Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Directores de políticas y planificación' en Letonia.

  • : Ozolnieku novada dome aicina darba Attistibas un projektu dalas vaditaju Prasibas pretendentiem: Augstaka izglitiba, velams arhitekturas, celtniecibas vai teritorijas planošanas specialitate; Praktiska pieredze un izpratne ar teritorijas planošanu un buvniecibu saistitu procesu vadi 'OZOLNIEKU NOVADA DOME'.
  • : ? Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu vaditajs/a Materialtehnisko lidzeklu departamenta Centralizeto noliktavu nodala Visparejie darba pienakumi: •    izstradat Centralizeto noliktavu krajumu vadibas strategiju,... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
  • : Iepirkumu uzraudzibas birojs ir Finanšu ministrijas padotiba esoša tiešas valsts parvaldes iestade, kas veic valsts parvaldes funkciju iepirkumu proceduru uzraudziba un ir funkcionali augstaka iestade attieciba uz iesniegumu izskatišanu par iepirkuma proceduras parkapumiem. Ja velies... 'IEPIRKUMU UZRAUDZIBAS BIROJS'.
  • : Planot, vadit un organizet nodalas darbu, lai Rigas pilseta nodrošinatu: -celu satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu buvniecibas un uzturešanas, satiksmes kontroles uzlabošanai paredzeto sistemu un iekartu uzstadišanas un uzturešanas organizešanu; -optimalu satiksmes organizaciju... 'RIGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS'.
  • : ?? Labklajibas ministrija izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu: projekta “Labklajibas ministrijas nozares IKT centralizacija” vaditajs Mes piedavajam: -    radošu, daudzveidigu darbu un atsaucigus kolegus;-    darbu valsts iestade ar iespeju iegut daudzpusigu... 'LR LABKLAJIBAS MINISTRIJA'.
  • : Galvenie amata pienakumi:•    vadit nodalas ikdienas darbu, veikt kontroli par nodalas darbinieku amatu aprakstos paredzeto pienakumu izpildi, iekšejo normativo aktu izpildi un darba kartibas noteikumu ieverošanu;•    piedalities politikas dokumentu un tiesibu aktu projektu izstrade... Slimibu profilakses un kontroles centrs.
  • : Centrala finanšu un ligumu agentura izsludina konkursu uz vaditaja amatu Izglitibas infrastrukturas attistibas projektu nodala MES PIEDAVAJAM -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
  • : BALDONES NOVADA DOME (reg.Nr.90000031245) izsludina pretendentu pieteikšanos uz BUVVALDES VADITAJA amata vietuPrasibas:1.    Augstaka izglitiba arhitektura; 2.    Velama darba pieredze valsts vai pašvaldibu iestade;3.    Augsta atbildibas sajuta un speja stradat kolektiva;4.    Labas... Baldones novada dome.
  • : Baltijas mediju izcilibas centrs aicina darba Programmas direktoru  sadarbibai ar Austrumu partneribas valstim. Programmas direktora pienakumos bus ieviest un parraudzit Austrumu partneribas mediju izcilibas programmas realizaciju, taja skaita nodrošinat izpetes un apmacibu aktivitates,... Baltijas Mediju izcilibas centrs, BDR.
  • : Buvniecibas valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šadu amatu: Metodiskas vadibas un informacijas parvaldibas departamenta direktora vietnieks (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) Ja Tava pieredze informacijas aprites procesu parvaldiba palidzes radit modernu un efektivu buvniecibas... Buvniecibas valsts kontroles birojs.