Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

36 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de la enseñanza:

en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: Eripedagoogi ülesanded põhikoolis. Koostöö teiste tugispetsialistidega (psühholoog, sotsiaalpedagoog, HEV-koordinaator). Koolis on sügisest viis väikeklassi ja HEV õpilasi ka teistes klassides. Omalt poolt pakume: Väga toredaid kolleege, meeskonnakoolitusi ning traditsioonilisi ühisüritusi...

en Estonia: Personaalõpetaja. Õpetaja 1:1 õppeks Tööülesanded: Vajame õpetajat personaalset tuge vajavatele erivajadusega õpilastele. Omalt poolt pakume: Koolis on 446 õpilast, 25 klassikomplekti, neist 5 eriklassi. Meil on tore meeskond, traditsioonilisd ühisüritused. Muud nõuded: Kasuks tuleb hea pingetaluvus ja kannatl...

en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: Võnnu Keskkool otsib oma meeskonda eripedagoogi koormusega kuni 1,0. Töö sisuks on hariduslike erivajadustega õpilaste õppe läbiviimine - grupi- ja individuaaltunnid, õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamine vajadusel abiõpetajana, õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohan...

en Estonia: Riigikaitse kursuste õpetaja. Tööülesanded: Gümnaasiumi riigikaitse kursuste õpetaja õpetab valikkursuseid Õpetaja ülesanded on: - õppeprotsessi korraldamine oma kursusel, - õppija nõustamine, õpijõudluse jälgimine; - õppija hariduslike vajaduste märkamine ja hindamine ning võimetekohaseks õppeks ja positiivse edutul...

en Estonia: Vene keele õpetaja. 0,5 ametikohta, töö kahel päeval nädalas Tööülesanded: 6.-9. klassi õpilaste õppeprotsessi kavandamine ja õppetegevuste läbiviimine vastavalt kooli õppekavale, meeskonna liikmena kooli ühis- ja arendustegevustes osalemine Omalt poolt pakume: Huvitavat ja loomingulist tööd looduskaunis k...

en Estonia: Sõiduinstruktor. Mootorsõidukijuhi õpetaja Tööülesanded: Sõiduõppe läbiviimine. Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimeline palk; koolitused. Muud nõuded: Kasuks tuleb CE-, T- ja D-kategooria juhtimisõigus. Õpetajatunnistuse omamine ei ole eelduseks. Kodus töötamise võimalus: Ei

en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: Hea spetsialist, ootame Sind muutma Viljandi linna hariduse kvaliteeti. Viljandi on tõeline suurlinn. Ehk mitte oma rahvaarvu ega majade kõrguse poolest, küll aga siinsete inimeste teotahte, loovuse ja saavutuste poolest. Siin mõeldakse suurelt ja kõik, mis ette võetakse, peab ole...

en Estonia: Metoodik. Tööülesanded: Metoodiku peamised ülesanded on karistusaja planeerimise ja elluviimise kvaliteedi jälgimine, selle tõstmine läbi koolituste ja tagasiside andmise, tegelemine sotsiaalprogrammide ja teiste taasühiskonnastamise teenuste arendustegevusega. Omalt poolt pakume: - Töötasu 1600€ - V...

en Estonia: Eripedagoog rehabilitatsioonimeeskonda. Tööülesanded: Rehabilitatsioonimeeskonnas laste ja noorte erivajadustega inimeste eripedagoogiline hindamine ja nõustamine, sh: * arenguliste erivajadustega laste õppe ja arengu toetamine eesmärgiga soodustada isiksuse eakohast arengut * koostöö lastevanemate ja teiste erialaspetsialistidega; * patsi...

en Estonia: Teeninduse lektor. vene keele baasil Tööülesanded: - teeninduskoolituse ettevalmistus ja läbiviimine - õppematerjalide ettevalmistus - praktiliste tööde korraldamine - teadmiste kontrolli teostamine Omalt poolt pakume: - huvitavat ja arendavat tööd - meeldivat ja sõbralikku kollektiivi - turvalist ja kaasae...

