Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

91 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de la enseñanza (página 2):

Página: 2

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Õppekasvatustöö korraldamine ja läbiviimine. Omalt poolt pakume: - toetavat meeskonda - võimalust oma ideid ja teadmisi teostada - vahvaid mängulisi lapsi - pikka puhkust Muud nõuded: Kvalifikatsioonile vastav haridus - avatus ja meeskonnatöö oskus - lapsesõbralikkus ja hea suhtl...

en Estonia: Klassiõpetaja. Vastemõisa tegutsemiskoht Tööülesanded: Teostab õpilaste õpetamist ja kasvatamist oma õppeaine kaudu. Õpetab õppima. Koostab õpetavate ainete jaoks töökava. Organiseerib oma tööd vastavalt õpilaste võimetele, planeerib tunde, arvestades õpilaste erivajadustega. Nõuab õpilastelt kooli kodukorra tä...

en Estonia: Kehalise kasvatuse õpetaja. Liikumisõpetaja, võimlemisõpetaja, tantsuõpetaja Tööülesanded: Kehalise kasvatuse õpetaja (võimlemisõpetaja, liikumisõpetaja) koostab vastavalt gümnaasiumi õppekavale oma ainetes kursuste töökavad, viib läbi vahetut õppe- ja kasvatustööd. Õppekeel eesti keel. Õpetaja lähtub oma töös õpet...

en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega, t...

en Estonia: Lasteiaiaõpetaja. Tääksi õppekohas Tööülesanded: Lasteaias käivate laste arendamine, kasvatamine ja õpetamine rühmas ja laste turvalisuse tagamine rühmas. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume toetavat ja heasoovlikku kollektiivi. Muud nõuded: Kandidaadilt ootame usaldusväärsust ja lastega töötamise so...

en Estonia: Klassiõpetaja. Tääksi tegutsemiskoht Tööülesanded: Teostab õpilaste õpetamist ja kasvatamist oma õppeaine kaudu. Õpetab õppima. Koostab õpetavate ainete jaoks töökava. Organiseerib oma tööd vastavalt õpilaste võimetele, planeerib tunde, arvestades õpilaste erivajadustega. Nõuab õpilastelt kooli kodukorra täi...

en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Töö planeerimine rühmas; õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimine; eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine; laste ohutuse ja turvalisuse tagamine; rühma dokumentatsiooni täitmine; lastevanemate nõustamine õppe- ja kasvatusküsimustes; lapse individuaalne toetamine; üritu...

en Estonia: Muusikaõpetaja. Tööülesanded: Muusikaõpetaja ametikoha põhieesmärk on laste muusikalise tegevuse korraldamine, muusikatundide läbiviimine ja laste muusikaline arendamine. Laste arengu ja õpimotivatsiooni toetamine, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest; tingimuste loomine laste kasvatamiseks ja arenem...

en Estonia: Inglise keele õpetaja. Tööülesanded: Inglise keele õppetunnid põhikooli astmes. Omalt poolt pakume: Pakume algajale õpetajale mentori tuge, tööaega 2 päeval nädalas ja vajadusel abi elamispinna leidmisel Muud nõuded: Vastavus Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataj...

en Estonia: Liikumisõpetaja. Tööülesanded: Liikumisõpetaja ametikoha põhieesmärk on laste liikumistegevuse korraldamine, liikumistundide läbiviimine ja laste kehaline arendamine. Laste arengu ja õpimotivatsiooni toetamine, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest; tingimuste loomine laste kasvatamiseks ja arenem...

en Estonia: Sekretär. sobib lisatööks Tööülesanded: Projektide kirjutamine ja õppeprogrammide, dokumentide registreerimine EHIS-es; kirjadele vastamine; muudatuste tegemine ettevõtte infosüsteemis, projektide jne Omalt poolt pakume: head töökeskkonda; töösuhet vähemalt aastaks Muud nõuded: heal tasemel ...

en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: 3-7 aastaste laste toetamine ja õpetamine. Omalt poolt pakume: Meeldivat tööõhkkonda õppivas organisatsioonis. Muud nõuded: Pead olema täpne oma töös, kohusetundlik ja lapsi ning kaastöötajatega arvestav Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,5 ametikohta

en Estonia: Matemaatikaõpetaja. Abiõpetaja Tööülesanded: Matemaatikaõppe toetamine 3. kooliastmes vastavalt õppekavale; sobivuse korral osaliselt töö võimekatega. Omalt poolt pakume: Loovat tööd; motiveeritud kolleege; paindlikku töökeskkonda ja -aega; huvi ja sobivuse korral ka huvijuhi ülesandeid (koormus 0,3). Muu...

en Estonia: Inimeseõpetuse õpetaja. Tööülesanded: Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine (õppija arengu- ja õpivajaduste väljaselgitamine, õpetaja töökavade ja ainekavade koostamine, erinevate huvigruppide ja osapoolte kaasamine, õppevara ja meetodite valimine); turvalisele ja nüüdisaegsele õpikäsitlusele vastava füüsilise ja va...

en Estonia: õpetaja/psühholoog. Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine; õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutatavate tegurite hindamine; õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; kursusejuhendamine. Omalt poolt pak...

en Estonia: Eesti keel teise keelena õpetaja. Tööülesanded: Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine (õppija arengu- ja õpivajaduste väljaselgitamine, õpetaja töökavade ja ainekavade koostamine, erinevate huvigruppide ja osapoolte kaasamine, õppevara ja meetodite valimine); turvalisele ja nüüdisaegsele õpikäsitlusele vastava füüsilise ja va...

en Estonia: Lasteaiaõpetaja assistent. Eesti õppekeelega rühma assistent Tööülesanded: Oled sobiv kandidaat, kui sul on pedagoogiline/lapsehoidja vms haridus või õpid vastaval alal, oled avatud meele ja koostöövõimega. Arvame, et tööl peab olema palju rõõmu, iseseisvust, uusi põnevaid väljakutseid ja toetav meeskond. Soovime Sulle k...

en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Eesti õppekeelega rühma õpetaja Tööülesanded: Eelkooliealiste laste igakülgne arendamine, õppe- ja kasvatustöö korraldamine, meeskonnatöö, koostöö lapsevanemate ja kolleegidega. Mänguliste, aktiivsete ja lapsekesksete tegevuste planeerimine ja läbiviimine koolieelses eas lastega. Kohustusliku do...

en Estonia: Inglise keele õpetaja. Tööülesanded: I ja II kooliastme õpilastele inglise keele õpetamine Omalt poolt pakume: • töötada professionaalses ja toetavas meeskonnas • kasutada haridusvaldkonnas ettenähtud hüvesid • osaleda koolitöötajate kovisioonides • töötada täis- või osakoormusega õpetades I ja II kooliastmes M...

en Lituania: Matematikos mokytojas (-a). Darbas Širvintų "Tėkmės" mokykloje mokant 5 ir 6 klasės mokinius matematikos dalyko. Dirbama taikant laisvosios mokyklos individualaus mokymosi metodiką pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Bendrąsias pagrindinio ugdymo programas. Matematikos mentoriaus vaidmuo - ugdymosi proceso...

en Lituania: Dorinio ugdymo (etikos) mokytojas. I (9)-III (11) gimnazijos klasių mokinių dorinio ugdymo mokymas. Darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis) – Lietuvių ka...

en Lituania: Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. I (9)-IV (12) gimnazijos klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros mokymas. Darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis) ...

en Lituania: Ikimokyklinio ugdymo auklėtojojo padėjėjas. Darbo pobūdis: •    gebėjimas bendrauti su ugdytiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką. •    gebėjimas dirbti su ugdytiniais, padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis. •    gebėjimas b...

en Lituania: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo p. Pagalba dalyvaujant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų ugdyme:  dalyvavimas, rengiant individualias ugdymo programas; daromos pažangos vertinimas; komunikavimas su tėvais (globėjais); nuolatinis tvarkos ir higienos palaikymas patalpose.

en Lituania: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas. "Organizuoti ir vykdyti ugdymo procesą. Dalyvauti, rengiant individualias vaikų ugdymo programas. Vertinti ugdytinių  daromą pažangą, komunikuoti su tėvais (globėjais). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija arba studijos aukštosios mokyklos ikimokyklinio ugdymo peda...

en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: 1. Õppija erivajaduste märkamine ja hindamine 1.) Erivajadustega õppija psüühiliste protsesside, kõne, käitumise, õpioskuste jm hindamine, kirjeldamine ja analüüsimine. 2.) Hindamistulemuste dokumenteerimine, sh soovituste andmine edasisteks tegevusteks. 3.) Teiste erialaspetsi...

en Estonia: Matemaatikaõpetaja. Tööülesanded: Põhiülesanded: 1. Õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine 2. Õpilase juhendamine ja toetamine 3. Õppeprotsessi analüüsimine, hindamine, tagasiside andmine õpilasele ja vanemale. Omalt poolt pakume: Koostöist meeskonda ja töötamist ilusas mõisakoolis. Kodus töötamise võim...

en Estonia: Informaatikaõpetaja. 5 tundi nädalas Tööülesanded: Põhiülesanded: 1. Õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine 2. Õpilase juhendamine ja toetamine 3. Õppeprotsessi analüüsimine, hindamine, tagasiside andmine õpilasele ja vanemale. Omalt poolt pakume: Koostöist meeskonda ja töötamist ilusas mõisakoolis. Kodus töötami...

en Lituania: Pailgintos grupės mokytojas. Organizuoti veiklą su 6-10 metų vaikais. Darbas mišraus amžiaus grupėje. Gebėti planuoti popamokinę vaikų veiklą, atitinkančią mokinių amžiaus poreikius patalpose ir lauke. Gebėti ne tik mokyti, bet ir mokytis. Gebėti bendradarbiauti su klasės mokytoju ir tėvais. Būti atviram Valdorfo pedagogi...

en Estonia: Tehnoloogiaõpetaja. 6 tundi nädalas Tööülesanded: Põhiülesanded: 1. Õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine 2. Õpilase juhendamine ja toetamine 3. Õppeprotsessi analüüsimine, hindamine, tagasiside andmine õpilasele ja vanemale. Omalt poolt pakume: Koostöist meeskonda ja töötamist ilusas mõisakoolis. Kodus töötami...

Más resultados: << · 2 · > · >>