Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

11 ofertas de trabajo de 'Personal directivo de la administración pública' en Letonia.

 • : Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” aicina darba direktora vietnieku  administrativi saimnieciskajos jautajumos uz nenoteiktu laiku. Prasibas pretendentam: 1.limena profesionala augstaka izglitiba namu apsaimniekošana; augstaka izglitiba finanšu vai gramatvedibas apakšnozare... 'VALMIERAS PILSETAS PAŠVALDIBA'.
 • : „ Ligatnesnovada pašvaldibas agentura “Ligatnes novada Kulturas un turisma centrs” izsludinapretendentu pieteikšanos vakancei Ligatnes turisma centra vaditajs  Ligatnes novada pašvaldibas agenturas “Ligatnes novada Kulturas unturisma centra” strukturvieniba Turisma informacijas... Pašvaldibas agentura "Ligatnes novada kulturas un.
 • : Valmieras pilsetas pašvaldiba reorganize Valmieras vajdzirdigo  bernu internatvidusskolu – attistibas centru un Valmieras pilsetas specialo pirmsskolas izglitibas iestadi „Bitite”, tas apvienojot un izveidojot jaunu Valmieras pilsetas pašvaldibas paklautiba esošu izglitibas iestadi.... 'VALMIERAS PILSETAS PAŠVALDIBA'.
 • : 1.      Vadit, planot, organizet un nodrošinat Parvaldes darbu, personigi atbildet par Parvaldes likumigu darbibu, noteikto funkciju un uzdevumu izpildi. 2.      Nodrošinat visu normativajos aktos paredzeto novada pašvaldibas funkciju izpildi sava Kuldigas novada pašvaldiba.
 • : 1.      Vadit, planot, organizet un nodrošinat Parvaldes darbu, personigi atbildet par Parvaldes likumigu darbibu, noteikto funkciju un uzdevumu izpildi. 2.      Nodrošinat visu normativajos aktos paredzeto novada pašvaldibas funkciju izpildi sava Kuldigas novada pašvaldiba.
 • : Individualas kvalifikacijas un iemanu prasibas: magistra grads socialaja darba, vadibzinibas vaitiesibu zinatnes; vismaztriju gadu pieredze socialaja darba vai divu gadu pieredze vadibas darba; valstsvalodas prasme augstakaja limeni atbilstoši Valsts valodas likuma prasibam; VENTSPILS PILSETAS DOMES SOCIALAIS dienests (gal.
 • : Organizet Vilanu novada pašvaldibas domes izdoto saistošo noteikumu, lemumu un citu normativo aktu izpildi; Koordinet un uzraudzit pašvaldibas iestažu saimniecisko darbibu, savas kompetences ietvaros nodrošinot to darbibas nepartrauktibu, lietderibu, tiesiskumu un atbilstibu labas parvaldibas... VILANU NOVADA PAŠVALDIBA.
 • : Parvaldes darbu organizešana un vadišana saskanaar parvaldes nolikumu; Parvaldei nodoto pašvaldibas ipašumuapsaimniekošanas organizešana, pagasta teritorija realizeto pašvaldibasprojektu parzinašana un administrešana; Parvaldes budžeta planošana un izpilde; Pagasta iedzivotaju... Rujienas novada pašvaldiba.
 • : Rujienas pilsetas speciala pirmsskolas izglitibas iestade “Varpina” no š.g. 16. augusta uz nenoteiktu laiku aicina darba pirmsskolas izglitibas skolotaju ar atbilstošu izglitibu un prasmem, un kura svarigakas ipašibas ir radošums, savaldiba, pacietiba, ka ari cilvekmilestiba: bez tas... Rujienas novada pašvaldiba.
 • : BERZAUNES PAGASTA PARVALDES vaditaja amata vieta. 1.         Pretendentam/-eitiek izvirzitas šadas minimalas kvalifikacijas prasibas:  1.1.    Augstaka vai videja izglitiba;1.2.  Pieredze darba vadoša amata;1.3.  B kategorijas autovaditaja aplieciba;1.4.      Datorprasmes... Madonas novada pašvaldiba.
 • : VESTIENAS PAGASTA PARVALDES vaditaja amata vieta. 1.         Pretendentam/-eitiek izvirzitas šadas minimalas kvalifikacijas prasibas:  1.1.    Augstaka vai videja izglitiba;1.2.  Pieredze darba vadoša amata;1.3.  B kategorijas autovaditaja aplieciba;1.4.      Datorprasmes... Madonas novada pašvaldiba.