Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

28 ofertas de trabajo de 'Abogados' en Estonia.

 • : • vanglate valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja valdkonna jätkusuutlik arendamine; • vanglateenistuse nõustamine eelkõige teenistus- ja tööõiguse küsimustes, aga ka haldusõiguse, andmekaitse ja vangistusõiguse küsimustes; • Justiitsministeeriumi... Justiitsministeerium.
 • : erialane töökogemus; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; korrektsus ja täpsus teenistusülesannete täitmisel; ühe võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2); kasuks tuleb juhiloa olemasolu juristi peamisteks tööülesanneteks... Suure-Jaani Vallavalitsus.
 • : erialane töökogemus; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; korrektsus ja täpsus teenistusülesannete täitmisel juristi ametikoha eesmärk on tagada Kambja vallavalitsuse tegevuse õiguspärasus; vallavalitsuse õigusalane... Ülenurme Vallavalitsus.
 • : pingetaluvus; algatusvõime; kohusetundlikkus ning täpsus; meeldiv suhtlemisoskus dokumendihaldus ning infoliikumise korraldamine; vallavolikogu- ja vallavalitsuse liikmete nõustamine juriidilistes küsimustes; vallavolikogu- ja vallavalitsuse määruste, otsuste ja korralduste eelnõude... Halliste Vallavalitsus.
 • : Kandidaadile tuleb kasuks: varasem töökogemus kohtusüsteemis; väga hea kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskuskohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks; kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuseshuvitavat ja arendavat tööd, erialaseid koolitusi, konkurentsivõimelist;... Tallinna Ringkonnakohus.
 • : RINGKONNAPROKURÖRI AMETIKOHALE võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes: 1) on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või... Prokuratuur.
 • :  juriidiline kõrgharidus;  kolmeaastane kohaliku omavalitsuse töökogemus;  üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;  oskus kasutada arvutit tööks vajalike programmide... Viru-Nigula Vallavalitsus.
 • : ootame Sind kandideerima, kui Sul õigusalane magistrikraad, vähemalt 3 aastane juriidilise töö töökogemus (soovitavalt avalikus sektoris); oled iseseisev ja otsustusvõimeline, orienteeritud koostööle ning suudad oma mõtteid väljendada selgelt ja lihtsalt; valdad suurepäraselt eesti... Sotsiaalkindlustusamet.
 • : Kandideerimise eelduseks on vastavus kohtute seaduse paragrahvi 47 lõike 1 punktides 1-3 esitatud nõuetele. Kandidaadile tuleb kasuks: varasem töökogemus kohtusüsteemis; väga hea kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskus.kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks; kohtuasjade menetlemine... Harju Maakohus.
 • : • juriidilist kõrgharidust (magistrikraad või magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureusekraad); • võlaõiguse ja asjaõiguse tundmist, haldus- ja keskkonnaõiguse üldprintsiipide teadmist, oskust õigust rakendada; • eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust... Keskkonnaamet.
 • : kõrgharidus õigusteaduses (bakalaureus); eesti keele oskus emakeelena või C1 tasemel, inglise keele oskus B1 tasemel; väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus; väga head teadmised haldusmenetlusest; korrektsus, pingetaluvus ja professionaalne suhtumine töösse, orienteeritus... Tartu Vangla.
 • : riiklikult tunnustatud magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon; töövaidluse lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh väga head teadmised tööõigusest ja töövaidluse menetluse läbiviimisest; kõrgete kõlbeliste omadustega; eesti keele oskus tasemel... Sotsiaalministeerium.
 • : Nõuniku ametikohal töötamise eelduseks on kõrgharidus (soovitavalt õiguses) ning kasuks tuleb varasem töökogemus riigi- või kohaliku omavalituse asutuses, soovitavalt perekonnaseisuametniku või registripidajana. Oled sobiv kandidaat, kui Sind iseloomustab täpsus ja korrektsus, hea... Siseministeerium.
 • : Ootame Sind kandideerima, kui Sul on juriidiline kõrgharidus (magistrikraad) ja eelnev töökogemus õigusloome protsessis. Sobiva kandidaadina oled algatus- ja otsustusvõimeline. Sulle meeldib teha koostööd nii majasiseste kui ka –väliste, sh rahvusvaheliste partneritega, oled tööalases... Siseministeerium.
 • : ootame kohtujuristi ametikohale kandideerima neid, kes on huvitatud karjäärist kohtusüsteemis ja soovivad osaleda kohtuasjade menetlemiseks ettevalmistamisel ja kohtuasjade menetlemisel kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses ning kes vastavad kohtute seaduse § 47 lõike 1 punktides... Tartu Maakohus.
