиената в междублоковите пространства: коси, почиства, реже храсти, полива и извършва други дейности под ръководство на прекия ръководител. Трудовия посредник изпраща CV или профил на е-поща на Катя Димова -   k.dimova#starazagora.bg

Образователен медиатор. Владеене на майчин език на децата и учениците от уязвимите групи, умения за работа с ученици и родители от уязвимите групи. Съгласно длъжностна характеристика.

Машинен оператор, производство на каучукови изделия. Оператор, производство каучукови профили-производство на уплътнителни системи за автомобилната индустрия Изисквания : Средно образование-предимство Механотехникум • Опит на подобна позиция – предимство • Технически умения • Умения за работа в екип и възможност за работа на смени

Помощник-възпитател. Отговаря за правилната организация на режима на децта, подпомагане на педагогическото взаимодействи с децата и поддържане на санитарно- хигиенните условия в детската градина

Склададжия. Търговско-консултантска фирма в областта на хранително-вкусовата промишленост търси да назначи за своите нужди складов работник: Изисквания и задължения: - Товаро-разтоварна дейност (машинно и ръчно); - Умение за работа в екип в динамична среда; - Предимство дава работата на сходна позиция. Ние предлагаме: - Трудов дог...

Педагогически съветник. Отговаря за ефективно посредничество и осигуряване на условия за консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване  и поддръжане на връзките между семейството, училището и обществото

Образователен медиатор.    Да установява контакт с родителите на децата от уязвимите групи. Да     работи със семействата по отношение на мотивиране за включване и участие на децата в учебно възпитателния процес. Да придружава децата от и до училище.  

Пазач-портиер. Поема отговорността върху всички ученици в общежитието по време на дежурствата си. Следи за сигурността в общижитието и около него, търси съдействие от органите на реда и сигнализира ръководството при нередности. Контролира спазването на ПВР.

Помощник-възпитател. Осъществява функции на помощник на учителя при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването, както и деца със СОП.

Шлосер. Шлосери Изисквания: Средно техническо образование - машиностроене Професионален опит в сферата на обработката и монтажа на детайли и изделия от стомана /неръждаема и черна/- се счита за предимство; Разчитане на техническа документация ( сборни и работни чертежи, монтажни схеми) Познава видовете инстру...

Монтажник, електрически елементи. "Работници по монтаж на ел.изделия"-произвеждат се продукти за бита (контактори, превключватори, епилатори, водомери, батерии и др.) ЗАДЪЛЖЕНИЯ: - монтаж на детайли в готов продукт при спазване на технологичната инструкция и схема - произвеждане на продукти при определена дневна норма и с опред...

Контрольор, качество. Контрольор качество Основни функции и задължения: • Контрол на изработваната продукция, съгласно действащите контролни планове; • Следене за качеството на произвежданата продукция на всеки технологичен етап; • Спиране производството на несъответстваща продукция; • Участие в анализирането на проблеми по качеството и ...

Машинен оператор, бутилиране. Описание: 1. Настройва и поддържа нормален режим на пълнене, затваряне, етикиране и опаковане при бутилиране на растително масло. 2. Спира и пуска оборудването съгласно работните инструкции. 3. Отговаря за нормалната работа на машините. Фирмата предлага: -трудов договор и осигуряване - + допълнителни б...

Младши експерт. експерт, туризъм събира необходимата информация за допълване и актуализиране на базата данни за туристическото предлагане на общината и др.

Огняр. Кандидатите е необходимо да имат необходимата квалификация. Да са запознати с устройството и принципа на парните котли, съоръженията към тях и спомагателните повърхности за нагряване. Както и да познават принципа на действие на контролно-измервателните прибори и правилата за ползването им.  

Помощник на учителя. Подпомага учителя при подготовката на децата за овладяване на български език и придобиване на умения за работа. 2. Съдейства на учителя и ръководството за привличане на децата в детската градина. 3. Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на де...

Общ работник, промишлеността. НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРЯ АД е производител на опаковки, етикети, стелажи и дисплеи. Задължения и отговорности: - Извършва ръчна довършителна работа; - Сортира готовите от машините изделия; - Опакова и подрежда готовата продукция на палети; - Подрежда стоката в складовете и откритите части по видов...

Завеждащ, административна служба. Подпомага директора,води личнидела на сп. състъв на училището,изготва ТД,Доп. спораазумения,зоповеди прекратяване след съглс. с директор.Рег. в НАП.Обработва инф. в комп.Нач. заплати и др. плащания.Пол. средства от обсл. банка. и съхранява в каса. Води и съхр. архива на училището.Води док. по ВС...

Образователен медиатор. Подпомага училищната политика за обхвата на учениците и работа с родителите им и пълноценното интегриране на учениците в образователната среда

Инженер, конструктор. КОНСТРУКТОР–машинен инженер Основни изисквания: -Висше техническо образование-в сферата на машиностроенето -Трудов стаж по специалността e желателен, но за току що завършили инженери не е задължителен -Умения за работа с CAD системи за проектиране - SolidWorks -Умения за изготвяне и оформяне на т...

Учител, ресурсен. Определяне на конкретните образователни цели на децата или учениците със СОП. Участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация или урок. Осъществяване на индивидуална и групова работа с деца и ученици със СОП. Подпомагане на учителя по специалните предмети и самоподгото...

Мениджър екип. Основни задължения и отговорности: Да управляваш един от офисите на компанията; Да осъществяваш директни продажби на продуктите на компанията; Да организираш работата с клиентите в забава; Да продължиш да обслужваш клиентите след продажбата; Да управляваш ефективно и да развиваш екип от кре...

Продавач-консултант. Продавач-касиер за бензиностанция Лукойл, пътя за магистралата с/у разклона за с. Загоре - обслужване на клиенти на каса и поддържане на магазинна част

Продавач-консултант. Търсим продавач-консултант за хранителен магазин.На 8-часово работно време на смени:2-дни първа, 2-дни втора, 2-дни почива като работното време на магазина е от 7.00ч. до 22.00ч.Работата се състои в обслужване на клиенти,приемане нареждане на стока,хигиена.

Арматурист. Фирма ЦЕРБ Билд има свободни позиции за АРМАТУРИСТ: разчитане на чертежи и арматурни планове ; изпълнение на други задачи конкретно свързани с длъжността ; опит в заваряването ; монтаж и демонтаж на фасадно скеле ; Изисквания към кандидатите: опит в строителството ; умения за работа в  екип ;...

Работник, поддръжка. Дейности по хигиена и поддържане на сградите, зелените площи и алеи във войсковият район Извършване на рутинни строителни дейности ръчно или с помощта на инструменти. Извършване на товаро-разтоварни дейности

Работник, консервна фабрика. Отговорник опаковка-раб. консервна фабрика.Знае и прилага правилата за здравословно и безопасно упражняване на професията.Познава документацията на системети за контрол на качеството и безопастността на храните и умее да документира текуща информация. не

Психолог, училищен. Осигуряване и поддържане психологическото здраве и развитие на личността на учениците. Провеждане на психологическа диагностика, идентифициране на индивидуалните психологически характеристики на учениците през целия период на обучението. Идентифициране и предотвратяване на възможни нарушения във формир...

Más empleos: << · 2 · >>