en Español in English auf Deutsch en Français ...

103 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

Página: 3

 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla - sabiedriskais darbs - izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Energetikas departamenta Tirgus uzraudzibas nodalas vecako ekspertu/-i,kas gatavs/-a uznemties atbildibu par energetikas sektora regulešanu, patik izvirzit merkus un sasniegt rezultatus, un ir velme ar savu darbu publiskaja parvalde stradat sabiedribas labaPienakumi-    gazes un elektroenergijas... 'SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULEŠANAS KOMISIJA'.
 • : Energetikas departamenta vecako ekspertu/-i siltumenergijas un kogeneracijas jautajumos uz noteiktu laiku,kas gatavs/-a uznemties atbildibu par siltumenergijas un kogeneracijas nozares regulešanu, patik izvirzit merkus un sasniegt rezultatus.Pienakumi-    veikt siltumenergijas un kogeneracijas... 'SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULEŠANAS KOMISIJA'.
 • : Partikas un veterinarais dienests izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu – Robežkontroles departamenta kontroles punkta “Riga” inspektors fitosanitaras uzraudzibas joma (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) (darba vieta: KP “Riga”, Uriekstes iela 16, Riga) Nepieciešamas profesionalas... 'PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS'.
 • : “Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • : Nodarbinatibas valsts agentura izsludina konkursu uz vakantoES fondu projektu departamentaESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/1/001Vecaka eksperta /-es amatu(1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku) Prasibas pretendentiem: 'Nodarbinatibas valsts agentura'.
 • : Lauku atbalsta dienests (Reg.Nr. 90000794228; www.lad.gov.lv) aicina darba LIELRIGAS REGIONALAS LAUKSAIMNIECIBAS PARVALDES KONTROLES UN UZRAUDZIBAS DALAS VECAKO INSPEKTORU/-I  (ieredna amats uz nenoteiktu laiku) Kontroles un uzraudzibas dalas komanda, kuras galvenie uzdevumi ir veikt... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • : Ja uzruna veselibas veicinašanas, slimibu profilakses jautajumi un ir velme iegut vertigu pieredzi vadošaja valsts parvaldes iestade veselibas nozare, aicinam pieteikties uz darbinieka amatu- VECAKAIS REFERENTS/-E Resursu vadibas departamenta Projektu vadibas nodala uz darbibas programmas... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.
 • : Latvijas Tirdzniecibas un rupniecibas kamera (LTRK) izsludina konkursu uz eksperta / -es vietu Arejas tirdzniecibas dokumentu nodala (Riga) Darba pienakumi: -    izsniegt precu izcelsmes sertifikatus;-    konsultet uznemumus par precu izcelsmes jautajumiem; -    kontrolet uznemumu... Latvijas Tirdzniecibas un rupniecibas kamera, BDR.
 • : RIGAS DOMES IPAŠUMA DEPARTAMENTS izsludina konkursu uz amata vietu: Projektu vaditajs/-a - jurists/-e Rigas domes Ipašuma departamenta Buvju sakartošanas parvaldes Juridiskaja nodala (vakance uz nenoteiktu laiku) Amata merkis:Nodrošinat administrativo aktu sagatavošanu un to izpildes kontroli,... 'RIGAS DOMES IPAŠUMA DEPARTAMENTS'.
 • : Finanšu ministrijas komanda nepieciešams energisks, jauniem izaicinajumiem gatavs kolegis uz šadu vakanto amatu: vecakais referents Budžeta departamenta Regionalas attistibas, zemkopibas un vides finansešanas nodala Budžeta departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina gadskarteja... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Juridiska departamenta Iepirkumu un juridiska atbalsta nodalas vecaka referenta amatu Prasibas pretendentam: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam - augstaka izglitiba tiesibu zinatnes - zinašanas par administrativo procesu... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agentura (reg. Nr.90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz vakanto Saimnieciska nodrošinajuma dalasapsaimniekošanas eksperta amatu(1 vakance uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Fridrika iela 9, Riga) Amata merkis ir nodrošinat Valsts socialas apdrošinašanas... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : Labklajibas ministrija izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu –Bernu un gimenes politikas departamenta vecakais referents (uz noteiktu laiku) Mes piedavajam: -    radošu, daudzveidigu darbu un atsaucigus kolegus; -    darbu valsts iestade ar iespeju iegut daudzpusigu... 'LR LABKLAJIBAS MINISTRIJA'.
