en Español in English auf Deutsch en Français ...

88 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Estonia.

Página: 2

 • : Kasuks tuleb varasem töökogemus erinevates tööks vajalikes programmides /STAR, GoPro, Pmen), Vanem juhtumikorraldaja ametikoha põhieesmärgiks on Nöörimaa Tugikodus osutatavate teenuste korraldamine, teenuste kohta nõutud dokumentatsiooni täitmine, teenuste osutamise üle kontrolli... Nöörimaa Tugikodu.
 • : Tunned hästi juhtumikorralduse ning võrgustikutöö põhimõtteid, oled väga hea suhtleja, tugeva empaatiavõimega ja leidlik lahenduste otsimisel, kiire õppija, algatusvõimeline ja suudad oma tööd hästi planeerida ka pingelisel perioodil, Nõustab tööotsingul inimesi, kelle tööle... Eesti Töötukassa.
 • : Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte. Omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt... Paide Linnavalitsus.
 • : • kõrgharidus; • väga hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel; • iseseisvus ja algatusvõime, väga hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, korrektsus, abivalmidus, hea stressitaluvus, meeskonnatööoskus; • juhilubade olemasolu. Kasuks tuleb: eelnev töökogemus... SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS.
 • : Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus. , Noorsootööspetsialisti töökoha põhieesmärk on Tapa valla noorsootöövaldkonna töö korraldamine ning arengusuundade kujundamine. , Huvitavat ja vastutusrikast tööd; enesetäienduse ja –teostuse võimalusi; erialast täiendkoolitust. ,... Tapa Vallavalitsus.
 • : Sul on teadmised erineva kuulmislangusega inimestest, nendele sobivast töökeskkonnast, kuulmisabivahenditest, tunned kurtide kultuuri. * Omad koolituste või teavitusürituste läbiviimise kogemust. * Sa oled valmis töötama kaugtööl ning viibima iganädalaselt lähetustel erinevates Eesti... Eesti Töötukassa.
 • : Väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, hea analüüsi- ja otsustusvõime, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus. Kasuks tuleb: Sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada, kohaliku omavalitsuse töö kogemus,... Kose Vallavalitsus.
 • : Sul on teadmised erineva psüühikahäirega inimestest ja nendele sobivast töökeskkonnast, tunned psüühikahäirega inimestele suunatud teenuseid. * Omad koolituste või teavitusürituste läbiviimise kogemust. * Sa oled valmis töötama kaugtööl ning viibima iganädalaselt lähetustel... Eesti Töötukassa.
 • : Oled vähemalt kaks aastat nõustanud vähenenud töövõimega inimesi või osutanud neile teenuseid tööturu-, sotsiaal-, haridus- või tervishoiu valdkonnas, Juhtumikorraldaja II nõustab vähenenud töövõimega inimesi tööotsinguil. Juhtumikorraldaja selgitab välja, mis takistab või... Eesti Töötukassa.
 • : teadmiste omamine kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest ja sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest; otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus; pingetaluvus; ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaksid ametisse võtmise (§ 15), sotsiaaltöö... Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.
 • : Erialane ettevalmistus ja kõrgharidus. Töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus koostada oma töövaldkonna üld -ja üksikakte. Kohusetundlik suhtumine töösse. Väga hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja koostööoskus. Omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult... Järva Vallavalitsus.
 • : • Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte. • Omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust. • Oskab planeerida tööprotsessi. • Omab... Paide Linnavalitsus.
 • : • Erialane ettevalmistus. • Töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte. • Kohusetundlik suhtumine töösse. • Omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt... Paide Linnavalitsus.
 • : • erialane kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad) või peab vastavalt lastekaitseseadusele hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele; • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja... Märjamaa Vallavalitsus.
 • : erialane kõrgharidus ( soovitavalt magistrikraad) või peab vastavalt lastekaitseseadusele hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele; vastavus avaliku teenistuse ja lastekaitseseaduse... Rakvere Linnavalitsus.
 • : sotsiaaltöö- või lastekaitsealane kõrgharidus; kasuks tuleb sotsiaaltöö kogemus. Isikuomadused: lahendustele orienteeritud suhtumine, hea pingetaluvus, hea suhtlemis- ja väljendusoskus, hea huumorimeel, hea analüüsivõime, sihikindlus. sotsiaalnõustamine, juhtumipõhine töö peredega,... Mäetaguse Vallavalitsus.
