Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Médicos generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

204 ofertas de trabajo encontradas para Médicos generales:

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Croacia: PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE. OPĆA BOLNICA VIROVITICA VIROVITICA, LJUDEVITA GAJA 21 Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama («Narodne novine» br. 56/22.) i Odluke ravnatelja Klasa: 510-03/23-01/2300, Urbroj: 2189-43-02/2-23-1 od 15. svibnja 2023. godine...

en Croacia: DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE ILI DOKTOR MEDICINE. Ur. broj: 01-915/23 od 23.V.2023. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje NATJEČAJ 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.2. doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili ...

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE, SPECIJALIST/ICA OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE. OPĆA BOLNICA VIROVITICA VIROVITICA, LJUDEVITA GAJA 21 Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama («Narodne novine» br. 56/22.) i Odluke ravnatelja Klasa: 510-03/23-01/2300, Urbroj: 2189-43-02/2-23-1 od 15. svibnj...

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE, SPECIJALIST/ICA GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE. Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete: • VSS, završen medicinski fakultet, doktor medicine; • položen stručni ispit; • specijalizacija iz ginekologije i opstetricije; • odobrenje za samostalan rad (licenca); • poznavanje rada na računalu; • jedna godina radnog iskustva. Kandidati su na...

en Croacia: 2. LIJEČNIK/CA SPECIJALIST/ICA IZ NUKLEARNE MEDICINE – U KLINIČKOM ZAVODU ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA. KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB ZAGREB, Kišpatićeva 12 dana 26. svibnja 2023. godine raspisuje N A T J E Č A J Za prijam djelatnika u radni odnos za radna mjesta: 2. LIJEČNIK SPECIJALIST IZ NUKLEARNE MEDICINE – u Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja – 2 izvrši...

en Croacia: DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec – za potrebe Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (probni rad od 6 mjeseci) na poslovima: DOKTOR MEDICINE – 2 izvršitelja Uvjeti: doktor medicine odobrenje za samostalan rad ...

en Croacia: DOKTOR MEDICINE (M/Ž). Opis posla: Doktor medicine (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za specijalizaciju) Mjesto rada: ordinacija opće/obiteljske medicine Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Vrbovec, na adresi Lonjica, Lonjica 128. Uvjeti: integrirani preddiplomski i diplomski sveuč...

en Croacia: SPECIJALIST/SPECIJALISTICA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE. Opis poslova: specijalistička liječnička obrada    Uvjeti: Završen medicinski fakultet (VSS), doktor medicine Potreban položen stručni ispit, SPECIJALISTIČKI ISPIT IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE Potrebano važeće odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske lječničke komore

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE, SPECIJALIST/ICA DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE. Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete: • VSS, završen medicinski fakultet, doktor medicine; • položen stručni ispit; • specijalizacija iz dermatologije i venerologije; • odobrenje za samostalan rad (licenca); • poznavanje rada na računalu; • jedna godina radnog iskustva. Kandidati su na...

en Croacia: DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST PEDIJATAR/SPECIJALISTICA PEDIJATRICA. Mjesto rada: Našice, Bana Jelačića 10 Uvjeti: - VSS, medicinski fakultet, doktor medicine -specijalizacija iz pedijatrije -odobrenje za samostalan rad -poznavanje rada na računalu Probni rad: 3 mjeseca Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti: život...

en Croacia: DOKTOR/ICA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE. Mjesto rada: Osijek, Biševska 32 Uvjeti: - VSS, medicinski fakultet, doktor medicine -odobrenje za samostalan rad -poznavanje rada na računalu Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti: životopis presliku diplome presliku domovnice presliku odobrenja za samostalan rad ...

en Eslovaquia: Všeobecní lekári. Liečenie a ošetrovanie pacientov, diagnostikovanie ochorení, poskytovanie kvalitnej lekárskej starostlivosti o pacientov. Výhody:práca v nemocnici, ktorá patrí do silnej a stabilnej siete nemocníc spoločnosti ProCare, a.s., Svet Zdravia, a.s. - benefity pre zdravie, voľný čas, kultúru, rod...

en Croacia: DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE-SPECIJALIZANT PSIHIJATRIJE. Temeljem članka 20. Statuta Psihijatrijske bolnice Ugljan i obavijesti Ministarstva zdravstva RH o odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2022. godinu, Klasa: 131-01/22-01/116, Ur. broj: 534-07-2-3/7-22-02 od 23. svibnja 2022.. godine, objavljuje se NATJEČAJ ZA IZBOR k...

en Croacia: LIJEČNIK/CA. LIJEČNIK – 2 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci. Uvjeti: VSS medicinski fakultet, 360 ECTS bodova ili više, doktor medicine, odobrenje za samostalan rad, najmanje 75 % točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja. Uz pisanu zamolbu, u kojoj treba naznačiti točke za koje se...

