Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

145 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

Página: 3

 • : AS “Latvenergo”, Registracijas Nr.40003032949aicina darba - PIEGADATAJU ATTIECIBU PROJEKTU VADITAJU DARBA VIETA : Pulkveža Brieža iela 12,Riga UZTICESIM TEV: uzturet un pilnveidot Latvenergo koncerna kvalifikacijas sistemu; izstradat piegadataju attiecibu vadibas Latvenergo, AS.
 • : Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr.90000794228; www.lad.gov.lv) Lauku atbalsta dienests ir atbildigs par vienotu valsts un Eiropas Savienibas atbalsta politikas istenošanu Latvija. Veicot ikdienas uzdevumus butiska loma tiek pieškirta vertibam – attistibai, kompetencei, objektivitatei un klientu... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • : Pamatuzdevumi: 1) atbalstit un veicinatjauniešu iniciativas, radot labveligus apstaklus vinu intelektualajai unradošajai attistibai; 2) nodrošinat jauniešiemiespeju iegut dzivei nepieciešamas prasmes, zinašanas un kompetences neformalasizglitibas cela; 3) nodrošinat jauniešiemiespeju Bauskas novada Pašvaldibas iestade Brunavas pagast.
 • : Nodrošinat savlaicigu un kvalitativu darbu veikšanu, planot un organizet visus procesus konkreta projekta ietvaros, koordinet darbu ar apakšuznemejiem; Planot projekta izmaksas, izpildes terminus; Sagatavot visu nepieciešamu darbu dokumentaciju, kontrolet izpilddokumentacijas komplektešanu... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • : Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr.90000794228; www.lad.gov.lv) Lauku atbalsta dienests ir atbildigs par vienotu valsts un Eiropas Savienibas atbalsta politikas istenošanu Latvija. Veicot ikdienas uzdevumus butiska loma tiek pieškirta vertibam – attistibai, kompetencei, objektivitatei un klientu... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • : Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr.90000794228; www.lad.gov.lv) Lauku atbalsta dienests ir atbildigs par vienotu valsts un Eiropas Savienibas atbalsta politikas istenošanu Latvija. Veicot ikdienas uzdevumus butiska loma tiek pieškirta vertibam – attistibai, kompetencei, objektivitatei un... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • : Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas inspekcija... Veselibas inspekcija.
 • : Vides parraudzibas valsts birojs izsludina atklatu konkursu uz vecaka/-as eksperta/-es valsts civildienesta ieredna amatu ietekmes uz vidi novertejumu joma (uz noteiktu laiku). Prasibas pretendentiem: -    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam; -    akademiska... VIDES PARRAUDZIBAS VALSTS BIROJS.
 • : Vides parraudzibas valsts birojs izsludina atklatu konkursu uz vecaka/-as eksperta/-es valsts civildienesta ieredna amatu piesarnojuma novertešanas joma (uz noteiktu laiku). Prasibas pretendentiem: -    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam; -    akademiska... VIDES PARRAUDZIBAS VALSTS BIROJS.
 • : Latvijas Republikas ARLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vakanto vecaka referenta (ieredna) amata vietu Personala departamenta Personala uzskaites nodala uz noteiktu laiku. Pretendentiem/-em tiek izvirzitas šadas prasibas: -    atbilstiba Diplomatiska un konsulara dienesta likuma... LATVIJAS REPUBLIKAS ARLIETU MINISTRIJA.
 • : Kulturas ministrija (registracijas Nr.90000042963) izsludina atklatu konkursu uz Sabiedribas integracijas departamenta Sabiedribas integracijas un pilsoniskas sabiedribas attistibas nodalas vecaka referenta ieredna amata vietu uz noteiktu laiku. Galvenie pienakumi: ?    -     nodrošinat... 'LR KULTURAS MINISTRIJA'.
 • : Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Nozaru politikas departamenta vecaka/-as eksperta/-es amatu uz noteiktu laiku Ekonomikas ministrijas komanda nepieciešams energisks, gudrs un izaicinajumiem gatavs kolegis. Darbs saistits ar turisma politikas attistibas jautajumiem Interreg Europe 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • : Par mums: Esam viena no vadošajam konsultaciju un pakalpojumu sniedzeju organizacijam lauku attistibai ar 26 strukturvienibam visa Latvija. Musu galvenas darbibas jomas ir lauksaimniecibas, mežsaimniecibas, zivsaimniecibas un citu nozaru ražošanas procesu, biznesa planošanas un gramatvedibas... Latvijas Lauku konsultaciju un izglitibas centrs.
 • : ? Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietuparvaldes referents/eMaterialtehnisko lidzeklu departamentaTehnisko specifikaciju un kvalitates kontroles nodala(vakance uz noteiktu laiku) Visparejie darba pienakumi: •    izstradat... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • : Koordinet projekta merka sasniegšanas un projekta paredzeto ricibu ieviešanu Organizet un protokolet sanaksmes Projekta aktivitašu ieviešana un finansejuma izmantošanas koordinešana Kartot un saglabat projekta dokumentaciju Ekspertu koordinešana Projekta parskatu un finanšu atskaišu... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : Satiksmes ministrijaizsludina konkursu uz     Satiksmes ministrijas Tranzita politikas departamentavecaka referenta amatu Prasibas pretendentiem: •    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam; •    akademiska vai otra limena profesionala au 'LR SATIKSMES MINISTRIJA'.
