Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Directores y gerentes de producción y operaciones

en Español in English auf Deutsch en Français ...

36 ofertas de trabajo encontradas para Directores y gerentes de producción y operaciones:

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Estonia: IT juht. IT juht, IT arendaja, front-end arendaja Tööülesanded: OÜ FITLAP otsib Tartu kontorisse front-end arendajat. Otsime kogenud front-end arendajat, kes oskab väga hästi JavaScript’i, HTML’i, CSS’i ja tunneb OOP. Omalt poolt pakume: Meil on tegelikult miljon põhjust, miks meie...
 • en Estonia: Raamatukogu direktor. Lääneranna Vallavalitsuse hallatava asutuse Lääneranna Raamatukogu direktor Tööülesanded: Direktori ülesandeks on nelja ühinenud valla raamatukogudest moodustunud Lääneranna Raamatukogu töö korraldamine ja koordineerimine. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast tööd, võimalust...
 • en Estonia: Müügijuht-eelarvestaja. Tööülesanded: Eelarvete koostamine elektriinstallatsiooni- ja paigaldustööde osas; suhtlemine klientidega. Omalt poolt pakume: Erialast täiendõpet, kaasaegseid töövahendeid ja tulemustest sõltuvat töötasu. Muud nõuded: Jooniste ja projektide lugemise oskus.Kasuks tuleb eelnev...
 • en Estonia: Tootmisjuht. Tööülesanded: Tootmise töö juhtimine ja organiseerimine. Tarnetähtaegadest kinnipidamine. Tootmisplaanide koostamine. Kvalteedi kontrollimine. Tootearendus. Tööohutuse korraldamine. Omalt poolt pakume: Arenemisvõimelist keskkonda arenevas tootmisettevõttes. Konkurentsivõimelist...
 • en Estonia: Juhtivkonsultant. Läänemaa osakond Tööülesanded: Juhtivkonsultant tagab tööotsijatele tööturuteenuste ja -toetuste ning muu tööle saamiseks vajaliku abi osutamise osakonnas, korraldab töövahenduskonsultantide ja juhtumikorraldajate igapäevast tööd, juhendab ja toetab oma meeskonda, vajadusel...
 • en Estonia: Tootmisjuht. metallitööstuses Tööülesanded: Ettevõtte tootmistegevuse juhtimine; tootmise organiseerimine tagades kõrgekvaliteedilise toodangu plaanipärase valmimise; operatiivse tootmise juhtimissüsteemi loomine ja teostamine igapäevaseks aruandluseks ja päevaülessannete täitmiseks; toodangu...
 • en Estonia: Maakasutuspoliitika osakonna põllumajanduskeskkonna büroo juhataja. Tööülesanded: Büroojuhatajana on Sinu peamisteks ülesanneteks büroo töö planeerimine ja korraldamine, valdkonna arengusuundade kavandamine, asjakohaste õigusaktide, strateegiate, arengukavade, meetmete väljatöötamise eestvedamine ning meeskonna töö juhtimine ja hea tööõhkkonna...
 • en Estonia: Hooldusjuht. tootmisseadmed Tööülesanded: Ettevõtte tootmisseadmete ja rajatiste remondi ja hoolduse koordineerimine ja juhtimine. Tehase hooldusgrupi töö juhtimine. Omalt poolt pakume: Alalist töökohta; stabiilset ja õigeaegselt laekuvat töötasu; arengu- ja õppimisvõimalusi; häid töötingimusi...
 • en Estonia: Tori Lasteaia direktor. Tööülesanded: Tori Lasteaia direktori peamine ülesanne on kindlustada lasteasutuse tulemuslik ja häireteta töö ning kodukorra ja lepingute täitmine, õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine koostöös pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, juhtkonna ja Tori Vallavalitsusega. Omalt poolt...
 • en Estonia: Projektijuht. Tööülesanded: Projektijuhi-i tööülesanneteks on • hinnapakkumise koostamine ja kooskõlastamine, • projektide juhtimine ja realiseerimine, • tööaruande koostamine, • materjalide ostud. Omalt poolt pakume: • stabiilset töösuhet kiiresti arenevas ettevõttes, • toetavat...
 • en Estonia: Projektijuht. Tööülesanded: Ehitusprojektide juhtimine; eelarvega seonduvad läbirääkimised, eelarve lõplik kinnitamine; lepingute ettevalmistamine; alltöövõtjate töö korraldamine; objekti lõppkvaliteedi ja kasumlikkuse kujundamine; objekti analüüs. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast ja...
 • en Estonia: Projektijuht. Tööülesanded: Ehitusprojektide juhtimine; eelarvega seonduvad läbirääkimised, eelarve lõplik kinnitamine; lepingute ettevalmistamine; alltöövõtjate töö korraldamine; objekti lõppkvaliteedi ja kasumlikkuse kujundamine; objekti analüüs. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast ja...
 • en Estonia: Direktor. Voore Põhikool Tööülesanded: Kooli juhtimine Muud nõuded: Vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele; teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest...
 • en Estonia: Kärdla Põhikooli direktor. Tööülesanded: Direktor vastutab kooli õiguspärase ja tulemusliku tegevuse eest ning juhib kooli arendustegevust koostöös erinevate huvigruppidega. Direktori ülesanded tulenevad põhikooli-ja gümnaasiumiseaduses sätestatust. Omalt poolt pakume: mitmekesist ja vaheldusrikast tööd...