en Croacia: DOKTOR/ICA SPECIJALIST/ICA GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE. Doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije - jedan izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme Mjesto rada: ordinacija zdravstvene zaštite žena Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Ivanić-Grad, lokacija Križ, Zdeneka Tomičeka 9 Uvjeti: - VSS, završen medicinski fakultet ...

en Croacia: DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PEDIJATRIJE (M/Ž). Opis posla: Doktor/ica medicine specijalist pedijatrije. -jedan izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme Mjesto rada: ordinacija zdravstvene zaštite predškolske djece Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Vrbovec, Vrbovec, 7. svibnja 14 Uvjeti: - razina obrazovanja VSS, medic...

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE, SPECIJALIST/ICA U TIMU PALIJATIVNE SKRBI. Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnateljica Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos: 1. doktor medicine, specijalist u timu palijativne skrbi - 1 izvršitelj (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa n...

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE, SPECIJALIST/ICA KLINIČKE RADIOLOGIJE. Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnateljica Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos: 3. doktor medicine, specijalist kliničke radiologije - 1 izvršitelj (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa na...

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE, SPECIJALIST/ICA MEDICINE RADA I SPORTA. Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnateljica Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos: 2. doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta - 1 izvršitelj (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa n...

en Croacia: DOKTOR/ICA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE. Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnateljica Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos: 4. doktor opće/obiteljske medicine - 4 izvršitelja (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (z...

en Croacia: DOKTOR/ICA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE. Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnateljica Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos: 4. doktor opće/obiteljske medicine - 2 izvršitelja (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme U...

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST INFEKTOLOGIJE - RADNO MJESTO I. VRSTE. Klasa: 112-01/23-01/136 Urbroj:191-1-23-1 Dubrovnik, 08. svibnja 2023.g. Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/21-03/130, Urbroj: 534-04-1-2/4-21-04 od 8. travnja 2021.g., Klasa:100-01/21-03/130, URBROJ: 534-04-1-1/8-21-21 od 10. rujna 2021.g., Klasa: 100-01/21-03/130,...

en Croacia: NASTAVNIK/NASTAVNICA BAKTERIOLOGIJE, VIROLOGIJE I PARAZITOLOGIJE )VJEŽBE). SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC JAKOVA GOTOVCA 2 40000 ČAKOVEC OIB 78556275037 KLASA: 112-02/23-01/11 URBROJ: 2109-64-23-02 Čakovec, 12. svibnja 2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10...

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA HITNE MEDICINE-DOKTOR/ICA MEDICINE U TIMU T1. Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA: 500-01/20-01/85, URBROJ: 2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kole...

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST HITNE MEDICINE ILI DOKTOR MEDICINE. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije URBROJ: 01-965/2023 Šibenik, 08.05.2023. Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, sa sjedištem u Šibeniku, Narodnog preporoda 1, raspis...

en Croacia: LIJEČNIK/CA SPECIJALIST PEDIJATRIJE. Uvjeti: medicinski fakultet, specijalist pedijatrije, odobrenje za samostalni rad, probni rad 6 mjeseci Kandidati za sva radna mjesta dužni su, uz vlastoručno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektroničke pošte), priložiti u neovjerenom presliku: -ži...

en Croacia: LIJEČNIK/CA SPECIJALIST/ICA PEDIJATRIJE. - rad u općoj pedijatrijskoj ambulanti na Objedinjenom bolničkom hitnom prijemu Klinike za dječje bolesti Zagreb – rad u 1 smjeni Uvjeti: medicinski fakultet, specijalist pedijatrije s/bez uže specijalizacije, odobrenje za samostalni rad, probni rad 6 mjeseci Kandidati za sva radna...

en Croacia: 1. DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE ZA POTREBE KLINIKE ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLO. „Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se N A T J E Č A J za prijem u radni odnos (m/ž) I. RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME 1. doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicineza potrebe Klinike za ane...

en Croacia: 5. INŽENJER / INŽENJERKA MEDICINSKE RADIOLOGIJE ZA POTREBE KLINIČKOG ZAVODA ZA DIJAGNOSTIČKU I INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU. „Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se N A T J E Č A J za prijem u radni odnos (m/ž) I. RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME 5. inženjer medicinske radiologije za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Uvje...

en Croacia: LIJEČNIK/CA SPECIJALIST/ICA PSIHIJATRIJE. Na osnovu čl. 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac i Plana izvršitelja poslova i radnih zadataka za 2023. godinu Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Šakić, dr.med.spec.psih. raspisuje ...

Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · 6 · >>