Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia > Directores generales y gerentes generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

17 ofertas de trabajo de 'Directores generales y gerentes generales' en Letonia.

 • : - Slegt darijumus (ligumus) ar klientiem un citam iestadem, organizacijam un uznemumiem;- Planot un kontrolet resursu izlietojumu, darbinieku piesaistišanu;- Kompanijas darbibas finanšu un saimniecibas raditaju analize;- Darbs paredz komandejumus uz Krieviju. Prasibas: Ir nepieciešama pieredze... FAHRENHEIT 451, SIA.
 • : NOLIKTAVAS LOGISTIKAS DIREKTORU Galvenie pienakumi : Vadit, organizet un izvertet grupas darbu, veicot pienakumu sadali un kontrolejot to izpildi;   Nodrošinat noliktavas krajumu precizu uzskaiti un optimizaciju; Nodrošinat darba grupu ar nepieciešmo tehnologisko aprikojumu; Hire Profi, SIA.
 • : Prasibas:1.    Darba pieredze: vismaz 3 gadu pieredze komercdirektora vai komersanta nodalas vaditaja amata. 2.    Svešvalodu prasmes: laba limeni krievu val., anglu val. Darba samaksa – 860 EUR menesi (brutto).Nepilna slodze – 35 stundas nedela, darba režims normals.Darba vieta... Templehouse, SIA.
 • : Piedavajam darbu uz nepilnu darba dienu - 38 stundas nedela. Darba apraksts: - Ligumu sastadišanas un analizes pieredze, darba pieredze ar pretenzijam un prasibam .- Normativo un tiesibu aktu analizes prasme un to pielietošana prakse.- Paradu piedzina no arzemju kompanijam.- Noliktavas... ESFIRA, SIA.
 • : Kulturas ministrija (registracijas Nr.90000042963) izsludina atklatu konkursu uz valsts sabiedribas ar ierobežotu atbildibu „Mihaila Cehova Rigas Krievu teatris” valdes locekla amatu. Prasibas pretendentiem/-em: -    nevainojama reputacija; -    akademiska augstaka vai otra... 'LR KULTURAS MINISTRIJA'.
 • : 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: vadiba/administrešana1.2. darba apraksts:1.2.1. veikt strategisko planošanu, administrešanu, klientu (pakalpojumu un precupateretaju un ražotaju) tirdzniecibas pakalpojumu savstarpejo tiesibu un pienakumu nodrošinašanu;1.2.2. organizet precu iepirkšanu un... Baltic News Outdoor, SIA.
 • : Komercdirektors (profesijas kods 1120 04) Uznemuma darbibas nozare– vairumtirdznieciba, NACE 46,  Prasibas pretendentam:-    augstaka juridiska izglitiba, darba pieredze vadoša amata ne mazak ka 3 gadi, Krievijas tirgus parzinašana; kontaktu esamiba ar Krievijas kompanijam; bieži... TMT WORK, SIA.
 • : 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: tirdznieciba/marketings1.2. pienakumi: saskana ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – Aviacijas iela 18, Jelgava, LV-3004 2. Prasibas:2.1. darba pieredze lidzigaja amata ne mazak par 3 gadiem;2.2. Augstaka izglitiba Master Business Administration;2.3. labas... Chocolette Confectionary, SIA.
 • : 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: parvadajumi 1.2. pienakumi: saskana ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – Riga, Vila Olava iela 7 LV-10142. Prasibas:2.1. videja izglitiba 2.2. darba pieredze lidziga amata ne mazak par 3 gadiem2.3. svešvalodu zinašanas: krievu valoda (izcili) , anglu... Arvalstu komersanta "Akciju sabiedriba "Nacionalna.
 • : SIA Elaine, reg.nr. 40103183209, darbibas nozare - Farmaceitisko izstradajumu vairumtirdznieciba (46.46, versija 2.0) VADITAJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ GENERALDIREKTORA VIETNIEKS/ PARVALDNIEKA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠSEDETAJA... Elaine, SIA.
 • : Vadit uznemuma attistibu un noteikt uznemuma darbibas pamatvirzienus; Uznemuma budžeta izstrade un apstiprinašana; Uzstadit uznemuma merkus; Veicinat sadarbibu ar citiem uznemumiem; Kontrolet izdevumus, nodrošinat materialtiesisko un citu resursu apgades planošanu un to racionalu izmantošanu;... Altimor, SIA.
 • : VIESNICAS VADITAJA VIETNIEKS/CE Darbibas joma: Viesmiliba Galvenie pienakumi: •    Vadit viesnicas ikdienas darbu un sasniegt noteiktos merkus ienemumu, pelnas, tirgus dalas, klientu apkalpošanas un darbinieku apmierinatibas jomas;•    Nodrošinat viesnicas viesu apkalpošanu... VIESNICA "RIDZENE", SIA.
 • :  SIA “MADESTA” aicina darba generaldirektoru metala apstrades nozare. Prasibas kandidatiem:•    Augstaka izglitiba metala apstrades joma ar specializaciju metinašanas tehnologija•    Vismaz 5 gadu pieredze vadoša amata lielgabarita metala konstrukciju ražošanas uznemuma... MADESTA, SIA.
 • : - finanšu un saimnieciskas darbibas vadišana uznemuma saskana ar statutiem - strategiska un taktiska planošana - budžeta un citu resursu planošana - efektivas komunikacijas nodrošinašana starp uznemuma strukturvienibam,nodalam - darbinieku motivacijas sistema izstrade un izpildes... PN Baltic, SIA.
 • : KEKAVAS NOVADA PAŠVALDIBA izsludina kandidatu atlasiSIA “Kekavas sadzives servisa centrs”, reg.Nr. 40003525725VALDES LOCEKLA/-LES amatam  Izvirzitas prasibas: -    augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba ekonomika, uznemejdarbibas vadiba, tiesibu... Kekavas sadzives servisa centrs SIA.
 • : Vilanu novada pašvaldiba aicina pieteikties uz vakanto SIA “VILANU NAMSAIMNIEKS” valdes locekla amatu, pilna slodze, uz nenoteiktu laiku. Vilanu novada pašvaldiba aicina pieteikties uz vakanto SIA “VILANU NAMSAIMNIEKS” valdes locekla amatu, pilna slodze, uz nenoteiktu laiku. VILANU NOVADA PAŠVALDIBA.
 • : Darba pienakumi: 1.    Uznemuma efektivas darbibas planošana un prognozešana.2.    Uznemuma darbibas organizešana: o    istenot komunikaciju ar uznemuma darbiniekiem par sasniedzamajiem merkiem un uzdevumiem; o    analizet un novertet uznemuma darbibu un sasniegtos rezultatus;... FC Lapegle, SIA.