en Español in English auf Deutsch en Français ...

99 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

Página: 2

 • : Veselibas ministrija (reg. Nr. 90001474921) izsludina konkursu uz ieredna amatu - Sabiedribas veselibas departamenta Starpnozaru sadarbibas nodalas vecakais referents (starpnozaru sadarbibas jautajumos) Prasibas pretendentiem/-em:  - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam -... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.
 • : Veselibas ministrija (reg. Nr. 90001474921) izsludina konkursu uz ieredna amatu - Sabiedribas veselibas departamenta Starpnozaru sadarbibas nodalas vecakais referents (atkaribu profilakses jautajumos) Prasibas pretendentiem/-em:  - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam -... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.
 • : SIA “I-Retail Lab” ir uznemums, kurš nodarbojas ar datu apstradi, uzturešanu un ar to saistitam darbibam un pakalpojumiem starptautiska limeni. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus – profesionalus, augsti motivetus un uz rezultatu orientetus profesionalus.... I-Retail Lab, SIA.
 • : SIA “Livland Group” galvenie darbibas veidi ir projektu vadiba, arhitekturas un dizaina projektu izstrade, inženiertiklu projektešana, teritorijas planojumu un zemes iericibas projektu izstrade, ka ari plaša klasta darijumi ar nekustamajiem ipašumiem. Sakara ar darbu apjomu palielinašanos... Livland Group SIA.
 • : Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • : Vecakais eksperts/-e (uz noteiktu laiku) Nodoklu analizes departamenta Nodoklu politikas strategijas nodala Nodoklu analizes departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina valsts nodoklu politikas attistibas strategijas izstradi, ka ari veic nodoklu politikas ietekmes izvertešanu uz uznemumiem... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla - sabiedriskais darbs - izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : AIZSARDZIBAS MINISTRIJA pazino, ka tiek pagarinats pretendentu pieteikšanas terminš konkursam uz vakanto vecaka referenta amata vietuNodrošinajuma un aizsardzibas investiciju politikas departamenta NATO un militaras infrastrukturas politikas nodala, piedavajot: •    iespeju veikt... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agentura(reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv)izsludina konkursu uz Daugavpils regionalas nodalas Pabalstu dalas inspektora– valsts civildienesta ieredna amatu(3 vakances uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Skolas iela 7, Kraslava)  Galvenie pienakumi: •    konsultet... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla - sabiedriskais darbs - izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Buvniecibas valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šadu amatu: Kontroles departamenta Inspekcijas nodalas buvinspektors/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku un 1 amata vieta uz nenoteiktu laiku ) Ja tici, ka buvju drošiba ir svariga nakamajam paaudzem, ka ari esi gatavs jauniem... Buvniecibas valsts kontroles birojs.
 • : AIZSARDZIBAS MINISTRIJAizsludina atklatu konkursu uz vecaka referenta amatu (uz noteiktu, ieredna prombutnes, laiku) Aizsardzibas politikas departamenta Organizacijas nodala, piedavajot: •    iespeju veikt atbildigu un interesantu darbu valsts parvalde;•    iespeju paplašinat... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • : Valsts izglitibas attistibas agentura (VIAA) izsludina atklatu konkursu uzVadibas un arejas sadarbibas departamenta Juridiska un saimnieciska nodrošinajuma nodalas vaditaja (ieredna) amatu(uz nenoteiktu laiku) Galvenie amata pienakumi:?    planot, vadit un koordinet strukturvienibas... Valsts izglitibas attistibas agentura.
 • : ZEMKOPIBAS MINISTRIJA izsludina atklatu konkursu uz vakanto ieredna amatu - (darba pienakumi saistiti ar normativo aktu izstradi dzivnieku izcelsmes produktu kvalitates, klasifikacijas un kontroles joma) Veterinara un partikas departamenta Partikas drošuma un higienas nodalas vecakais referents... 'LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPIBAS MINISTRIJA'.
 • : Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Juridiska departamenta Iepirkumu un juridiska atbalsta nodalas vecaka referenta amatu Prasibas pretendentam/-ei: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam- augstaka izglitiba tiesibu zinatnes- zinašanas par administrativo procesu... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • : Valsts vides dienesta Lielrigas regionala vides parvalde, reg.Nr.90000017078,izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu -Piesarnojuma kontroles dalas vecakais inspektors (tris amata vietas uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: -    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • : Valsts vides dienesta Lielrigas regionala vides parvalde, reg.Nr.90000017078,izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu -Resursu kontroles dalas vecakais inspektors (divas amata vietas uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: -    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam;-    augstaka... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agentura(reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv)izsludina konkursu uzPierigas nodalas inspektora – valsts civildienesta ieredna amatu( vakance uz noteiktu laiku ar dienesta vietu Sigulda ) Galvenie pienakumi: •    konsultet klientus par valsts socialas apdrošinašanas... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • : Valsts augu aizsardzibas dienests (reg.Nr.90000042982) izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu (vakance uz noteiktu laiku) – Rigas regionalas nodalas vecakais inspektors Prasibas pretendentiem: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam- augstaka izglitiba lauksaimnieciba,... 'LR ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS VALSTS AUGU AIZSARDZIBA.
 • : Valsts augu aizsardzibas dienests (reg.Nr.90000042982) izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu – Augu aizsardzibas departamenta Augu aizsardzibas lidzeklu novertešanas dalas referents Prasibas pretendentiem: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam- augstaka akademiska... 'LR ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS VALSTS AUGU AIZSARDZIBA.
 • : BJC Junda aicina darba projektu vaditaju Mes piedavajam: Iegut lielisku darba pieredzi neformalaja izglitiba un iespeju lidzdarboties projektu ieviešanas procesa Darbu musdieniga iestade ar labu komandu Amatu uz nenoteiktu laiku Stabilu atalgojumu un socialas garantijas Profesionalo... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • : SIA “Smart Energy” nodarbojas ar eku buvniecibu, labiekartošanas un zemes darbiem, iekštelpu remontdarbiem, rekonstrukcijas un renovacijas darbiem, eku demontažas darbiem, ka ari inženiertehnisko komunikaciju izbuvi.Saistiba ar darbu apjomu pieaugumu sava komanda aicinam pieteikties... Smart Energy, SIA.
 • : AIZSARDZIBAS MINISTRIJAizsludina atklatu konkursu uz vecaka referenta (ieredna) amatu Nodrošinajuma un aizsardzibas investiciju politikas departamenta NATO un militaras infrastrukturas politikas nodala, piedavajot:•    iespeju veikt atbildigu un interesantu darbu valsts parvalde;•    iespeju... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • : Labklajibas ministrija izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu – Darba tirgus politikas departamenta projekta “Atbalsts socialajai uznemejdarbibai” projekta istenošanas vecaka eksperta amata vietu (uz noteiktu laiku, lidz 2022. gada 31. decembrim) Mes piedavajam: -    radošu,... 'LR LABKLAJIBAS MINISTRIJA'.
 • : Ja velies pilnveidot sevi, stradajot valsts parvalde publisko iepirkumu joma, dot ieguldijumu, izmantojot savas zinašanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzibas biroja kolektivam, aicinam pieteikties konkursa uz: Kontroles departamenta vecaka/s referenta/-es amata vietu (ieredna... 'IEPIRKUMU UZRAUDZIBAS BIROJS'.
 • : Socialas integracijas valsts agentura aicina pieteikties darba Socialo pakalpojumu uzskaites nodala uz sabiedribas parvaldes specialista amatu. Galvenie pienakumi: administrativo aktu projektu izstrade, aktualizešana un sagatavošana ; darbs ar personu dokumentiem valsts finansetu... SOCIALAS INTEGRACIJAS VALSTS AGENTURA.
 • : MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242201-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 5 gadiem-    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Priekulu novada pašvaldibas Jaunatnes un bernu lietu nodala aicina darba jaunatneslietu specialistu Jauniešu iniciativu centra REST{e} pilnas slodzes darbam. Prasibas kandidatiem: Augstaka izglitiba pedagogija, socialajas vai humanajas zinatnes (piektais profesionalaskvalifikacijas... Priekulu novada pašvaldiba.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agentura (reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Jekabpils regionalas nodalas Klientu apkalpošanas dalas inspektora – valsts civildienesta ieredna amatu ( 2 vakances uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Ogre ) Galvenie pienakumi: 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Juridiska departamenta Valsts aktivu parvaldes un atsavinašanas nodalas eksperta amatu Prasibas pretendentiem/-em: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam- augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.