Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

15 ofertas de trabajo de 'Abogados' en Estonia.

 • : kandideerimise eelduseks on vastavus kohtute seaduse paragrahvi 47 lõike 1 punktides 1-3 esitatud nõuetele. Kandidaadile tuleb kasuks: • varasem töökogemus kohtusüsteemis; • väga hea kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskus. • kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks; •... Tallinna Ringkonnakohus.
 • : kasuks tuleb: • kohtus esindamise kogemus; • haldusjärelevalve läbiviimise kogemus. Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talitus otsib oma meeskonda nõunikku, kelle põhiülesanneteks on kohtus Justiitsministeeriumi esindamine ning haldusjärelevalve teostamine... Justiitsministeerium.
 • : Eeldame: • tegevusvaldkonna õigusaktide väga head tundmist ja pideva enesetäiendamise valmidust; • soovitavalt kolm aastat erialast töökogemust; • eesti keele oskust kõrgtasemel (C1), inglise keele oskust heal tasemel (B2) ametialase sõnavara valdamisega, soovitavalt vene keele... Välisministeerium.
 • : kasuks tuleb: • kohtus, eelistatult haldusasjades esindamise kogemus; • haldus ja/või riikliku järelevalvemenetluse läbiviimise kogemus. Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talitus otsib oma meeskonda nõunikku, kelle põhiülesandeks on kohalike omavalitsusüksuste... Justiitsministeerium.
 • : Kandideerimiseks palume esitada: 1) kandideerimisavaldus Tartu Maakohtu esimehe nimele; 2) kohtujuristiks kandideerija isikuandmete ankeet (asub Tartu Maakohtu veebilehel: http://www.kohus.ee/et/vabad-tookohad-ja-praktikavoimalused/vabad-tookohad); 3) Eesti kodakondsust tõendava dokumendi... Tartu Maakohus.
 • : Kandideerimisel annavad eelise  varasem töökogemus kohtusüsteemis  väga hea kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskus.Pärnu Maakohtu esimees kuulutab välja avaliku konkursi KOHTUJURISTI ametikoha täitmiseks Kuressaare kohtumajas. Ametikoht kuulub täitmisele määratud ajaks... Pärnu Maakohus.
 • : Sinu töö eesmärgiks on: • järelevalve ja kontrolli teostamine peamiselt tarbijakaitse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle • kaebuste menetlemine, selgitustaotlustele, märgukirjadele ja teabenõuetele vastamine, ettevõtjate ja tarbijate nõustamine,... Tarbijakaitseamet.
 • : • lennundusjulgestusalase järelevalve teostamine lennuvälja käitajate, lennuettevõtjate, kokkuleppeliste esindajate, aeronavigatsiooniteenuse osutajate jm üle; • tuntud saatjate, kokkuleppeliste esindajate ja pardavarude kokkuleppeliste tarnijate tunnustamiseks menetlustoimingute läbiviimine... Lennuamet.
 • : • juriidilist kõrgharidust (magistrikraad või magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureusekraad); • eelnevat avaliku teenistuse töökogemust; • võlaõiguse ja asjaõiguse tundmist, haldus- ja keskkonnaõiguse üldprintsiipide teadmist, oskust õigust rakendada; • vähemalt ühe võõrkeele... Keskkonnaamet.
 • : tulevaselt meeskonnaliikmelt ootame: väga häid teadmisi riigi toimimisest ja avalikust õigusest; väga häid teadmisi eraõigusest; lahenduste leidmisele orienteeritud mõttelaadi ja seoste nägemise oskust; väga head suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning argumenteerimisoskust; põhjalikkust... Rahandusministeerium.
 • : Ootame meiega liituma inimest, kes soovib anda panuse siseturvalisuse ja -julgeoleku suurendamisesse ning otsib keskmisest keerukamaid väljakutseid. Meie jaoks on oluline, et oled kiire mõtlemise ja hea analüüsivõimega ning oskad eristada olulist ebaolulisest. Kandideerimisel on eelduseks... Siseministeerium.
 • : - õigusalased teadmised sh riigihangete alaste õigusaktide ja võlaõiguse tundmine; - avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine; - kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus; - orienteeritus meeskonnatööle ja tulemustele ning... Päästeamet.
 • : - eelnev töökogemus juristina avaliku halduse süsteemis (soovitav) - kehtivas õiguses hea orienteerumine - oskus ettevalmistada ja vormistada haldusakte ja muid dokumente - loov mõtlemine, üldistus- ja analüüsivõime, koostöövalmidus ja usaldusväärsus - eesti keel oskus kõrgtasemel*... Rae Vallavalitsus.
 • : magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon õigusteaduses; praktiline kogemus kohtus esindamisel; kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide, riigihangete valdkonna ja võlaõiguse põhjalik tundmine; korrektsus, kohusetunne, positiivne eluhoiak, pingetaluvus, analüüsivõime;... Tõrva Linnavalitsus.
 • : otsime positiivse ellusuhtumise ja loova mõtlemisega inimestSinu tööülesanneteks on klientide nõustamine ja esindamine erinevates kohtulikes vaidlustes. Samuti kohtupakkumiste hindamine ja koostaminepaindlikku tööaega, kõike tööks vajalikku ja motiveerivat töötasusüsteemi ARCHER&ARCHER ÕIGUSBÜROO OÜ.