Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

82 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

Página: 2

 • VECAKAIS EKSPERTS. Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopibas ministrijas parraudziba esoša valsts parvaldes iestade, kas organize un veic partikas aprites un veterinaras valsts uzraudzibas un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.Partikas un veterinarais... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • VECAKAIS INSPEKTORS. „Valsts augu aizsardzibas dienests (reg.Nr.90000042982) izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu – Zemgales regionalas nodalas vecakais inspektors (vakance uz noteiktu laiku) Prasibas pretendentiem:- atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam- augstaka izglitiba lauksaimnieciba,... 'LR ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS VALSTS AUGU AIZSARDZIBA.
 • VECAKAIS REFERENTS. Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr.90000794228; www.lad.gov.lv)Lauku atbalsta dienests ir atbildigs par vienotu valsts un Eiropas Savienibas atbalsta politikas istenošanu Latvija. Veicot ikdienas uzdevumus butiska loma tiek pieškirta vertibam – attistibai, kompetencei, objektivitatei un klientu... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • VECAKAIS EKSPERTS. Vides parraudzibas valsts birojs izsludina atklatu konkursu uz vecaka/-as eksperta/-es valsts civildienesta ieredna amatu ietekmes uz vidi novertejumu joma (uz noteiktu laiku). Prasibas pretendentiem:-    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam;-    akademiska vai... VIDES PARRAUDZIBAS VALSTS BIROJS.
 • VECAKAIS EKSPERTS. Vides parraudzibas valsts birojs izsludina atklatu konkursu uz vecaka/-as eksperta/-es valsts civildienesta ieredna amatu piesarnojuma novertešanas joma (uz noteiktu laiku). Prasibas pretendentiem:-    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam;-    akademiska vai... VIDES PARRAUDZIBAS VALSTS BIROJS.
 • PROBACIJAS SPECIALISTS. Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • VECAKAIS REFERENTS. Valsts probacijas dienests aicina pieteikties uz šadu vakanto darbinieka amata vietu:Administrativas vadibas departamentaNodrošinajuma nodalas VECAKAIS REFERENTS (1 vakance uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem:?    videja vai videja profesionala izglitiba;?    pieredze saimniecisku... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • PROBACIJAS SPECIALISTS. Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • PROBACIJAS SPECIALISTS. Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • PROJEKTA VADITAJS. Ja Tev ir: (bakalaura grads) vai otra limena profesionala augstaka izglitiba; pieredze starptautisko projektu vadibas joma; pieredze darba ar tiesibu aktiem; labas krievu un anglu valodas zinašanas; speja patstavigi planot darbus izvertejot prioritati, bez ipaša pilnvarojuma meklet... Valsts robežsardze.
 • PROJEKTA VADITAJS. Klientu attiecibu projektu vaditajs SIA “Macibu un konsultaciju centrs ABC” aicina pievienoties savai komandai cilveku, kurš nebaidas uzrunat klientus, kuram patik pozitiva komunikacija, kurš velas attistities un rikojas parliecinoši dažadas problemsituacijas. ABC un partneri, SIA.
 • PROJEKTA VADITAJS. Darbs saistits ar metala durvju ražošanu un pardošanu. Velams veikt pilnu procesu - durvju merišana, dažadu tehniski jautajumu risinašana, nodošana pasutitajam. Velama pieredze lidziga veida darba, tehniska domašana un tehniska izglitiba. krievu valoda ISG, SIA.
 • REFERENTS. Valsts augu aizsardzibas dienests (reg.Nr.90000042982) izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu – Augu aizsardzibas departamenta Augu aizsardzibas lidzeklu novertešanas dalas referents Prasibas pretendentiem: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam- augstaka akademiska... 'LR ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS VALSTS AUGU AIZSARDZIBA.
 • VECAKAIS EKSPERTS. SIA “Plainstream” ir Latvijas uznemums, kas sniedz zvanu centra pakalpojumus Latvija pazistamakajiem zimoliem, veicinot to biznesa attistibu. Tomer vienkaršiem vardiem sakot – musu darbs ir izcili apkalpot klientus telefoniski. Pievienojies musu komandai ka VECAKAIS EKSPERTS Plainstream SIA.
 • INSPEKTORS. Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopibas ministrijas parraudziba esoša valsts parvaldes iestade, kas organize un veic partikas aprites un veterinaras valsts uzraudzibas un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai. Partikas un... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • MEŽZINIS. Musu klients ir Latvijas viens no lielakajiem meža apsaimniekošanas uznemumiem, kura merkis ir tiekties uz nepartrauktu attistibu un inovacijam! Jums ir lieliska iespeja gut pieredzi strauji augoša, tai paša laika stabila uznemuma, stradajot kopa ar pieredzejušu profesionalu komandu.Sakara... IG Konsultacijas, SIA.