 • en Estonia: Ostujuht. Tööülesanded: Aktiivne uute toodete ja tarnijate otsimine. Suhtlus olemasolevate tarnijatega. Hinnaläbirääkimiste pidamine. Tellimuste vormistamine. Saadetiste ja kaupade liikumise kontroll. Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega. Kõiki tööks vajaminevaid vahendeid. Konkurentsivõimelist...
 • en Estonia: Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli direktor. Tööülesanded: Kohtla-Järve Slaavi Põhikool on vene õppekeelega põhikool, kus töötavad ka keelekümblusklassid. Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng. Omalt poolt pakume: Puhkust...
 • en Estonia: Põhikooli direktor. Tööülesanded: Direktori põhiülesanne on tagada kooli töökorraldus, juhtida kooli õppe- ja kasvatustegevust ning majandus- ja finantstegevust, vajadusel koostöös linnapeaga või teda asendava teenistujaga. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd, ametialase täiendkoolituse...
 • en Estonia: Direktor. Lääneranna Vallavalitsuse hallatava asutuse Lääneranna Raamatukogu direktor Tööülesanded: Direktori ülesandeks on nelja ühinenud valla raamatukogudest moodustunud Lääneranna Raamatukogu töö korraldamine Omalt poolt pakume: Vastutusrikast tööd, võimalust panustada Lääneranna...
 • en Estonia: Pärsama Lasteaia direktor. Tööülesanded: Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri 26.08.2002 määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” §-s 3 sätestatud koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded. Tööülesanded:  asutuse juhtimine...
 • en Estonia: ostujuht. Tööülesanded: • Ehitusmaterjalide (puit, metall) ostu ja müügi korraldamine • Ostu- ja müügiläbirääkimiste pidamine ja kokkulepete sõlmimine • Ostulogistika korraldamine • Laovarude haldamine: jälgimine, planeerimine ja kontroll • Tootmise varustamine tooraine ja materjalidega...
 • en Estonia: Direktor. Koigi kool Tööülesanded: Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Omalt poolt pakume:...
 • en Estonia: Õppejuht. Suure-Jaani Koolis Tööülesanded: Tööülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine, planeerimine ja arendamine.PÕHIKOHUSTUSED • tagab koolis häireteta ja tulemusliku õppe- ja kasvatustöö • vastustab Suure-Jaani Koolis õppekava täitmise eest • organiseerib kooli...
 • en Estonia: Õppekohtade juht. Sürgavere, Tääksi ja Vastemõisa õppekohtades Tööülesanded: Õppekohtade juht on kooli juhtkonnaliige, kelle tööks on Tääksi, Sürgavere ja Vastemõisa õppekohtade sujuva toimimise tagamine, töökorralduse planeerimine ja juhtimine, infovahetuse korraldamine, eelarve jälgimine....
 • en Estonia: Direktor. Koolieelse lasteasutuse direktor Tööülesanded: Lasteaia igapäevane juhtimine, dokumentatsiooni haldamine, lastevanemate ja personaliga lepingute sõlmimine, tegevuskavade koostamine, õppekava ja arengukava täitmise organiseerimine. Omalt poolt pakume: Tugevat ja ühtehoidvat meeskonda,...
 • en Estonia: E-büroo juht. Tööülesanded: Teeme oma e-teenuste keskkonna e-maksuameti/e-tolli kaasaegseks ning teenused mugavaks. Uus keskkond saab nimeks e-MTA ja saab lõplikult valmis aastaks 2020. E-büroo juhina annad oma panuse e-MTA arendamisse ning koos enda loodava meeskonnaga hakkab haldama lahendusi, mille...
 • en Estonia: Lasteaia direktor. Viljandi Lasteaed Männimäe Tööülesanded: Viljandi Lasteaed Männimäe juhtimine vastavalt asutuse põhimäärusele ja seadustele. Omalt poolt pakume: Töökohast lähtuvatel koolitustel osalemist. Muud nõuded: Pedagoogiline- ja juhtimiskompetentsus, teadmised personalitöö ja...
 • en Estonia: Koolidirektor. Värska Gümnaasiumis Tööülesanded: Direktori ülesandeks on Värska Gümnaasiumi tegevuse juhtimine ja arendamine. Omalt poolt pakume: • Võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal • head töökeskkonda • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda. Muud nõuded:...
 • en Estonia: Koolidirektor. Nõva Kool Tööülesanded: Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Nõva Kooli direktori ametikohale Omalt poolt pakume: Eneseteostust kooli arendamisel. Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded: vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses...
 • en Estonia: Teenusejuht. Tööülesanded: Töötamise registreerimise teenus on ärikriitiline Maksu- ja Tolliameti poolt pakutav avalik teenus, mille tarbijad on tööandjad, kõik Eestis töötavad isikud kui ka teised riigiasutused (nt Haigekassa, Eesti Töötukassa).Töötamise registreerimise teenusejuhina tagad...
 • en Estonia: Peaspetsialist (IT). Tööülesanded: Peaspetsialisti tegevusvaldkonnaks on tarkvara administreerimine ja infosüsteemide arendamine Välisministeeriumis. Peamised tööülesanded:• hooldab ja administreerib ministeeriumis ja välisesindustes kasutatavat tarkvara;• tellib, hooldab ja paigaldab tarkvarauuendusi;...
Más resultados: 1 · >>