 • : “Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • : Ja velies pilnveidot sevi, stradajot valsts parvalde publisko iepirkumu joma, dot ieguldijumu, izmantojot savas zinašanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzibas biroja kolektivam, aicinam pieteikties konkursa uz: Administrativo sodu departamenta Administrativo parkapumu lietu... 'IEPIRKUMU UZRAUDZIBAS BIROJS'.
 • : Latvijas Republikas ARLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vakanto vecaka referenta (ieredna) amata vietu Eiropas Savienibas koordinacijas un politiku departamenta Pastavigo parstavju komitejas II dalas sagatavošanas nodala (COREPER II) uz noteiktu laiku. Pretendentiem/-em tiek izvirzitas... LATVIJAS REPUBLIKAS ARLIETU MINISTRIJA.
 • : Eiropas Savienibas fondu vadibas un kontroles departamenta Eiropas Savienibas fondu kontroles nodala:Vecakais eksperts/te (uz nenoteiktu laiku). Ja Tev ir: -    augstaka akademiska vai augstaka profesionala izglitiba socialo zinatnu, komerczinibu, tiesibu, inženierzinatnu joma;-    pieredze... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : 'RIGAS DOMES IPAŠUMA DEPARTAMENTS' Izsludina konkursu uz amata vietu: Galvenais/-a referents/-e Rigas domes Ipašuma departamenta Direktora biroja Dokumentu parvaldibas nodala (vakance uz noteiktu laiku) Amata merkis:Nodrošinat dokumentu parvaldibu norikotaja Rigas domes Ipašuma departamenta... 'RIGAS DOMES IPAŠUMA DEPARTAMENTS'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts kase (Reg.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas paklautiba esoša tiešas parvaldes iestade, kura isteno valsts parvaldes funkcijas valsts finanšu vadibas joma, organizejot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parada un naudas lidzeklu vadibu, ka ari veicot Eiropas Savienibas... 'VALSTS KASE'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Nozaru politikas departamenta vecaka eksperta (juridiskajos jautajumos) amatu uz noteiktu laiku Prasibas pretendentam/-ei: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam - augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • : Vecakais eksperts/te uz noteiktu laiku Pašvaldibu finansialas darbibas uzraudzibas un finansešanas departamenta Pašvaldibu finansešanas nodalaPašvaldibu finansialas darbibas uzraudzibas un finansešanas departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina videja termina budžeta ietvara un... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : ITAB Shop concept Latvia mekle Projektu vaditaju Nac stradat pie mums! Mes velamies but inovativi un radoši, mes esam ambiciozi, bezbailigi un atri pielagojamies. Mes patiesi ticam komandas garam un sadarbibai, un mes vienmer ejam uz to! ITAB uznemums ir parstavets 20 valstis visa pasaule... ITAB Shop Concept Latvia, SIA.
 • : Vecakais referents (uz nenoteiktu laiku) Budžeta departamenta Labklajibas sferas finansešanas nodalaBudžeta departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina gadskarteja valsts budžeta likumprojekta, ta paskaidrojumu un gadskarteja valsts budžeta likuma grozijumu un ta paskaidrojumu izstradašanu,... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : Jekabpils novada pašvaldiba izsludina pieteikšanos uz Jekabpils novada Izglitibas un kulturas parvaldes Galvena specialista izglitibas jautajumos vakanci. Prasibas pretendentam: augstaka pedagogiskaizglitiba vai augstaka izglitiba un apguta akrediteta programma pedagogijaatbilstoši... Jekabpils novada pašvaldiba.
 • :  Rigas domes Informacijas tehnologiju centrs aicina darba Projektu vaditaju Pienakumi: •    Veikt IKT projektu koncepciju izstradi un projektu sagatavošanu vaditaja uzdevuma.•    Veikt IKT projekta izpildei nepieciešamo resursu planošanu un sniegt priekšlikumus šaja jautajuma... 'RIGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS'.
 • : Preilu novada domeizsludina pieteikšanos uz tehniskas dalas vecaka kontroliera amatu (uzdarbinieka prombutnes laiku) Amata pienakumi: ·  Projektu, kas saistiti ar pašvaldibasnedzivojamo eku, dzivojamo maju, komunalas saimniecibas un vides aizsardzibasjautajumiem, planošana, koordin 'PREILU NOVADA DOME'.