 • VECAKAIS INSPEKTORS. Valsts vides dienesta Lielrigas regionala vides parvalde, reg.Nr.90000017078,izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu -Resursu kontroles dalas vecakais inspektors(viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: -    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • VECAKAIS REFERENTS. Veikt iestades autoparka parvaldišanu, atbilstoši iestades apstiprinatai kartibai; Organizet un uzraudzit autoparkam nepieciešamos pakalpojumus un iegades, t.sk. veikt tirgus izpeti; Kontrolet ligumsaistibu izpildi, t.sk. piegadato precu  un pakalpojumu kvalitati un apjomu; Organizet... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • SABIEDRIBAS PARVALDES SPECIALISTS. ZALU VALSTS AGENTURAIzsludina atklatu konkursu uz vakanto darbinieka amatu - Administrativo resursu vadibas un dokumentu parvaldibas nodalas parvaldes specialists(2 amata vietas uz noteiktu laiku)Amata kods: 2422 35 Galvenie amata pienakumi: •    Nodrošinat Agenturai adreset ZALU VALSTS AGENTURA.
 • PROJEKTA VADITAJS. SIA “Smart Energy” nodarbojas ar eku buvniecibu, labiekartošanas un zemes darbiem, iekštelpu remontdarbiem, rekonstrukcijas un renovacijas darbiem, eku demontažas darbiem, ka ari inženiertehnisko komunikaciju izbuvi.Saistiba ar darbu apjomu pieaugumu sava komanda aicinam pieteikties... Smart Energy, SIA.
 • PROJEKTA VADITAJS. SIA “Livland Group” galvenie darbibas veidi ir projektu vadiba, arhitekturas un dizaina projektu izstrade, inženiertiklu projektešana, teritorijas planojumu un zemes iericibas projektu izstrade. Sakara ar darbu apjomu palielinašanos meklejam jaunu komandas biedru: PROJEKTU VADITAJU ... Livland Group SIA.
 • PROJEKTA VADITAJS.     ?  SIA „Rigas nami” (reg.nr. 40003109638) ir Rigas pilsetas pašvaldibas kapitalsabiedriba, kuras galvenie darbibas virzieni ir ipašumu attistišana, parvaldišana un apsaimniekošana, ka ari kulturas pasakumu nodrošinašana Melngalvju nama, kinoteatri Splendid Palace un... Rigas nami, SIA.
 • INSPEKTORS. Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopibas ministrijas parraudziba esoša valsts parvaldes iestade, kas organize un veic partikas aprites un veterinaras valsts uzraudzibas un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.Partikas un veterinarais... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • VECAKAIS EKSPERTS. Finanšu tirgus politikas departamenta Kreditiestažu un maksajumu pakalpojumu politikas nodalas vecakais/-a eksperts/-e (uz noteiktu laiku)   Finanšu tirgus politikas departaments ir strukturvieniba, kas Finanšu ministrijas kompetences ietvaros nodrošina finanšu tirgus politikas 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • PASTA SPECIALISTS. Jaunakais pasta pakalpojumu specialists/-e Darbavieta: Rigas regiona pasta nodalas Darba pienakumi: • Darbs dažadas Rigas regiona pasta nodalas pec nepieciešamibas( iepriekš savstarpeji to saskanojot); • Kvalitativa un operativa pasta sutijumu noform Latvijas Pasts, AS.
 • VECAKAIS EKSPERTS.  MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242209-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa;-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 1 gadu (iespejams pec noteikta termina darbu... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • VECAKAIS REFERENTS. Vecakais referents Iekšlietu ministrijas veselibas un sporta centrs izsludina konkursu uz vecaka referenta amata vietu (viena vakance uz darbinieka prombutnes laiku) Prasibas:-    velama 1.limena augstaka izglitiba-    velama ne mazak ka 1 gada darba pieredze pedejo 3 gadu laika... Iekšlietu ministrijas veselibas un sporta centrs.
 • VECAKAIS EKSPERTS. Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • VECAKAIS EKSPERTS. Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • PROJEKTA VADITAJS. Latvijas Nacionala biblioteka (turpmak teksta – LNB) aicina savam kolektivam pievienoties Komunikacijas departamenta Norišu centra norišu projektu vaditaju (profesijas kods 2422 01) uz nenoteiktu laiku: Amata pamatpienakumi:•    Iniciet jaunu projektu vadišanu saskana ar Latvijas... 'LATVIJAS NACIONALA BIBLIOTEKA'.
 • VECAKAIS INSPEKTORS. Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • VECAKAIS EKSPERTS. MES PIEDAVAJAM - profesijas kods 242209-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 5 gadiem-    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
Más resultados: << · 2 · >>