Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Abogados

en Español in English auf Deutsch en Français ...

23 ofertas de trabajo de 'Abogados' en Estonia.

 • : Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, Linnavalitsuse õigusloomealane teenindamine; õigusaktide eelnõude väljatöötamine; linnavalitsuse lepingute koostamine; linna ametiasutuste ning nende hallatavate asutuste juhendamine ja konsulteerimine; õigusvaldkonda kuuluvates küsimustes linnavalitsuse... Maardu Linnavalitsus.
 • : Sobivalt kandidaadilt eeldame: õigusalast kõrgharidust magistrikraadi tasemel; eelnevat töökogemust juristina vähemalt kolm aastat; algatus- ja otsustusvõimelisust; head analüüsi ja tulemuste prognoosivõimet; iseseisvust töös; head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust nii kõnes kui... Justiitsministeerium.
 • : • vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide nõustamine õigusalastes küsimustes; • lepinguprojektide ja muude õigusalaste dokumentide kooskõlastamine ning nende väljatöötamisel ja läbirääkimistel osalemine; • õiguslike analüüside või arvamuste koostamine;... Rakvere Vallavalitsus.
 • : Avaliku sektori valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; kõrge pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime, koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus; ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine. Kandideerimisel tuleb kasuks: juristina kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus;... Viljandi Vallavalitsus.
 • : ABIPROKURÖRI AMETIKOHALE võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes: 1) on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele... Prokuratuur.
 • : Abiprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes: 1) on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele... Prokuratuur.
 • : Prokuratuuri tegevusvaldkonda ning seda reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine; täpsus, iseseisvus, suhtlemis- ja eneseväljendamise oskus, pingetaluvus, tasakaalukus , Dokumentide (sh menetlusdokumentide) ettevalmistamine; kaebuste, avalduste, teabenõuete ja märgukirjade... Prokuratuur.
 • : Arvuti kasutamisoskus; prokuratuuri tegevusvaldkonda ning seda reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine; täpsus, iseseisvus, suhtlemis- ja eneseväljendamise oskus, pingetaluvus, tasakaalukus; soovitavalt teadmised asja- ja võlaõigusest, kasuks tulevad raamatupidamis- ja finantsalased... Prokuratuur.
 • : Arvuti kasutamisoskus; prokuratuuri tegevusvaldkonda ning seda reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine; täpsus, iseseisvus, suhtlemis- ja eneseväljendamise oskus, pingetaluvus, tasakaalukus, Dokumentide (sh menetlusdokumentide) ettevalmistamine; kaebuste, avalduste, teabenõuete... Prokuratuur.
 • : Arvuti kasutamisoskus; prokuratuuri tegevusvaldkonda ning seda reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine; täpsus, iseseisvus, suhtlemis- ja eneseväljendamise oskus, pingetaluvus, tasakaalukus, Dokumentide (sh menetlusdokumentide) ettevalmistamine; kaebuste, avalduste, teabenõuete... Prokuratuur.
 • : Abiprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes: 1) on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele... Prokuratuur.
 • : Kandidaadile tuleb kasuks: varasem töökogemus kohtusüsteemis; väga hea kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskus, Tsiviilasjade ettevalmistamine menetlemiseks. Tsiviilasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses., Huvitavat ja arendavat tööd, erialaseid koolitusi,... Tallinna Ringkonnakohus.
 • : Kandideerimise eelduseks on vastavus kohtute seaduse § 47 lg 1 p-des 1-3 esitatud nõuetele., Kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks. Kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses., Huvitavat ja arendavat tööd, erialaseid koolitusi, konkurentsivõimelist. Palka... Harju Maakohus.
 • : Juriidiline kõrgharidus; head teadmised võlaõigusseadusest ning tarbijakaitse tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest Eesti ja EL kontekstis; hea analüüsivõime ning suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; hea suhtlemisoskus, pingetaluvus ja oskus seada prioriteete; oskus töötada... Tarbijakaitseamet.
 • : Kasuks tuleb: • teadmised riikliku järelevalve läbiviimisest ja riigihangete valdkonnast, • huvi Veterinaar- ja Toiduameti tegevusvaldkonna vastu, • koosöövõime, täpsus ja hea suhtlemisoskus, • valmisolek meeskonnatööks, • avatud ja positiivne ellusuhtumine, • hea pingetaluvus... Veterinaar- ja Toiduamet.
 • : - Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus õigusteaduses (võib olla omandamisel); - head teadmised võlaõigusseadusest ning tarbijakaitse tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest Eesti ja EL kontekstis; - varasem erialane töökogemus (sh juhtimiskogemus) kaubanduse (ja soovitavalt... Tarbijakaitseamet.
 • : Kandidaadilt eeldame: • kohtus esindamise kogemust; • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • häid teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada; • ei esine avaliku teenistuse... Võru Vallavalitsus.
 • : Kandideerimise eelduseks on vastavus kohtute seaduse § 47 lg 1 p-des 1-3 esitatud nõuetele., kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks, kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses, huvitavat ja arendavat tööd, erialaseid koolitusi, konkurentsivõimelist palka... Harju Maakohus.
 • : juristi teenistuskoha põhieesmärk on Viru-Nigula vallavalitsuse liikmete ja teenistujate ning vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide õigusalane nõustamine. Tööülesanneteks on vallavalitsuse tegevusvaldkonnaga seotud õiguslike hinnangute andmine ja lahenduste leidmine, lepingute... Viru-Nigula vallavalitsus.
 • : väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; loogiline mõtlemine, hea analüüsivõime ja otsustusjulgus menetluste läbiviimine; teenistujate õigusalane nõustamine; õiguslike analüüside koostamine ja arvamuste andmine; lepingute ja muude juriidiliste dokumentide koostamine; kaebuste... Konkurentsiamet.
 • : Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV saata hiljemalt 15. jaanuariks 2018 meiliaadressile: inna.bondarenko#maardu.ee märgusõnaga konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu . linnavalitsuse õigusloomealane teenindamine, õigusaktide eelnõude väljatöötamine... Maardu Linnavalitsus.
 • : valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus; koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine. vallavalitsuse juriidiline teenindamine, riigihangete menetlemine. huvitavat ja vastutusrikast tööd;... Vinni Vallavalitsus.
 • : Claudius Õigusbüroo ootab oma meeskonnaga liituma õiguskraadiga inimesi, § kes on lõpetanud õigusalased õpingud; § kellel on väga head teadmised nii siseriiklikust, Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisest õigusest, tsiviil- ja haldusõigusest, sh tsiviilkohtu- ja halduskohtumenetlusest;... Claudius Õigusbüroo OÜ.