Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

34 ofertas de trabajo de 'Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes' en Estonia.

 • : •majanduslik või ehituslik eriharidus või töökogemus sarnasel töökohal; •valdkonnaalaste õigusaktide tundmine; •hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega; •hea arvuti kasutamise oskus; •autojuhilubade olemasolu;... Kehtna Vallavalitsus.
 • : • kõrgharidust; • vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Planeeringuspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : • kõrgharidust; • vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Üldplaneeringuspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : • kõrgharidust; • vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Vallavara peaspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : ootame kandidaati, kes: omab meditsiinialast kõrgharidust (võib olla lõpetamisel 2018; eelduseks on farmakoloogia ainekursuse läbimine); on väga hea kirjaliku ja suulise eneseväljendusoskusega; suhtleb väga heas eesti ja inglise keeles ning ei jää hätta vene keelega; oskab kasutada... Ravimiamet.
 • : teadmised ja oskused: teenistuja peab teadma oma teenistusülesannetega seonduvaid õigusakte ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada; teenistuja peab tundma asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt täitma; teenistuja peab... Alatskivi Vallavalitsus.
 • : teadmised ja oskused: teenistuja peab teadma oma teenistusülesannetega seonduvaid õigusakte ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada; teenistuja peab tundma asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt täitma; teenistuja peab... Alatskivi Vallavalitsus.
 • : • vähemalt keskharidust; • vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Transpordi... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : töökogemus: vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või selle puudumisel kõrghariduse omandamisele järgnenud vähemalt 2-aastane töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas. Teadmised ja oskused: teenistuja peab teadma oma teenistusülesannetega... Alatskivi Vallavalitsus.
 • : kõrgharidus; kaheaastane töökogemus järelevalve - või õigus - ja korrakaitse valdkonnas; üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; oskus kasutada arvutit tööks vajalike programmide... Viru-Nigula Vallavalitsus.
 • : edukal kandidaadil on: sotsiaaltööalane kõrgharidus (võib olla omandamisel); eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasemel; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; väga hea suhtlemis- ning meeskonnatööoskus; kõrge pingetaluvus, algatusvõime ja motivatsioon;... Tartu Linnavalitsus.
 • : edukal kandidaadil on: kõrgharidus sotsiaalteaduste valdkonnas; eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasemel; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; väga hea suhtlemis- ning meeskonnatööoskus; kõrge pingetaluvus, algatusvõime ja motivatsioon; elav huvi... Tartu Linnavalitsus.
 • : kasuks tuleb: eelnev töökogemus meditsiini valdkonnas; eelnev laboratoorse töö kogemus bioloogia või meditsiini valdkonnas; vene keele oskusrakke, kudesid ja uudseid ravimeid käitlevate ettevõtete järelevalve; Ravimiameti esindamine valdkonnaga seotud rahvusvahelistes töögruppides... Ravimiamet.
 • : erialane kõrgharidus; väga head teadmised ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ning oskus neid rakendada oma töös; varasem töökogemus ehitusvaldkonnas; vähemalt ühe võõrkeele valdamine suhtlustasandil; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, koostöövalmidus; vajalike... Suure-Jaani Vallavalitsus.
 • : erialane haridus või töökogemus ehitusvaldkonnas, kohaliku omavalitsuse korraldust ja ehitusalaste õigusaktide põhjalik tundmine osaleb valdkondlike arengukavade ja üldplaneeringu koostamise protsessis ning vajadusel volikogu komisjonide tegevuses; täidab ehitus- ja planeerimisvaldkonda... Ülenurme Vallavalitsus.
 • : edukal kandidaadil on: erialane kõrgharidus (veemajandus või keskkonnakaitse); väga hea arvuti kasutamise oskus; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; vastutus- ja algatusvõime; korrektsus ja täpsus; inglise keele oskus vähemalt kesktasemel; elav huvi Tartu linna ja tema... Tartu Linnavalitsus.
 • : • väga hea suhtlemisoskus, kriitiline mõtlemine ning mõjutamisvõime; • hea analüüsivõime ning eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas; • valmisolek menetleda iseseisvalt distsiplinaar-, väärteo- ja kriminaalasju; • initsiatiiv ja iseseisvus tööülesannete täitmisel; • tahe... Justiitsministeerium.
