Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

36 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales:

en Estonia: Sotsiaaltöötaja. Hoolekandekeskusesse Tööülesanded: Koostööks vajaliku usaldussuhte loomine ja hoidmine psüühilise erivajadusega kliendiga Kliendi psühhosotsiaalne hindamine ning tema ja ta pereliikmete nõustamine Kliendi individuaalsusest lähtuvalt toimetulekut toetavate meetmete leidmine ja rakendamine Koo...

en Estonia: Psühholoog. Tööülesanded: Rehabilitatsiooniplaani koostamine Psühholoogi teenuse osutamine (individuaalne ja pere nõustamine) Töö erivajadustega lastega Omalt poolt pakume: Käsunduslepingu alusel töötamine. Eneseteostamise võimalust. Toredat ja toetavat meeskonda. Paindlikku tööaega. Transpordikulude kompenseerim...

en Estonia: Psühholoog. Tööülesanded: Laste ja lapsevanemate psühholoogiline nõustamine, arvamuse kirjutamine ja info vahetamine KOV lastekaitse spetsialistiga. Omalt poolt pakume: 35 kalendripäeva puhkust, ametialaseid täiendkoolitusi, toetavat meeskonda. Muud nõuded: Hea suhtlemis- ja koostööoskus, organisee...

en Estonia: Psühholoog. Osalise koormusega Tööülesanded: Seoses mahtude suurenemisega otsime psühholoogi, kes otsib väljakutset töötada laste ning peredega. Omalt poolt pakume: Väga hea töökeskkond Elva kesklinnas. Paindlik tööaeg. Haigushüvitis esimesest tööpäevast. Meeskonnakoolitused ja -supervisioonid. 35-päeva puhkus...

en Estonia: Spetsialist. laste heaolu teenistuse spetsialist Tööülesanded: Spetsialisti põhiülesandeks on Viljandi linna laste heaolu tagamise ja hoolekande korraldamine, sh sotsiaalteenuste- ja toetuste ning muu abi andmine lastele ja lastega peredele Viljandi linnas. Asendushooldusteenusel viibivate laste eest...

en Estonia: Karjäärinõustamise peaspetsialist. Lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine Tööülesanded: Karjäärinõustamise peaspetsialistina toetad ja juhendad meie karjäärinõustajaid nende igapäevases töös ning leiad lahendusi, kuidas tagada karjäärinõustamise ühtlane tase ja kvaliteet üle Eesti. Ootame sinult metoodilist mõtlemist ning val...

en Estonia: Hooldusjuht. Tööülesanded: Teostab hooldusjuhi tööülesandeid Kastre kodus; omab või on omandamisel hooldustöötaja kutse (tase 4); koos tegevusjuhi ning hooldekodu juhatajaga arendab erinevaid koostöösuhteid hooldekodu elanike lähisugulastega. Tagab igakülgse koostöö hooldekodu elanikke teenindavate perearstidega ...

en Estonia: Psühholoog. Tööülesanded: Viljandi on tõeline suurlinn. Ehk mitte oma rahvaarvu ega majade kõrguse poolest, küll aga siinsete inimeste teotahte, loovuse ja saavutuste poolest. Siin mõeldakse suurelt ja kõik, mis ette võetakse, peab olema tehtud parimal võimalikul tasemel. Juba kolm aastat töötavad Viljandi li...

en Estonia: Koordinaator. Peagi avatavasse kogukonnamajja Kõpu alevikus otsime kogukonna-teenuskoordinaatorit Tööülesanded: Sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine Kõpu STK majas, abi asjaajamistel, dokumentatsiooni täitmine, pesu pesemise, duši kasutamise teenuse korraldamine, ruumide puhtuse ja korra tagamine, toidu ...

en Estonia: Metoodik. töötamine kodukontoris Tööülesanded: Tegevusplaanide kvaliteedi tagamine: kliendi profiili analüüs ning töötajate nõustamine kliendile sobivate tegevuste ja keskkonna valiku osas, tegevusplaanide koostamise koordineerimine ning regulaarne tagasiside andmine kliendile osutatava teenuse kvaliteed...

en Estonia: Sotsiaaltöötaja. põhikoht Tööülesanded: Sotsiaaltöötaja põhiülesandeks on kinnipeetavate ja kriminaalhooldusaluste taasühiskonnastamine läbi sotsiaalprogrammide rakendamise. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd pere- ja töötajasõbralikus asutuses; professionaalset ja toetavat meeskonda ning...

en Estonia: Kliiniline psühholoog. Latega tööks vaimse tervise kabinetti ja/või taastusravi osakonda Tööülesanded: Taastusravi, vaimse tervise kabineti patsientide: * isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamine ja mõõtmine kehaliste ja psüühiliste haiguste ning inimese psühhosotsiaalse funktsioneer...

en Estonia: Psühholoog. Tööülesanded: Rehabilitatsioonimeeskonna psühholoogina rehabilitatsiooniplaanide koostamine, psühholoogiline nõustamine (nii individuaalne kui ka vanemate ning spetsialistide). Meie rehabilitatsioonimeeskond on spetsialiseerunud eelkõige intellekti- ja liitpuudega lastele ja kooliealistele noorte...

en Estonia: Meremajandusosakonna õigusnõunik. Tööülesanded: Õigusnõunik: • analüüsib meremajandusosakonna valdkonna õigusakte ja töötab välja eelnõusid ning vajadusel kaitseb kohtus ministeeriumi huvisid • koordineerib oma tegevusvaldkonnas asutustevahelist koostööd ja sidusgruppidega suhtlust ning osaleb Rahvusvahelise Mereorganisatsioo...