en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: Lasteaia- ja kooliealiste laste arengu toetamine ning õpetajate ja vanemate nõustamine; lapsest lähtuva individuaalse õppekava koostamisele kaasaaitamine; õpiabitundide planeerimine ja läbiviimine; erivajadusega lapsega seotud meeskonna töö juhtimine ning osapooli arvestavate lahenduste...

en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: 3- kuni 7-aastaste arenguliste erivajadustega laste arengu analüüs ja toetamine koostöös õpetajate ja lastevanematega. Osalemine lasteaia arendustegevuses, sisekoolitustes, ühistegevustes. Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega, kaasaegset töökeskkonda, õpi- ja arenguvõimalu...

en Estonia: Klassiõpetaja. Tööülesanded: I kooliastme õpilaste õpetamine Omalt poolt pakume: • töötada professionaalses ja toetavas meeskonnas • kasutada haridusvaldkonnas ettenähtud hüvesid • osaleda koolitöötajate kovisioonides • töötada täiskoormusega, õpetades I kooliastmes Muud nõuded: Eeldame: kehtestatud kv...

en Estonia: Arvutikursuste õpetaja. (Excel, Word) Tööülesanded: Vajatakse arvutikursuste õpetajat täiskasvanutele. Koostöö käsunduslepingu alusel. Omalt poolt pakume: Нea töötingimused ja osaline töönädal Töö 3 korda nädalas 9.30-12.45 või 18.00-21.15 Muud nõuded: Exceli ja Wordi kasutamise oskus professionaalsel tasemel. Töökogemu...

en Estonia: Klassiõpetaja. Tööülesanded: Vajame klassiõpetajat 2. klassile, kes on võimeline andma kunstiõpetust põhikooli klassidele. Üldõpetuse kontakttundide arv on 14 ja kunstiõpetuse tunde on 10. Õpetajakandidaadilt ootame hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning soov töötada õpilastega, otsustus-, analüüsi- ja k...

en Estonia: Inglise keele õpetaja. Tööülesanded: Vajame õpetajat, kes on võimeline andma inglise keelt 3.-9. klassile. Õpetajakandidaadilt ootame hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning soov töötada õpilastega, otsustus-, analüüsi- ja koostöövõime ning eeldused meeskonnatööks, hea arvutikasutamise oskus ja soov panustad...

en Estonia: Virtuaalne inglise keele õpetaja. veebipõhine õpe Zoomi keskkonnas Tööülesanded: Inglise keele tundide ettevalmistamine ja läbiviimine, õpilastele tagasiside andmine. Omalt poolt pakume: Emajõe Keeltekool pakub tööd virtuaalsele inglise keele õpetajale tunnustatud ja arenevas ettevõttes, sõbralikku töökollektiivi, enesetäiendami...

en Estonia: Virtuaalne eesti keele õpetaja. veebipõhine õpe Zoomi keskkonnas Tööülesanded: Eesti keele tundide ettevalmistamine ja läbiviimine, õpilastele tagasiside andmine. Eesti keele A2-C1 taseme eksamiks ettevalmistavate kursuste läbiviimine, samuti eesti keele täienduskursuste läbiviimine A1-C1 tasemele. Omalt poolt pakume: E...

en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustöö läbiviimine liitpuudega laste rühmas. Rühma õppekeel on eesti keel Omalt poolt pakume: Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda. Muud nõuded: Valmis töötama erivajadustega lastega Kodus töötamise võimalus: Ei

en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: Tulenevalt erialasest pädevusest on: - eripedagoogi ülesandeks õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel; õpiabirühma- v...

en Estonia: Lasteaiaõpetaja. erirühma õpetaja Tööülesanded: Õpetaja töö eesmärgiks on koolieelses eas kõneprobleemidega lastele kvalifitseeritud hoiu ja alushariduse võimaldamine, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega. Oma rühma laste...