 • : sotsiaaltööalane kõrgharidus; kasuks tuleb sotsiaaltöö kogemus. Isikuomadused: lahendustele orienteeritud suhtumine, hea pingetaluvus, hea suhtlemis- ja väljendusoskus, hea huumorimeel, hea analüüsivõime, sihikindlus. isikute nõustamine ja abistamine sotsiaalhoolekandealase abi saamiseks,... Mäetaguse Vallavalitsus.
 • : •hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus, analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime, soov ja tahe meeskonnatööks, otsustusvõime • klientide nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;... Märjamaa Vallavalitsus.
 • : valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus; koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine; kasuks tuleb erialane töökogemus kohalikus omavalitsuses.lastekaitsealase tegevuse organiseerimine,... Vinni Vallavalitsus.
 • : • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus; • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine; • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja oskus... Rõuge Vallavalitsus.
 • : Sotsiaaltööalane kõrgharidus; teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest; sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus; eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele ja ühe muu võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;... Põhja-Tallinna Valitsus.
 • : • Erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (Lastekaitsetöötaja peab hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele). • Väga hea suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus. • Isiklikud... Anija Vallavalitsus.
 • : soovitav eelnev töökogemustäiskasvanute eestkostega seotud küsimused; hooldusel olevad isikud (hooldekodudega seotud temaatika) sotsiaalteenuste korraldamine täiskasvanutele (koduteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, häirenuputeenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus,... Lääne-Nigula Vallavalitsus.
 • : • Sotsiaaltööalane või juriidiline kõrgharidus. • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest. • Sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus. • Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel. • Väga hea arvuti... Põhja-Tallinna Valitsus.
 • : vähemalt keskharidus (soovitavalt kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas); varasem töökogemus noortega; valmisolek töötada õhtustel aegadel ja ka nädalavahetustel; valmisolek vajadusel asendada noorsootöötajaid teistes noortetubades; loovus,... Märjamaa Valla Noortekeskus.
 • : kasuks tuleb eelnev töökogemus alaealiste õigusrikkujate valdkonnas ning orienteerumine valdkonna õiguslikes regulatsioonides või õigusalane ettevalmistus kohalike omavalitsuste juhtumialane nõustamine, abi juhtumipõhise võrgustikutöö korraldamisel; arvamuse koostamine lapse vabadust... Sotsiaalkindlustusamet.
 • : sotsiaalnõustamine, juhtumipõhine töö peredega, probleemide lahendamise võrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine, abivajaduse hindamisel tuginevate toetuste määramine ja teenustele suunamine.Dokumendid palume saata hiljemalt 15. jaanuariks 2018 digiallkirjastatult e-posti... Paldiski Linnavalitsus.
 • : • erialast kõrgharidust; • eelnevat töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Sotsiaaltööspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : • erialane kõrgharidus (teenistusse asumisest hiljemalt kahe aasta möödumisel peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele); • soovituslikult ühe võõrkeele oskus; • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine; • oskus kasutada teenistuskohal... Võru Vallavalitsus.
 • : • erialane kõrgharidus või keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus; • soovituslikult ühe võõrkeele oskus; • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine; • oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • head... Võru Vallavalitsus.
 • : • erialast kõrgharidust; • eelnevat töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Sotsiaaltööspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : Sul on kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse valdkonnas ja vähemalt 3-aastane töökogemus ametikoha töövaldkonnas, Sa suudad oma mõtteid väljendada selgelt ja lihtsalt nii suuliselt kui kirjalikult, oled hea suhtleja, oskad teha koostööd ka pingelistes olukordades.... Sotsiaalkindlustusamet.