Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

163 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de la enseñanza:

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Sillamäe Lasteaed Pääsupesa kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja (1,0) ametikoha täitmiseks. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, enesetäiendamise võimalusi. Muud nõuded: Vajalik on: • õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavus, • eesti keele...
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. sõimerühmas Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine rühmas; laste elu ja tervise eest hoolitsemine lasteasutuses; lasteasutuses käivate laste vanemate nõustamine õppe- ja kasvatusküsimustes; kuulumine lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse...
 • en Reino Unido: Teacher of Science KS3-KS4. The following duties shall be deemed to be included in the professional duties which a teacher may be required to perform: Planning and preparing courses and lessons. Teaching, according to their educational needs, the pupils assigned to him/her, including the setting and marking of work to...
 • en Reino Unido: Teacher of Mathematics KS3-KS4. The following duties shall be deemed to be included in the professional duties which a teacher may be required to perform: Planning and preparing courses and lessons. Teaching, according to their educational needs, the pupils assigned to him/her, including the setting and marking of work to...
 • en Estonia: Matemaatikaõpetaja. Tööülesanded: Matemaatika õpetamine 5.-9. klassides ja kooli arendustegevuses osalemine. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd, töötasu vastavalt kvalifikatsioonile ja koormusele. Muud nõuded: Eeldame, et Teil on hea meeskonna- ja...
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ja läbiviimine lasteaias vastavalt riiklikule õppekavale laste individuaalsust ja nende eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel...
 • en Estonia: Üldharidusosakonna peaekspert. Tööülesanded: Sinu peamised tööülesanded on: • üldhariduse õppevara (sh digiõppevara) arendamise poliitika ja arendustöö rakendumise seire süsteemi kujundamine; • võrdsete võimaluste tagamise põhimõtete väljatöötamine üldhariduses ja nende jõustamine riiklikes õppekavades;...
 • en Estonia: Väikeklassi õpetaja. Tööülesanded: Tundide andmine väikeklassis, individuaaltunnid, õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamine, õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, huvitavat ja vastutusrikast tööd, toetavaid kolleege, palka vastavalt...
 • en Estonia: Matemaatikaõpetaja. 10 tundi nädalas 9. klassis Tööülesanded: Matemaatika tunnid 9. klassis Omalt poolt pakume: Sõbralikku töökeskkonda. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 10 tundi nädalas
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. eesti keele lasteaiaõpetaja osalise keelekümblusega rühma Tööülesanded: Pakume tööd lasteaiaõpetajale osalise keelekümblusega rühmas. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi ja enesearendamise võimalusi. Muud nõuded: Lapsesõbralikkus ja kohusetunne Kodus töötamise...
 • en Estonia: Huvijuht. Tööülesanded: Huvialase tegevuse korraldamine koolis. Kooli ürituste planeerimine, ette valmistamine ja läbiviimine. Huviringide juhendajate leidmine ja ringijuhtide töö koordineerimine. Õpilasesinduse töö juhendamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd, arengu-...
 • en Estonia: Loodusainete õpetaja. Lapsehoolduspuhkuse asendaja Tööülesanded: Õppeprotsessi planeerimine ja õppetegevuste läbiviimine vastavalt kooli õppekavale, kooli ühis- ja arendustegevustes osalemine. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd looduskaunis kohas asuvas mõisakoolis, kus on toetav ja sõbralik meeskond...
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Pakume tööd lasteaiaõpetajale 6-7 a. laste eesti õppekeelega rühmas. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi ja enesearendamise võimalusi. Muud nõuded: Lapsesõbralikkus ja kohusetunne Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Inglise keele õpetaja. Tööülesanded: - Individuaalsete gruppi tundide ettevalmistamine ja läbiviimine lastega vanuses 6-16 aastat või täiskasvanutega keelte kooli ruumides; - Tudengite testimine (Cambridge English Language Assessment süsteemil) - Oskus motiveerida ja leida igale õpilasele individuaalset lähenemist...
 • en Estonia: Aianduse õpetaja. Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine aiandusvaldkonna erialade (puukooliaednik ja maastikuehitaja) õppijatele järgnevatel teemadel: puittaimede agrotehnika, puukooli majandamine, puukooli tööde mehhaniseerimine, istutusalade rajamine ning puuvilja- ja marjakultuurid. Muud nõuded:...
 • en Estonia: Ühiskonnaõpetuse õpetaja. Tööülesanded: Ühiskonnaõpetuse õpetaja loob võimalused õpilastel sotsiaalsete, väärtuseliste ja enesemääratlusega seotud kompetentside arenguks, arendab õpilastes kriitilist mõtlemist ja toetab aktiivse ühiskonnaliikme hoiakute kujunemist, harib neid ühiskonnakorralduse valdkondades...
 • en Estonia: Gümnaasiumi muusikaõpetaja. Tööülesanded: Muusikaõpetuse õpetaja arendab õpilastes loovust, harib neid muusika ja muusikaajaloo valdkondades vastavalt gümnaasiumi õppekavale. Muusikaõpetuse kursuse õppekeel on eesti keel. Omalt poolt pakume: Korralikku palka, mitmekesist tööd, heatahtlikku kollektiivi,...
