Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

70 ofertas de trabajo de 'Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes' en Estonia.

 • Menetleja. Sobival kandidaadil on: varasem töökogemus menetlustoimingute tegemisel; iseseisev mõtlemine, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; vene keele oskus suhtlustasandil; isikliku sõiduvahendi kasutamise võimalus, Peamisteks tööülesanneteks on... Luunja Vallavalitsus.
 • Järelevalvespetsialist. Järelevalvespetsialisti ametikoha eesmärk on järelevalve teostamine Lüganuse vallas õigusaktide täitmise üle vastavalt seadustele ning valla volikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade üle, väärteomenetluse ja riikliku järelevalve teostamine. , Huvitavat ja väljakutseid... Lüganuse Vallavalitsus.
 • Keskkonnatehnoloogia osakonna peaspetsialist. Ootame Sind kandideerima, kui: • Sul on magistrikraad keskkonna valdkonnas; • Sul on vähemalt 3-aastane töökogemus erialases tegevusvaldkonnas; • oled oma tööülesannete täitmisel korrektne, täpne ja iseseisev; • oled algatusvõimeline ja hea suhtlemisoskusega, • Stockholmi... Keskkonnaministeerium.
 • Maanteeameti hooldeosakonna peaspetsialist. • Riigiteede korrashoiuga seotud projektide juhtimine; • teede korrashoiuga seotud juhendmaterjalide koostamine ning nende rakendamisel osalemine; • riigiteede korrashoiuga seotud lepingute haldamine ja tegevuse analüüsimine; • ametikoha tegevusvaldkonnas infosüsteemide ja e-teenuste... Maanteeamet.
 • Maanteeameti Tallinna teenindusbüroo vanemspetsialist. Sobilikul kandidaadil on: - väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, koostöövõime, pinge- ja rutiinitaluvus; - ausus, täpsus, korrektsus ja usaldusväärsus; - kontoritööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus ja valmisolek infosüsteemide tundmaõppimiseks ja nendega töötamiseks.... Maanteeamet.
 • Peaspetsialist. Kasuks tuleb töökogemus tehnorajatiste projekteerimise ja planeerimise alal või ehitusprojektide ja planeeringute menetlemise alal. Vajalik on hea suhtlemis- ja väljendusoskus nii kõnes kui kirjas, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, Projektide ja planeeringute menetlemise osakond... Tallinna Kommunaalamet.
 • Riigikogu majanduskomisjoni konsultant. • kõrgharidus, eelistatult õigusalane; • arvuti ja infosüsteemide kasutamise oskus; • oskus töötada iseseisvalt ja meeskonnas; • hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus ja täpsus; • kasuks tuleb varasem töökogemus pakutava ametikohaga sarnasel tööl ja dokumentide vormistamise... Riigikogu Kantselei.
 • Menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor. Teadmised väärtegude menetlemise alal ja oskus seadusi kasutada igapäevatöös, Peamised tööülesanded: • järelevalve teostamine ameti pädevusse kuuluvate linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade, linna haldusterritooriumil kehtivatele õigusaktide ning eriseadustes sätestatud... Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.
 • Kliima- ja kiirgusosakonna nõunik. Nõudmised kandidaadile: • teise astme kõrgharidus keskkonna valdkonnas; • vähemalt 5-aastane töökogemus erialases tegevusvaldkonnas; • tunneb hästi tegevusvaldkonna õigusaktide ja rahvusvahelise kliimapoliitika aluspõhimõtteid; • hea suhtlemis-, meeskonnatöö- ja analüüsioskusega... Keskkonnaministeerium.
 • Juriidiliste teadmistega nõunik. Kandidaadilt ootame võimekust anda juriidilisel analüüsil põhinevaid õiguslikke hinnanguid ja seaduse selgitusi. Kandidaatide valikul hindame erialaseid ja võrdse kohtlemise alaseid teadmisi, suhtlemis- ja väljendusoskust, esitatud dokumente, meeskonnatööks vajalikke isikuomadusi ning... Sotsiaalministeerium.
