en Español in English auf Deutsch en Français ...

103 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

Página: 2

 • : Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Ja Tevi aizrauj ideja piedalities un lidzdarboties starptautisku projektu ieviešana, ir velme gut lielisku pieredzi projektu rakstišana un ieviešana, esi gatavs generet jaunas idejas un palidzet istenot dažadus projektus, kas veicina Ogres tehnikuma attistibu , nac, piesakies uz projekta... Ogres tehnikums.
 • : Uznemums, kas nodarbojas ar metala durvju pardošanu, mekle darbinieku, kura galvenie pienakumi bus projektu vadišana, jaunu klientu piesaiste, ligumu slegšana, darbs ar esošajiem klientiem.  Nepieciešama pieredze šaja sfera. automatik#inbox.lv 26006619 ISG, SIA.
 • : Vecakais referents/-e (uz noteiktu laiku) Nodoklu analizes departamenta Nodoklu politikas strategijas nodalaNodoklu analizes departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina valsts nodoklu politikas attistibas strategijas izstradi, ka ari veic nodoklu politikas ietekmes izvertešanu uz uznemumiem... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Juridiska departamenta Tiesiska nodrošinajuma nodalas vecaka referenta amatu uz noteiktu laiku Prasibas pretendentiem/-em: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam- augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • : Ipaši aizsargajamo dabas teritoriju, sugu, biotopu , mikroliegumu aizsardzibu un izmantošanu regulejošo normativo aktu ieverošanas kontrole. Sagatavot dokumentus un administrativos aktus dabas aizsardzibas joma. Sabiedribas informešana un izglitošana dabas aizsardzibas joma. daliba... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : ITAB Production Latvia mekle Projektu koordinatoru Nac stradat pie mums! Mes velamies but inovativi un radoši, mes esam ambiciozi, bezbailigi un atri pielagojamies. Mes patiesi ticam komandas garam un sadarbibai, un mes vienmer ejam uz to! ITAB uznemums ir parstavets 20 valstis visa pasaule... ITAB Production Latvia, SIA.
 • : Valsts kase (Reg.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas paklautiba esoša tiešas parvaldes iestade, kura isteno valsts parvaldes funkcijas valsts finanšu vadibas joma, organizejot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parada un naudas lidzeklu vadibu, ka ari veicot Eiropas Savienibas... 'VALSTS KASE'.
 • : Finanšu ministrijas komanda nepieciešami energiski, jauni izaicinajumiem gatavi kolegi un aicinam pieteikties uz vecaka eksperta/es amatu (3 vakances) jaunizveidotaja Enu ekonomikas apkarošanas koordinacijas departamenta.Enu ekonomikas apkarošanas koordinacijas departamenta darbibas merkis... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzFinanšu policijas parvaldes Administrativas vadibas dalas galvena/-as specialista/-es ieredna amatu(uz nenoteiktu laiku)Finanšu policijas parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta (turpmak – VID) pamatdarbibas... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • : Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr. LV90000064301) irZemkopibas ministrijas parraudziba esoša valsts parvaldes iestade, kas organizeun veic partikas aprites un veterinaras valsts uzraudzibas un kontrolesfunkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai. Partikas un veterinarais... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • : Projektu vaditajs/-a Administrativas parvaldes Informacijas vadibas nodala Galvenie amata pienakumi: •    Piedalities Rigas domes Vienotas informacijas sistemas lietojumprogrammu izstrades projektos, organizet to ieviešanu, testešanu, nodrošinot izmainu un papildinajumu prasibu vakšanu... 'RIGAS DOMES IPAŠUMA DEPARTAMENTS'.
 • : MES PIEDAVAJAM - profesijas kods 242201-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 5 gadiem-    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas inspekcija... Veselibas inspekcija.