 • en Estonia: Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja. Tööülesanded: Matemaatikaõpetaja arendab õpilastes matemaatilist mõtlemist, harib neid matemaatika valdkondades vastavalt gümnaasiumi õppekavale. Matemaatika kursuste õppekeel on kas eesti keel või vene keel. Omalt poolt pakume: Korralikku palka, mitmekesist tööd, heatahtlikku...
 • en Estonia: Kehalise kasvatuse õpetaja. Liikumisõpetaja Tööülesanded: Liikumisõpetaja (Kehalise kasvatuse õpetaja) koostab vastavalt gümnaasiumi õppekavale oma ainetes kursuste töökavad, viib läbi vahetut õppe- ja kasvatustööd. Õppekeel eesti keel.Õpetaja lähtub oma töös õpetaja kutsestandardist ja gümnaasiumi...
 • en Estonia: Õpetaja. 1,0 või 0,75 ametikohta Tööülesanded: Rühmaõpetaja tööülesanded. Omalt poolt pakume: Eneseteostusevõimalusi igapäevasel laste arengu toetamisel. Soodustame projektides osalemist ja muud erialast enesetäiendamist. Muud nõuded: Kui oled empaatiline, laste ja perede toetamisele...
 • en Estonia: Huvijuht - üldpädevuste koordinaator. Tööülesanded: Huvijuht - üldpädevuste koordinaator korraldab ja koordineerib gümnaasiumi õpilaste tegevusi üldpädevuste arendamiseks lähtudes GRÕK-is ja Sillamäe Gümnaasiumi õppekavas sätestatud üldpdevuste kirjeldusele ja eesmärkidele. Huvijuht on juhtkonna liige, teeb koostööd...
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Korraldab laste igapäeva õppe- ja kasvatustegevust; vastutab laste elu, tervise ja turvalisuse eest lasteaias. Õpib tundma oma rühma laste individuaalseid isiksulike omadusi, võimeid, huvisid, kalduvusi ja tervislikku seisundit. Aitab kujundada isiksuse arengut, suhtlemis-...
 • en Estonia: Kehalise kasvatuse õpetaja. tüdrukutele Tööülesanded: Tüdrukutele kehalise kasvatuse tundide läbiviimine. Omalt poolt pakume: Osalise koormusega tööd. Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooni nõuetele Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,3
 • en Estonia: Eesti keele õpetaja venekeelsetele gruppidele. Tööülesanded: Vajatakse eesti keele õpetajat venekeelsetele gruppidele (kursused täiskasvanutele). Eesti keele kursuste läbiviimine, keele õpetamine A1 – C2 taseme eksamite sooritamiseks. Omalt poolt pakume: Rahulik töö heas kollektiivis, konkurentsivõimeline palk, toredad töökaaslased,...
 • en Estonia: Ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetaja. Tööülesanded: Põhikooli III astmes ja gümnaasiumis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundide läbiviimine. Omalt poolt pakume: Meeskonnatöö kogemusi ja toetavat kollektiivi; võimalusi enesearenduseks; konkurentsivõimelist töötasu; sportimisvõimalusi.Klassijuhataja tööd. Kodus...
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: lasteaiaõpetaja planeerib ja organiseerib tegevusi vastavalt tegevus- jaõppekavale; tagab turvalise ja eakohase laste arengu, teeb koostööd meeskonna ja lasteaiakollektiiviga jms Omalt poolt pakume: meeldivat kollektiivi , häid töötingimusi Muud nõuded: positiivne...
 • en Estonia: Lasteaia õpetaja. Keelekümbusrühma õpetaja Tööülesanded: Luua ja tagada parimad võimalused laste arendamiseks. Omalt poolt pakume: Motiveerivat ja lapsesõbralikku töökeskkonda, koostöövalmis meeskonda. Muud nõuded: Nõutav kvalifikatsiooni vastavus HTM-i kehtestatud nõuetele Kodus töötamise...
 • en Estonia: Lasteaia pedagoog. Tööülesanded: Põhitegevused on õppe- ja laste arenguprotsessi planeerimine ja juhtimine; laste rühma juhendamine, nende motivatsiooni toetamine; õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ningtagasisiside andmine lapse vanematele/hooldajale; laste kaasamine õppesisu ja eesmärkide kavandamisse;...
 • en Estonia: Eripedagoog. Eripedagoog (või logopeed) Tööülesanded: Töö hariduslike erivajadustega lastega Rapla linna lasteaedades. Omalt poolt pakume: Puhkust 56 kalendripäeva;tööks vajalikke vahendeid. Muud nõuded: Kandidaatidele esitatavad nõuded:• vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti...
 • en Estonia: Muusikaõpetaja. Tööülesanded: Muusikategevuste läbiviimine, lapse muusikaliste võimete arendamine. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi, sõbralikud ja toetavad töökaaslased. Muud nõuded: Pedagoogiline kõrgharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus Kodus töötamise võimalus:...
Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · >>