en Español in English auf Deutsch en Français ...

100 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

Página: 3

 • : BJC Junda aicina darba projektu vaditaju Mes piedavajam: Iegut lielisku darba pieredzi neformalaja izglitiba un iespeju lidzdarboties projektu ieviešanas procesa Darbu musdieniga iestade ar labu komandu Amatu uz nenoteiktu laiku Stabilu atalgojumu un socialas garantijas Profesionalo... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • : Socialas integracijas valsts agentura aicina pieteikties darba Socialo pakalpojumu uzskaites nodala uz sabiedribas parvaldes specialista amatu. Galvenie pienakumi: administrativo aktu projektu izstrade, aktualizešana un sagatavošana ; darbs ar personu dokumentiem valsts finansetu... SOCIALAS INTEGRACIJAS VALSTS AGENTURA.
 • : MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242201-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 5 gadiem-    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Juridiska departamenta Valsts aktivu parvaldes un atsavinašanas nodalas eksperta amatu Prasibas pretendentiem/-em: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam- augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • : Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Juridiska departamenta Valsts aktivu parvaldes un atsavinašanas nodalas eksperta amatu Prasibas pretendentiem/-em: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam- augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agentura (reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Jekabpils regionalas nodalas Klientu apkalpošanas dalas inspektora – valsts civildienesta ieredna amatu ( 2 vakances uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Ogre ) Galvenie pienakumi: 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : Priekulu novada pašvaldibas Jaunatnes un bernu lietu nodala aicina darba jaunatneslietu specialistu Jauniešu iniciativu centra REST{e} pilnas slodzes darbam. Prasibas kandidatiem: Augstaka izglitiba pedagogija, socialajas vai humanajas zinatnes (piektais profesionalaskvalifikacijas... Priekulu novada pašvaldiba.
 • : Vides parraudzibas valsts birojs izsludina atklatu konkursu uz vecaka eksperta valsts civildienesta ieredna amatu piesarnojuma novertešanas joma (uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: •    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam•    akademiska vai otra... VIDES PARRAUDZIBAS VALSTS BIROJS.
 • : Ja esi gatavs jauniem izaicinajumiem, Tev ir augstaka izglitiba socialajas zinatnes (ekonomika vai finanšu vadiba) un velies nodarboties ar pateretaju tiesibu un noziedzigi iegutu lidzeklu legalizacijas un terorisma finansešanas noveršanas (NILLTFN) jautajumiem – nac stradat uz Pateretaju... 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • : MES PIEDAVAJAM -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz ieredna prombutnes laiku-    stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 1020 euro lidz 1340... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : MES PIEDAVAJAM -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    divus amatus uz 5 gadiem, vienu uz ieredna prombutnes laiku-    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Ja Tevi aizrauj ideja piedalities un lidzdarboties starptautisku projektu ieviešana, ir velme gut lielisku pieredzi projektu rakstišana un ieviešana, esi gatavs generet jaunas idejas un palidzet istenot dažadus projektus, kas veicina Ogres tehnikuma attistibu , nac, piesakies uz projekta... Ogres tehnikums.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • : Uznemums, kas nodarbojas ar metala durvju pardošanu, mekle darbinieku, kura galvenie pienakumi bus projektu vadišana, jaunu klientu piesaiste, ligumu slegšana, darbs ar esošajiem klientiem.  Nepieciešama pieredze šaja sfera. automatik#inbox.lv 26006619 ISG, SIA.