 • : Sul on: kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad õigusteaduses); väga head teadmised andmekogude pidamise ning isikuandmete kaitse õigusruumist ja selle rakendamisest; projektide/töögruppide juhtimise kogemus; kasuks tuleb töökogemus riigiasutuses, sh varasem kokkupuude arengukavade koostamise... Sotsiaalministeerium.
 • : head teadmised riigihangete õigusest, võlaõigusest ning haldus- ja tsiviilkohtumenetlusest; hea analüüsivõime ja argumenteerimisoskus ning strateegiline mõtlemine; valmidus meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus; hea arvuti kasutamise oskus (s.h. MS Office toodete tundmine). riigihangete... Rakvere Linnavalitsus.
 • : kandideerimise eelduseks on vastavus kohtute seaduse paragrahvi 47 lõike 1 punktides 1-3 esitatud nõuetele. Kandidaadile tuleb kasuks: • varasem töökogemus kohtusüsteemis; • väga hea kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskus. • kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks; •... Tallinna Ringkonnakohus.
 • : kasuks tuleb: • kohtus esindamise kogemus; • haldusjärelevalve läbiviimise kogemus. Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talitus otsib oma meeskonda nõunikku, kelle põhiülesanneteks on kohtus Justiitsministeeriumi esindamine ning haldusjärelevalve teostamine... Justiitsministeerium.
 • : Eeldame: • tegevusvaldkonna õigusaktide väga head tundmist ja pideva enesetäiendamise valmidust; • soovitavalt kolm aastat erialast töökogemust; • eesti keele oskust kõrgtasemel (C1), inglise keele oskust heal tasemel (B2) ametialase sõnavara valdamisega, soovitavalt vene keele... Välisministeerium.
 • : kasuks tuleb: • kohtus, eelistatult haldusasjades esindamise kogemus; • haldus ja/või riikliku järelevalvemenetluse läbiviimise kogemus. Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talitus otsib oma meeskonda nõunikku, kelle põhiülesandeks on kohalike omavalitsusüksuste... Justiitsministeerium.
 • : Kandideerimisel annavad eelise  varasem töökogemus kohtusüsteemis  väga hea kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskus.Pärnu Maakohtu esimees kuulutab välja avaliku konkursi KOHTUJURISTI ametikoha täitmiseks Kuressaare kohtumajas. Ametikoht kuulub täitmisele määratud ajaks... Pärnu Maakohus.
 • : Kandideerimiseks palume esitada: 1) kandideerimisavaldus Tartu Maakohtu esimehe nimele; 2) kohtujuristiks kandideerija isikuandmete ankeet (asub Tartu Maakohtu veebilehel: http://www.kohus.ee/et/vabad-tookohad-ja-praktikavoimalused/vabad-tookohad); 3) Eesti kodakondsust tõendava dokumendi... Tartu Maakohus.
 • : Sinu töö eesmärgiks on: • järelevalve ja kontrolli teostamine peamiselt tarbijakaitse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle • kaebuste menetlemine, selgitustaotlustele, märgukirjadele ja teabenõuetele vastamine, ettevõtjate ja tarbijate nõustamine,... Tarbijakaitseamet.
 • : • lennundusjulgestusalase järelevalve teostamine lennuvälja käitajate, lennuettevõtjate, kokkuleppeliste esindajate, aeronavigatsiooniteenuse osutajate jm üle; • tuntud saatjate, kokkuleppeliste esindajate ja pardavarude kokkuleppeliste tarnijate tunnustamiseks menetlustoimingute läbiviimine... Lennuamet.
 • : • juriidilist kõrgharidust (magistrikraad või magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureusekraad); • eelnevat avaliku teenistuse töökogemust; • võlaõiguse ja asjaõiguse tundmist, haldus- ja keskkonnaõiguse üldprintsiipide teadmist, oskust õigust rakendada; • vähemalt ühe võõrkeele... Keskkonnaamet.
 • : tulevaselt meeskonnaliikmelt ootame: väga häid teadmisi riigi toimimisest ja avalikust õigusest; väga häid teadmisi eraõigusest; lahenduste leidmisele orienteeritud mõttelaadi ja seoste nägemise oskust; väga head suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning argumenteerimisoskust; põhjalikkust... Rahandusministeerium.
 • : Ootame meiega liituma inimest, kes soovib anda panuse siseturvalisuse ja -julgeoleku suurendamisesse ning otsib keskmisest keerukamaid väljakutseid. Meie jaoks on oluline, et oled kiire mõtlemise ja hea analüüsivõimega ning oskad eristada olulist ebaolulisest. Kandideerimisel on eelduseks... Siseministeerium.