Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

14 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes' en Letonia.

 • : Saskana ar jauno Uzturlidzeklu garantiju fonda likumu, kas paredz izmainas uzturlidzeklu sanemšana, Uzturlidzeklu garantiju fonda administracija papildu funkciju nodrošinašanai izsludina konkursu uz vakantajam Juridiskas nodalas juriskonsulta amata vietam.Galvenie darba pienakumi:- gatavot... UZTURLIDZEKLU GARANTIJU FONDA ADMINISTRACIJA.
 • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzNelegali iegutu lidzeklu legalizacijas noveršanas parvaldesMetodikas atbalsta un riska analizes dalas galvena/-as jurista/-es ieredna amatu(2 vakances uz nenoteiktu laiku)Nelegali iegutu lidzeklu legalizacijas... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • : Uzturlidzeklu garantiju fonda administracija, registracijas Nr.90001870675, izsludina konkursu uz divam vakantam Juridiskas nodalas juriskonsulta amata vietam(amata saime 21, limenis III B) Saskana ar jauno Uzturlidzeklu garantiju fonda likumu, kas paredz izmainas uzturlidzeklu sanemšana,... UZTURLIDZEKLU GARANTIJU FONDA ADMINISTRACIJA.
 • : Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs (reg. Nr. 90000068854) aizsarga pateretaju tiesibas dažadas jomas, gan veicot parbaudes, gan izskatot pateretaju iesniegumus un sudzibas, gan konsultejot fiziskas un juridiskas personas. Lai istenotu šis funkcijas, Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs... 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • : Juridiskas palidzibas administracija (reg. Nr. 90002069765, www.jpa.gov.lv) izsludina konkursu uz Juridiskas palidzibas nodrošinajuma nodalas juriskonsulta/-es ieredna amatu uz nenoteiktu laiku (amata saime 21, limenis IIIB) Galvenie amata pienakumi: - izvertet personu iesniegumus... Juridiskas palidzibas administracija.
 • : Pašvaldibu kopiga iestade “Rezeknes specialas ekonomiskas zonas parvalde” izsludina konkursu uz juriskonsulta amatu Amata merkis •Nodrošinat kvalitativu juridisku atbalstu un juridisko jautajumu risinašanu pašvaldibu kopigaja iestade “Rezeknes specialas ekonomiskas zonas... Pašvaldibu kopiga iestade "Rezeknes specialas ekon.
 • : Ja velies pilnveidot sevi, stradajot valsts parvalde publisko iepirkumu joma, dot ieguldijumu, izmantojot savas zinašanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzibas biroja kolektivam, aicinam pieteikties konkursa uz: Administrativo sodu departamenta juriskonsulta/-es amata vietu (ieredna... 'IEPIRKUMU UZRAUDZIBAS BIROJS'.
 • : Latvijas Republikas Uznemumu registra komandai ir nepieciešams jauns kolegis, kuram ir svarigas tadas vertibas ka kolegialitate un profesionalitate šadam ieredna amatam – valsts notars/-e Kontroles nodala uz nenoteiktu laiku. Kontroles nodala nodrošina lietvedibu administrativo parkapumu... 'LR UZNEMUMU REGISTRS'.
 • : Latvijas Republikas Uznemumu registra komandai ir nepieciešams jauns kolegis, kuram ir svarigas tadas vertibas ka kolegialitate un profesionalitate šadam ieredna amatam – valsts notars/-e Kontroles nodala uz nenoteiktu laiku (darbavieta Daugavpili).Kontroles nodala nodrošina lietvedibu... 'LR UZNEMUMU REGISTRS'.
 • : Ja esi gatavs jauniem izaicinajumiem, Tev ir augstaka juridiska izglitiba un velies nodarboties ar pateretaju tiesibu un noziedzigi iegutu lidzeklu legalizacijas un terorisma finansešanas noveršanas (NILLTFN) jautajumiem – nac stradat uz Pateretaju tiesibu aizsardzibas centru! Pateretaju... 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • : Uzturlidzeklu garantiju fonda administracija, registracijas Nr.90001870675, izsludina konkursu uz trim vakantam Juridiskas nodalas juriskonsulta amata vietam(amata saime 21, limenis III A)Saskana ar jauno Uzturlidzeklu garantiju fonda likumu, kas paredz izmainas uzturlidzeklu sanemšana,... UZTURLIDZEKLU GARANTIJU FONDA ADMINISTRACIJA.
 • : veikt tiesibu aktu vai citu dokumentu un procesu juridisko analizi un sniegt atzinumu par izstradatajiem tiesibu aktiem sagatavot administrativo aktu projektus, ka ari izvertet citu strukturvienibu sagatavoto administrativo aktu projektus un sniegt atzinumus veikt ligumu, iekšejo normativo... Slimibu profilakses un kontroles centrs.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr. 90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla - sabiedriskais darbs - izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Gramatvedibas un revizijas politikas departamenta Komercsabiedribu revizijas politikas un uzraudzibas nodalas juriskonsults/-eGramatvedibas un revizijas politikas departaments ir strukturvieniba, kas izstrada valsts politiku gramatvedibas, tas parskatu joma un komercsabiedribu revizijas joma,... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.