 • Arheoloogiamälestiste nõunik. Kandideerimise eeldused on arheoloogiaalane kõrgharidus; avaliku sektoriga seotud õigusalase regulatsiooni tundmine; inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil; huvi muinsuskaitse ja kultuuripärandi vastu; hea suhtlemisoskus ning koostöövõime; vastutustunne ja järjekindlus; B kategooria... Muinsuskaitseamet.
 • Vanemmenetleja. Sobiva kandidaadi eelduseks on: • kõrgharidus; • varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kaks aastat; • teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise... Kohtla-Järve Linnavalitsus.
 • Sisekontrolör. Hea analüüsivõime ning süsteemne mõtlemine; väga hea suhtlemisoskus, pingetaluvus ja enesekehtestamise oskus; kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; töökogemus avalikus sektoris, Ametikoha eesmärgiks on kontrollida Pärnu Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja nende teenistujate ning... Pärnu Linnavalitsus.
 • Maareformi spetsialist. Erialane kõrgharidus; vähemalt 3-aastane töökogemus antud valdkonnas; suurepärane suhtlemisoskus, täpsus ja kohusetundlikkus; iseseisvus, otsustus- ja algatusvõime, Tagastamine ja kompenseerimine; ostueesõigusega erastamine era- ja juriidilistele isikutele; maa munitsipaalomandisse... Saue Vallavalitsus.
 • Karistuse täideviimise talituse nõunik. Sobivalt kandidaadilt eeldame: • Kõrgharidust (soovitavalt korrektsiooni erialal) • valdkonna õiguslike regulatsioonide tundmist • eesti keele oskust kõrgtasemel • head suulist ja kirjalikku inglise keele oskust • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust nii kõnes kui kirjas •... Justiitsministeerium.
 • Karistuse täideviimise talituse nõunik. Sobivalt kandidaadilt eeldame: • kõrgharidust, soovitavalt korrektsiooni erialal; • valdkonna õiguslike regulatsioonide tundmist; • eesti keele oskust kõrgtasemel; • head suulist ja kirjalikku inglise keele oskust, vene keele oskust ametialase suhtlemise tasemel; • iseseisvust... Justiitsministeerium.
 • Kiirgusosakonna kiirgusseire büroo labori peaspetsialist. Kõrg- või eriharidus (võib olla ka omandamisel, lõppjärgus) keemiaga seotud erialal; kasuks tuleb laboritöö põhialuste tundmine ja töövahendite kasutamise oskus; eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel; ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise... Keskkonnaamet.
 • Kaubanduse ja teenuste talituse juhataja. Edukal kandidaadil on: • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus vähemalt kolm aastat • väga hea argumenteerimis- ja esinemisoskus • rohkelt energiat ja algatusvõimet • oskust püstitada eesmärke ja kõrge saavutusvajadus •... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • Vabakutsete talituse nõunik. Sobivalt kandidaadilt eeldame: • õigusalast kõrgharidust magistrikraadi tasemel (võib olla omandamisel); • eelnevat töökogemust juristina vähemalt kaks aastat; • algatus- ja otsustusvõimelisust; • head analüüsi ja tulemuste prognoosivõimet; • iseseisvust töös; • head... Justiitsministeerium.
 • Riigivara nõunik. - Analüütiline mõtlemisoskus ja oskus näha nii detaile kui ka tervikut - hea meeskonnatöö oskusega - avatud suhtleja ja veenev läbirääkija - koostööd ja tulemuste saavutamist hindav - korrektne, täpne ja põhjalik , • Osalemine riigi kinnisvara juhtimiskavade väljatöötamisel... Rahandusministeerium.
 • Liigikaitse büroo liigikaitse peaspetsialist. Kõrgharidus keskkonnaga seotud erialal; - oskus määrata taimeliike ja teadmised nende elupaiganõudlusest; - vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; - ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja kaardiprogrammid);... Keskkonnaamet.
 • Personaliosakonna nõunik. Ootame Sind kandideerima, kui: • Sul on kõrgharidus, soovitavalt personalitöö, organisatsioonikäitumise või haldusjuhtimise valdkonnas ja varasem samalaadne töökogemus; • Sa orienteerud töövaldkondadega seotud õigusaktides; • Sa oled analüütilise ja süsteemse mõtlemisega,... Keskkonnaministeerium.