 • : MES PIEDAVAJAM - profesijas kods 242209 -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 5 gadiem-    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242209-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 4 gadiem -    stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 1052 euro lidz 1382 euro)-    profesionalo prasmju pilnveidošanas iespejas-    darba vietu... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Izskatit  personu iesniegumus un sagatavot lemumu projektus par kompensaciju pieškiršanu par saimnieciskas darbibas ierobežojumiem ipaši aizsargajamas dabas teritorijas (IADT)Izskatit  personu iesniegumus un sagatavot lemumu projektus par sugu un biotopu aizsardzibas jomas eksperta sertifikata... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr. LV90000064301) irZemkopibas ministrijas parraudziba esoša valsts parvaldes iestade, kas organizeun veic partikas aprites un veterinaras valsts uzraudzibas un kontrolesfunkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai. Partikas un veterinarais... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • : Valsts vides dienesta Lielrigas regionala vides parvalde, reg.Nr.90000017078,izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu -Atlauju dalas Tehnisko noteikumu un vides informacijas sektora vecakais eksperts (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: -    atbilstiba Valsts... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • : Veselibas ministrija (reg. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv) ir vadoša valsts parvaldes iestade veselibas nozare, kuras galvenais uzdevums ir izstradat un istenot valsts politiku sabiedribas veselibas nodrošinašanai vesela vide. Aicinam pieteikties uz vakanto valsts civildienesta ieredna... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.
 • : Ropažu novada pašvaldiba  izsludina konkursu uz projektu vaditaja amatu Ko mes piedavajam?  Aizraujošu darbu, istenojot Ropažu novada attistibas strategiju un kopigi realizejot pašvaldibas ambicijas klut par labako novadu Rigas planošanas regiona; Iespeju lidzdarboties... Ropažu novada pašvaldiba.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Projektu organizešana un realizacija; Jaunu klientu piesaiste un sadarbibas veidošana (Turcija, Azerbaidžana, Ukraina) Piedavajumu sagatavošana un ligumu slegšana; Sadarbibas partneru vizišu planošana un organizešana, kontaktu uzturešana. CV sutit uz e-pastu: akkordriga#gmail.com VRM-16, SIA.
 • : Eksperts darbam ar gultnu produkcijas piegadatajiem Pienakumi -    gultnu produkcijas komplektejošo rasejumu analize, korekcija un saskanošana;-    kvalitates sistemas , ražošanas tehnologisko procesu, piegadataja ražošanas lidzeklu stavokla audits, produkcijas piegadataju novertešana;... BBC-R, SIA.
 • : Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr. 90000794228; www.lad.gov.lv)aicina darbaLAUKSAIMNIECIBAS UN LAUKU ATTISTIBAS DEPARTAMENTALAUKSAIMNIECIBAS UN MEŽSAIMNIECIBAS DALASVECAKO REFERENTU/-I (ieredna amats uz nenoteiktu laiku) Lauksaimniecibas un mežsaimniecibas dalas komanda, kuras galvenie... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • : Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • : AIZSARDZIBAS MINISTRIJAizsludina atklatu konkursu uz vecaka referenta amatu (uz noteiktu laiku) Aizsardzibas planošanas un analizes departamenta Aizsardzibas planošanas nodala, piedavajot: -    iespeju veikt atbildigu un interesantu darbu valsts parvalde;-    iespeju paplašinat zinašanas... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietuparvaldes referents/eMateriatehnisko lidzeklu departamentaTehnisko specifikaciju izstrades un kvalitates kontroles nodala (vakance uz nenoteiktu laiku) Visparejie darba pienakumi: •    izstradat... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • : Projekta VADITAJS/ DIREKTORS 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: tirdznieciba/marketings1.2. pienakumi: saskana ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – Aviacijas iela 18, Jelgava, LV-30042. Prasibas:2.1. augstaka izglitiba menedžmenta vai lidzigaja specialitate;2.2. darba pieredze lidzigaja... Chocolette Confectionary, SIA.
 • : Aicinam darba projektu vaditaju (profesijas kods: 2422 01) darba pienakumu veikšanai filipiniešu valoda. Darba pienakumi ir saistiti ar Filipinu tirgus izpeti un apguvi. Darba pienakumi: 1.    Piedalities uznemuma attistibas strategijas veidošana;2.    Nodrošinat projektu vadišanu... Best4Sport Production, SIA.
 • : Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto inspektora - valsts civildienesta ieredna amata vietu uz nenoteiktu laikuVidzemes regionalaja Valsts darba inspekcija.                                                     Darba vieta Sigulda.... 'VALSTS DARBA INSPEKCIJA'.