en Estonia: Väikeklassi õpetaja. 1,0 ametikohta Tööülesanded: Paikuse Põhikool ootab 2021/2022 õppeaastast oma meeskonda väikeklassi õpetajat (1,0 ametikohta); kandidaadilt ootame: vastavust kvalifikatsiooninõuetele; koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega; head suhtlemisoskust. Omalt poolt pakume...

en Estonia: Matemaatikaõpetaja. Tööülesanded: Tööülesanded vastavalt õpetaja kutsestandardile (tase 7). Reaalainete valdkonna tunnid II kooliastmes. Ootame sind kui soovid: töötada koostöises ja uuendusmeelses koolis; oled heade suhtlemisoskustega ja lahendustele orienteeritud; rakendad õpetamisel nüüdisaegset õpikäsitlust...

en Estonia: Klassiõpetaja. Armastad lapsi? Tahad anda neile parima stardi hariduses? Oled hea suhtleja ja innustaja? Oled kuulnud kaasaegsetest õpimeetoditest? Siis palun tule meie kooli algklassiõpetajaks! Tööülesanded: Mõtled töökoha vahetamisele? Tahad teha midagi tuleviku heaks? Just praegu on paras aeg karjäär...

en Estonia: Matemaatikaõpetaja. Tähelepanu matemaatikas kodus olev õpetaja - palun tule meie kooli gümnaasiumiastme matemaatikaõpetajaks! Tööülesanded: Kandidaadilt ootame, eeldame ja kandideerimisel hindame - siirast soovi ja huvi töötada koolis, kus hinnatakse muutuva õpikäsitluse põhimõtteid ja mis liigub nende rakend...

en Estonia: Õpetaja. inglise keele õpetaja Tööülesanded: Põhikoolis ja gümnaasiumis inglise keele õpetaja - tunnid 6-12. klassides. Omalt poolt pakume: Ülikoolide praktikakoolina professionaalseid mentoreid ja tugiisikuid. Sõbralikud kolleegid. Õpihimulised ja vahvad õpilased. Muud nõuded: Väga hea ar...

en Estonia: Õpetaja. Matemaatikaõpetaja Tööülesanded: Põhikooli matemaatikaõpetaja - tunnid 6-9.klasssides. Omalt poolt pakume: Ülikoolide praktikakoolina professionaalseid mentoreid ja tugiisikuid. Sõbralikud kolleegid. Õpihimulised ja vahvad õpilased. Muud nõuded: Vajalik õpetajatöö kogemus. Väga hea arvu...

en Estonia: Õpetaja. Põhikooli vene keele kui võõrkeele õpetaja Tööülesanded: Põhikoolis vene keele õpetaja - tunnid 6-9.klasssides. Omalt poolt pakume: Ülikoolide praktikakoolina professionaalseid mentoreid ja tugiisikuid. Sõbralikud kolleegid. Õpihimulised ja vahvad õpilased. Muud nõuded: NÕUTAV eelnev...

en Estonia: Eripedagoog/sotsiaalpedagoog. Tööülesanded: Vajaliku toe pakkumine lasteaias ja koolis, õpetajate ja vanemate nõustamine. Omalt poolt pakume: Palju rõõmsaid ja koostööd tegevaid lapsi, toetavaid kolleege, 56 kalendripäeva põhipuhkust ja paindlikku tööaega, vajalikke töövahendid ja tööruume, looduskaunist keskkonda ja spo...

en Estonia: Eesti keele õpetaja venekeelsetele gruppidele. Tööülesanded: Vajatakse eesti keele õpetajat venekeelsetele gruppidele (kursused täiskasvanutele). Eesti keele kursuste läbiviimine, keele õpetamine A1 – C1 taseme eksamite sooritamiseks. Omalt poolt pakume: Rahulik töö heas kollektiivis, konkurentsivõimeline palk, toredad töökaaslased, osaline töö g...

Más resultados: 1 · >>