 • : ?Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietureferents/eAdministrativa departamentaProcesu uzraudzibas nodala(vakance uz noteiktu laiku) Visparejie darba pienakumi: •    planot, organizet un piedalities Centra procesu aprakstu... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • : Valsts sporta medicinas centra Antidopinga nodala aicina pievienotiessavam kolektivam ekspertu terapeitiskas lietošanas un medikamentu jautajumos . Darba pienakumi:         - veikt izpeti par dopinga saraksta ieklautajam dopinga vielam un metodem un to farmakologiskajam ipašibam; ... Valsts sporta medicinas centrs.
 • : Partikas un veterinarais dienests ir Zemkopibas ministrijas parraudziba esoša valsts parvaldes iestade, kas organize un veic partikas aprites un veterinaras valsts uzraudzibas un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai. Partikas un veterinarais dienests (registracijas... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • : SIA “Geo Consultants”, Reg.nr. 40003340949 – viens no Latvijas vadošajiem vides un inženierkonsultantu uznemumiem – aicina darba buvinženieri – PROJEKTU VADITAJU. Galvenie pienakumi: 1. Veikt un vadit projektešanas darbus (ekam, buvem, inženierkomunikacijam u.c.), organizet GEO CONSULTANTS SIA.
 • : Ropažu novada pašvaldiba aicina darba JURIDISKAS UN LIETVEDIBAS DALAS REFERENTU Ko mes piedavajam? Atbildigu darbu, istenojot Ropažu novada attistibas strategiju un kopigi realizejot pašvaldibas ambicijas klut par labako novadu Rigas planošanas regiona;     Ropažu novada pašvaldiba.
 • : Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • : Dabas aizsardzibas parvaldeizsludina konkursu uzLatgales regionalas administracijas vecaka eksperta/es ieredna vietuuz noteiktu laiku (pilna darba slodze)Prasibas pretendentiem:•    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam;•    augstaka akademiska vai otra limena... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : Fiskalas politikas departamenta Fiskalas parvaldibas nodalas vecakais/a referents/-e (uz noteiktu laiku)   Fiskalas politikas departaments ir strukturvieniba, kas veido un vada politikas ietvaru, nodrošina fiskalo ilgtspeju un finanšu stabilitati nacionala limeni un saistito interešu... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • :  AIZSARDZIBAS MINISTRIJAizsludina atklatu konkursu uz divam darbinieka vecaka referenta amata vietam Administrativa un dokumentu parvaldibas departamenta Dokumentu un arhiva parvaldibas nodala, piedavajot: •    iespeju veikt atbildigu un interesantu darbu valst Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • : Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • : Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Eiropas Savienibas un arejo ekonomisko attiecibu departamenta Eiropas Savienibas lietu nodalas vecaka/-as referenta/-es amatu uz noteiktu laiku Prasibas pretendentiem/-em: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam - augstaka... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • : Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopibas ministrijas parraudziba esoša valsts parvaldes iestade, kas organize un veic partikas aprites un veterinaras valsts uzraudzibas un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai. Partikas un... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietuparvaldes referents/eMateriatehnisko lidzeklu departamentaTehnisko specifikaciju un kvalitates kontroles nodala(vakance uz noteiktu laiku) Visparejie darba pienakumi: •    izstradat... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • : Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Uznemejdarbibas konkuretspejas departamenta Uznemejdarbibas vides nodalas vecaka/-as eksperta/-es amatu Prasibas pretendentam/-ei: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam - augstaka izglitiba socialajas zinatnes (ekonomika,... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • : AIZSARDZIBAS MINISTRIJAizsludina atklatu konkursu uz vecaka referenta (ieredna) amatu Resursu planošanas departamenta Budžeta un investiciju planošanas nodala, piedavajot: •    iespeju veikt atbildigu un interesantu darbu valsts parvalde; •    iespeju paplašinat zinašanas... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • : AIZSARDZIBAS MINISTRIJAizsludina atklatu konkursu uz vecaka referenta (ieredna) amatu Nodrošinajuma un aizsardzibas investiciju politikas departamenta Nodrošinajuma strategijas nodala, piedavajot: •    iespeju veikt atbildigu un interesantu darbu valsts parvalde; •    iespeju... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.