en Estonia: Sotsiaalnõustaja. sobib lisatööks Tööülesanded: Rehabilitatsiooni plaani koostamine. Omalt poolt pakume: Alalist töökohta. Muud nõuded: Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti täienduskoolituse tunnistuse olemasolu Kodus töötamise võimalus: Ei

en Estonia: Koolipsühholoog. Tööülesanded: Laste ja töötajate psühholoogiline nõustamine ja rahumeelse õpikeskkonna loomine. Töö on 1,0 ametikohta ja hõlmab Jõgeva valla põhikoole. Omalt poolt pakume: • õpilasi toetavaid kollektiive; • ametialast arengu ja eneseteostuse võimalust Muud nõuded: Nõutav on erialane magistri...

en Estonia: Sotsiaalkonsultant. Ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks Tööülesanded: Ametniku peamisteks tööülesanneteks on Audru osavallakeskuses sotsiaalset abi vajavatele isikutele ja peredele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaal...

en Estonia: Noortejuht-projektijuht. Jõgeva aleviku Noortekeskusesse Tööülesanded: • korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut; • planeerida, sisustada ning läbi viia noortele mõeldud tegevusi (üritused, töötoad, ekskursioonid, huviringid jms); • otsida Jõgeva valla noorsootöö korrald...

en Estonia: Viitina piirkonna noorsootöötaja. Tööülesanded: - Avatud noorsootöö korraldamine noortekeskuses, tegevuste planeerimine ja organiseerimine; - noorte juhendamine ja suunamine, omaalgatuse ja ettevõtluse soodustamine; - noorteinfo edastamine; - koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega. Omalt poolt pakume: - Toeta...

en Estonia: Sotsiaaltöötaja. Tööülesanded: Eakate päevakeskuse ja päevahoiuteenuse juhtimine, turvakodu ja varjupaiga töö korraldamine, tugiisikute ja isiklike abistajate töö korraldamine, vabatahtlike töö korraldamine, ürituste korraldamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat meeskonda; 28+7 päeva puhkust; kind...

en Estonia: Rõuge-Nursi piirkonna noorsootöötaja. Tööülesanded: - Avatud noorsootöö korraldamine noortekeskuses, tegevuste planeerimine ja organiseerimine; - noorte juhendamine ja suunamine, omaalgatuse ja ettevõtluse soodustamine; - noorteinfo edastamine; - koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega. Omalt poolt pakume: - Toeta...

en Estonia: Noorsootöötaja. Siimusti Noortekeskusesse lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagrite korraldamisega. Omalt poolt pakume: • võimalusi eneseteostam...

en Estonia: Psühholoog. Psühholoogiline nõustamine Tööülesanded: MTÜ Meelevald on Eesti Töötukassa koostööpartner, korraldades koolitusi ja viies läbi teenuseid üle Eesti. Psühholoogilise nõustamise eesmärk Nõustamise eesmärgiks on pakkuda kliendile turvalist keskkonda leidmaks lahendusi tööotsingutele ja sellega seoses ...

en Estonia: Juhtumikorraldaja. määratud ajaks tähtajaga 28.02.2023 Tööülesanded: Juhtumikorraldaja peamisteks teenistusülesanneteks on juhtumitöö korraldamine 16.-26. aastaste mittetöötavate ja mitteõppivate noorte toetamiseks vastavalt juhtumikorralduse juhisele (noorega ühenduse võtmine ja kohtumine, abivajaduse väljaselgitam...

en Estonia: Jurist. Tööülesanded: Juriidiliste analüüside koostamine, ettevõtte esindamine juriidilistes küsimustes, juriidiliste dokumentide koostamine. Omalt poolt pakume: Karjäärivõimalusi, toredaid kolleege, enesearendamise võimalusi Kodus töötamise võimalus: Jah

en Estonia: Psühholoog. Tööülesanded: See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgnevates tegemistes: • Harku valla laste kujunemisprotsessi toetamine; • laste probleemide väljaselgitamine ja ennetamine erinevates valla haridusasutustes; • laste nõustamine probleemide lahendamisel; • haridusasutus...

en Estonia: Jurist. asenduskoht Tööülesanded: Vanglas koostatavate õigusaktide ja dokumentide juriidilise korrektsuse tagamine; vaiete ja kahjunõuete menetlemine; vangla esindamine tsiviil- ja halduskohtus; vangistusalane nõustamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd, arengu- ja koolitu...

en Estonia: Sotsiaaltöötaja. I üksus Tööülesanded: Ametikoha peamine eesmärk on kinni peetavatele isikutele sotsiaalprogrammide läbiviimine, nõustamine ning õiguskuulekale käitumisele suunamine ja kriminogeensete riskide vähendamine läbi taasühiskonnastavate tegevuste. Omalt poolt pakume: • Põnev töö ja palk kuni 130...

en Estonia: Koolipsühholoog. Tööülesanded: Kooli õpetajate, teiste spetsialistide ja kooli töötajate ning vanemate nõustamine õppetöö ja teiste arenguga seotud probleemides, et toimiks hea koostöö kooli ja lapsevanema pere vahel. Osalemine tugimeeskonna koostöös. Omalt poolt pakume: Huvitav ja mitmekülgne meeskonnatöö; ...

en Estonia: Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialist. Tööülesanded: Osutama teenuseid ja tegelema kliendiga pädevuse piirides; järjepidev koostöö meeskonna- ja võrgustikuliikmetega; vajadusel viima läbi tööd kliendi keskkonnas; selgitada oma erialast tegevust kliendile ja kliendi olulistele isikutele; nõustada teisi meeskonnaliikmeid kliendi nõu...

Más resultados: 1 · >>