 • : Vecakais referents/-e (uz noteiktu laiku) Nodoklu analizes departamenta Nodoklu politikas strategijas nodalaNodoklu analizes departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina valsts nodoklu politikas attistibas strategijas izstradi, ka ari veic nodoklu politikas ietekmes izvertešanu uz uznemumiem... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Juridiska departamenta Tiesiska nodrošinajuma nodalas vecaka referenta amatu uz noteiktu laiku Prasibas pretendentiem/-em: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam- augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • : Ipaši aizsargajamo dabas teritoriju, sugu, biotopu , mikroliegumu aizsardzibu un izmantošanu regulejošo normativo aktu ieverošanas kontrole. Sagatavot dokumentus un administrativos aktus dabas aizsardzibas joma. Sabiedribas informešana un izglitošana dabas aizsardzibas joma. daliba... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : ITAB Production Latvia mekle Projektu koordinatoru Nac stradat pie mums! Mes velamies but inovativi un radoši, mes esam ambiciozi, bezbailigi un atri pielagojamies. Mes patiesi ticam komandas garam un sadarbibai, un mes vienmer ejam uz to! ITAB uznemums ir parstavets 20 valstis visa pasaule... ITAB Production Latvia, SIA.
 • : Valsts kase (Reg.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas paklautiba esoša tiešas parvaldes iestade, kura isteno valsts parvaldes funkcijas valsts finanšu vadibas joma, organizejot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parada un naudas lidzeklu vadibu, ka ari veicot Eiropas Savienibas... 'VALSTS KASE'.
 • : Finanšu ministrijas komanda nepieciešami energiski, jauni izaicinajumiem gatavi kolegi un aicinam pieteikties uz vecaka eksperta/es amatu (3 vakances) jaunizveidotaja Enu ekonomikas apkarošanas koordinacijas departamenta.Enu ekonomikas apkarošanas koordinacijas departamenta darbibas merkis... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzFinanšu policijas parvaldes Administrativas vadibas dalas galvena/-as specialista/-es ieredna amatu(uz nenoteiktu laiku)Finanšu policijas parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta (turpmak – VID) pamatdarbibas... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • : Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr. LV90000064301) irZemkopibas ministrijas parraudziba esoša valsts parvaldes iestade, kas organizeun veic partikas aprites un veterinaras valsts uzraudzibas un kontrolesfunkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai. Partikas un veterinarais... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • : Izskatit  personu iesniegumus un sagatavot lemumu projektus par kompensaciju pieškiršanu par saimnieciskas darbibas ierobežojumiem ipaši aizsargajamas dabas teritorijas (IADT)Izskatit  personu iesniegumus un sagatavot lemumu projektus par sugu un biotopu aizsardzibas jomas eksperta sertifikata... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : Valsts vides dienesta Lielrigas regionala vides parvalde, reg.Nr.90000017078,izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu -Atlauju dalas Tehnisko noteikumu un vides informacijas sektora vecakais eksperts (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: -    atbilstiba Valsts... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • : Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr. LV90000064301) irZemkopibas ministrijas parraudziba esoša valsts parvaldes iestade, kas organizeun veic partikas aprites un veterinaras valsts uzraudzibas un kontrolesfunkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai. Partikas un veterinarais... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • : Projektu vaditajs/-a Administrativas parvaldes Informacijas vadibas nodala Galvenie amata pienakumi: •    Piedalities Rigas domes Vienotas informacijas sistemas lietojumprogrammu izstrades projektos, organizet to ieviešanu, testešanu, nodrošinot izmainu un papildinajumu prasibu vakšanu... 'RIGAS DOMES IPAŠUMA DEPARTAMENTS'.
 • : MES PIEDAVAJAM - profesijas kods 242201-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 5 gadiem-    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas inspekcija... Veselibas inspekcija.
 • : MES PIEDAVAJAM - profesijas kods 242209 -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 5 gadiem-    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242209-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 4 gadiem -    stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 1052 euro lidz 1382 euro)-    profesionalo prasmju pilnveidošanas iespejas-    darba vietu... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Veselibas ministrija (reg. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv) ir vadoša valsts parvaldes iestade veselibas nozare, kuras galvenais uzdevums ir izstradat un istenot valsts politiku sabiedribas veselibas nodrošinašanai vesela vide. Aicinam pieteikties uz vakanto valsts civildienesta ieredna... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.