 • : otsime oma meeskonda toredat ja asjalikku inimest, kes tunneb huvi kalanduse valdkonna vastu ja on valmis meiega koos töötama ühiste eesmärkide saavutamise nimel. Sa peaksid olema avatud suhtleja, aus, otsustusvõimeline, täpne ja korrektne. Peaksid omama head pingetaluvust ja julgust... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • : ametnik peab suutma täita oma ülesandeid tippspetsialisti teenistusgrupile omase otsustuspädevuse, vastutuse ja nõuetekohasusega. Korrakaitseametnik peab tundma oma teenistusülesannetega seonduvaid seadusi ja nende alusel antud õigusakte, asjaajamisele kehtestatud reegleid.korrakaitseametniku... Türi Vallavalitsus.
 • : • kõrgharidust; • eelnevat töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Sporditööspetsialisti põhiülesanneteks... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : • vähemalt keskharidust; • vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Teespetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : sobilikul kandidaadil on: • soov panustada ühistranspordiosakonna tegevusse ja selle parendamisse ning orienteeritus lahendustele ja tulemustele; • kõrgharidus autonduse-, transpordi- või masinaehituse õppesuunal; • eelnev valdkondlik töökogemus; • hea analüüsi- ja sünteesivõime,... Maanteeamet.
 • : •vastavust “Avaliku teenistuse seaduses“ sätestatud tingimustele; •kehtivat valdkonna eest vastutava ministri poolt antud õigust tegutseda perekonnaseisuametnikuna; •eelnevat töökogemust perekonnaseisuametnikuna; •head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust; •korrektsust... Rapla Vallavalitsus.
 • : sobilikul kandidaadil on: soov panustada ühistranspordiosakonna tegevusse ja selle parendamisse ning kandidaat on orienteeritud lahendustele ja tulemustele; vähemalt keskharidus; eelnev valdkondlik töökogemus; hea analüüsi- ja sünteesivõime, üldistusvõime ja kokkuvõtete tegemise... Maanteeamet.
 • : Sinu töö on oluline, sest pead arvestust kutsealuste ja kaitseväekohustust võtta soovivate isikute üle; kutsud isikuid arstlikku komisjoni ning teenindad neid Tallinna osakonna teeninduspiirkonnas; kutsud isikuid ajateenistusse ja vormistad sellega seonduvaid dokumente; vastad isikute... Kaitsevägi.
 • : Sobilikul kandidaadil on: • kõrgharidus; • varasem valdkondlik töökogemus; • eesti keele oskus C1-tasemel; • inglise või saksa keele oskus A2- või B1-tasemel teenistusalase sõnavara valdamisega; • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; • analüüsi- ja üldistusvõime. Kasuks... Maanteeamet.
 • : otsime oma meeskonda kohusetundlikku ja töökat inimest, kes on valmis koos meiega töötama ühiste eesmärkide saavutamise nimel. Sobiv kandidaat on: kesk-, keskeri- või kõrgharidusega; hea arvuti kasutamise oskusega (kontoritarkvara tundmine); õppimis- ja teotahteline; hea analüüsi-... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • : head teadmised elektriku erialal; kesktasemel teadmised IT vallas; võimekus teostada töid merel ja kõrgustes; algatusvõime ja meeskondlikkus; loov tehniline taip ning väga hea analüüsivõime; kohusetundlikkus ja pingetaluvusnavigatsioonimärgistuse seire, hooldus, remont ja uuendamine... Veeteede Amet.
 • : Tule meie meeskonda, kui Sul on: • kõrgharidus; • teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst ja heakorda reguleerivatest õigusaktidest; • varasem väärtegude menetlemise ja haldusmenetluse läbiviimise kogemus; • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil;... Harku Vallavalitsus.
 • : järelevalve valdkonna nõuniku ametikohal töötamise eelduseks on kõrgharidus (magistrikraad, soovitavalt õigus või avalik haldus) ning kasuks tuleb varasem erialane töökogemus. Oled sobiv kandidaat, kui Sind iseloomustab täpsus ja korrektsus, hea suhtlemisoskus ning otsustus- ja analüüsivõime.... Siseministeerium.
 • : erialast kõrgharidust või 2-aastast töökogemust antud erialal; vastavust avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; eesti keele valdamist nii kõnes kui kirjas; valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmist; head koostöö – ja suhtlemisoskust,... Orissaare Vallavalitsus.
 • : perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse olemasolu, soovitavalt töökogemus perekonnaseisuametnikuna; valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine; hea koostöö- ja suhtlemisoskus, pingetaluvus, kohusetunne; eetilisus, tolerantsus ja usaldusväärsus; arvuti kasutamise oskus sündide ja... Põlva Vallavalitsus.