 • Spetsialist. Kesk- või keskeriharidus; eesti keele oskus kõrgtasemel; vene keele oskus suhtlustasemel; teadmised dokumendihaldusest spetsialisti tasemel; arvutioskus (sh MS Excel, MS Word); hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; pingetaluvus, hea organiseerimisvõime ja loogiline mõtlemine, iseseisvus... Tartu Vangla.
 • Nõunik. Oled meister ruumilise planeerimise valdkonnas? Oled edukalt juhtinud pikaajalisi projekte? Kokkupuude avaliku halduse teostamisega ei ole Sinu jaoks midagi uut? Naudid avalikku esinemist ja võtad seda kui põnevat väljakutset? Läbirääkimistel oled kompromisside meister ja oskad vältida... Rahandusministeerium.
 • Spetsialist. Ootame Sind kandideerima, kui Sul on kõrgharidus (soovitavalt sotsiaalvaldkonnas) ja vähemalt 3-aastane töökogemus. Sind iseloomustab süsteemsus, korrektsus ning oskus oma tööd planeerida. Oled avatud ja suhtlemisaldis inimene. Lisaks oled vilunud arvuti kasutaja. Kasuks tuleb varasem... Sotsiaalkindlustusamet.
 • Peaspetsialist (STAR). OOTAME SIND kandideerima, kui Sul on kõrgharidus (soovitavalt infotehnoloogias). Sind iseloomustab süsteemsus, korrektsus ning oskus oma tööd planeerida. Oled avatud ja suhtlemisaldis inimene. Lisaks oled vilunud arvuti kasutaja , Kasutajate nõustamine sotsiaalkaitse infosüsteemi (SKAIS)... Sotsiaalkindlustusamet.
 • Peaspetsialist. OOTAME SIND kandideerima, kui Sul on soovitavalt kõrgharidus ja vähemalt 1-aastane töökogemus sarnasel ametikohal. Sind iseloomustab süsteemsus, korrektsus ning oskus oma tööd planeerida. Oled avatud ja suhtlemisaldis inimene. Lisaks oled vilunud arvuti kasutaja, Sotsiaalse rehabilitatsiooni... Sotsiaalkindlustusamet.
 • Regioonide osakonna spetsialist. Sobival kandidaadil on arvutiga töötamise oskus, keskharidus, B-kategooria autojuhiluba ja auto juhtimiskogemus. Sobiv kandidaat on korrektne, täpne, kohusetundlik, füüsiliselt heas vormis ja on valmis töötama välitingimustes. Töö on sobiv üliõpilastele kogemuste omandamiseks. Kasuks... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • Regioonide osakonna spetsialist. Sobiv kandidaat on korrektne, täpne, kohusetundlik, füüsiliselt heas vormis ja on valmis töötama välitingimustes, auto juhtimise kogemusega. Töö on sobiv üliõpilastele kogemuste omandamiseks. Kasuks tuleb GPS seadmega töötamise oskus; oskus kasutada erinevaid kaardiprogramme; kogemused... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • Regioonide osakonna spetsialist. Sobival kandidaadil on arvutiga töötamise oskus, keskharidus, B-kategooria autojuhiluba ja auto juhtimiskogemus. Sobiv kandidaat on korrektne, täpne, kohusetundlik, füüsiliselt heas vormis ja on valmis töötama välitingimustes. Töö on sobiv üliõpilastele kogemuste omandamiseks. Kasuks... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • Analüüsiosakonna nõunik. Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; töökogemus kaasamisprotsesside juhtimisel ja/või avalike suhete alal vähemalt kolm aastat; head teadmised haridus- või teadusvaldkonnast ja soovitavalt ka strateegilisest planeerimisest ja kvaliteedijuhtimisest; väga hea kirjalik ja suuline... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • Regioonide osakonna spetsialist. Sobival kandidaadil on arvutiga töötamise oskus, keskharidus, B-kategooria autojuhiluba ja auto juhtimiskogemus. Sobiv kandidaat on korrektne, täpne, kohusetundlik, füüsiliselt heas vormis ja on valmis töötama välitingimustes. Töö on sobiv üliõpilastele kogemuste omandamiseks. Kasuks... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
Más resultados: 1 · > · >>