Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

92 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales' en Estonia.

 • Projektijuht. tähtajaline Tööülesanded: Sihtasutus Innove programmi "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" raames rahastatud projekti "Koduse hoolekandeteenuse arendamine Tartu linnas" juhtimine. Projektiga...
 • Lastekaitsespetsialist. Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti põhiülesandeks on tagada laste hoolekande korraldamine Hiiumaal. Lastekaitsespetsialisti töö eesmärgiks on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu....
 • Sotsiaalhooldustöötaja. Tööülesanded: Piirkonna sotsiaalhooldustöötaja põhiülesanne on abistada klienti igapäeva elu korraldamisel ja võimaliku elukvaliteedi saavutamisel ning tagada sotsiaalhoolekande tulemuslik töö oma piirkonnas. Selleks sotsiaalhooldustöötaja: • võtab vastu ja nõustab isikuid...
 • Kohtujurist. Täitmisele kuulub üks tsiviilasjadele spetsialiseerunud kohtujuristi ametikoht Jõgeva kohtumajas määramata ajaks. Tööülesanded: Tartu Maakohtu esimees kuulutab välja avaliku konkursi kohtujuristi ametikoha täitmiseks kohtute seaduse § 1251 lõike 5 alusel. Tööülesanded: •...
 • Noorsootöötaja. Tööülesanded: Peamiseks ülesandeks on toetada sõltuvus- ja käitumisprobleemidega noorukeid nende muutumise teel pikaajalises taastusabikeskuses. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd pidevalt arenevas Virumaa suurimas haiglas; enesearendamise ja koolitusvõimalusi; uue innovaatilise...
 • Sotsiaaltöö peaspetsialist. Tööülesanded: Sotsiaalhoolekandealane nõustamine ja vältimatu sotsiaalabi korraldamine. Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine. Kodukülastuste teostamine abivajajate tegeliku olukorra väljaselgitamiseks, sh juhtumiplaanide koostamine, ennetustöö jm. Väljaspool isiku...
 • Noorsootöötaja. Tööülesanded: Oskus tagada noortekeskuse ruumides korda ja järelvalvet; oskus suunata ja motiveerida noori ning toetada nende omaalgatuslikku tegevust; oskus luua noorte arenguks sobivaid tingimusi, noorte erinevatesse tegevustesse kaasamine, noortega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine....
 • Lastekaitse vanemspetsialist. Tööülesanded: • Laste õiguste ja huvide kaitsmine; • abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest; • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku...
 • Lastekaitse vanemspetsialist. ajutiselt äraoleva ametniku asendaja Tööülesanded: • Laste õiguste ja huvide kaitsmine; • abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest; • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega,...
 • Nõustamisjurist. Tööülesanded: Pakume osalise ajaga tähtajaliselt tööd (kuni asendatava ametisse naasmiseni) NÕUSTAMISJURISTILE, kes: • annab inimestele töösuhtealast teavet juristi infotelefonile vastamisel ja juristi vastuvõtu ajal; • vastab elektroonselt või kirja teel laekunud selgitustaotlustele...
 • Psühholoog. Tööülesanded: Rehabilitatsiooniteenusel olevatele klientide hindamine, psühholoogi teenuse osutamine. Samuti nõustab psühholoog kliendi pereliikmeid ja lähivõrgustikku. Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast, arendavat tööd; kolleegidega ühisüritusi. Muud nõuded: Vajalik psühholoogi...
 • Sotsiaaltöötaja, sotsiaalnõustaja. Tööülesanded: Nõustamine ja dokumentide vormistamine (hooldusteenuste osutamise lepingud) Omalt poolt pakume: Sõbralik kollektiiv, paindlik tööaeg, motiveeriv töötasu ning huvitav töö, koolitused. Muud nõuded: Kasuks tuleb töökogemus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Järelvalve ekspert. Tööülesanded: • riigi- ja kohalike omavalitsuste, elutähtsa teenuse osutajatele, usaldusteenuse osutajate ja sideettevõtjatele õigusaktidega kehtestatud turvanõuete täitmise kontrollimine, olemasolevate turvameetmete piisavusele hinnangu andmine, ettepanekute tegemine ja täiendavate...
 • Lastekaitse vanemspetsialist. lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendaja Tööülesanded: Ametikoha eesmärgiks on Mustamäe territooriumil elavate laste õiguste ja huvide kaitsmine; abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja nende eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;...
 • Jurist. Tööülesanded: Peamised ülesanded on ameti teenistujate õigusalane teenindamine ja linna esindamine kohtumenetluses. Omalt poolt pakume: • Mitmekesist ja vastutusrikast tööd arenevas meeskonnas • erialaseid koolitusvõimalusi • töökohta pealinna südames • 35 kalendripäeva...
 • Juhtumikorraldaja. Lapsehoolduspuhkuse asendus Tööülesanded: Sinu ülesandeks on nõustada ja juhendada nii klienti kui teenusepakkujat, osaleda metoodiliste juhendite ja muude informatiivsete materjalide ettevalmistamises. Koostöös kliendiga välja selgitada rehabilitatsiooni-, pikaajalise kaitstud töö-...
 • Noorsootöö spetsialist. Tööülesanded: Noorsootöö planeerimine ja juhtimine; noorsootöö toetuste menetlemine ja eelnõude ettevalmistamine; noorsootööalase info kogumine, haldamine ja teavitus; noorsootöö ja spordi valdkonna projektide juhtimine; Rae õpilasmaleva töö organiseerimine ja koordineerimine;...
 • Jurist. kaks vakantset ametikohta, tähtajaline ja tähtajatu Tööülesanded: Euroopa Liidu (EL) õiguse büroo jurist on diplomaat ja ametnik, kelle peamisteks tegevusvaldkondadeks on EL Kohtu ja Euroopa Vabakaubanduspiirkonna (EFTA) kohtu menetluses ning Euroopa Komisjoni algatatud rikkumismenetlustes...
 • Lastekaitsespetsialist. Tööülesanded: Teenistusülesannete lühikirjeldus: laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine; lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine; vallavalitsuse ja volikogu õigusaktide ning eelnõude ettevalmistamine;...
 • Koolipsühholoog. Tööülesanded: Koolispühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega,...
 • Psühholoog. viies üksus Tööülesanded: Psühholoogi põhiülesanded on kinni peetavatele psühholoogilise abi osutamine, toimetuleku parandamine, õiguskuuleka käitumise motiveerimine ning resotsialiseerimise protsessi soodustamine läbi kriminogeensete riskide maandamise. Omalt poolt pakume:...
 • JUHT strateegilise analüüsi valdkonda. Tööülesanded: Kui Sa tahad olla iga rakuga Eesti elu sees, kokku panna neid numbreid, mis on suunanäitajaks riigieelarve laekumistele ja sellele kuhu Maksu- ja Tolliamet oma tegevustes keskendub ning lahendada koos meeskonnaga olukordi, kus ei ole ette antud õigeid vastuseid ja tihtilugu...
 • Juhtumikorraldaja. Jõhvi büroo Tööülesanded: Juhtumikorraldaja nõustab tööotsingul inimesi, kelle tööle saamine on raskendatud ning selgitab välja töötamist soodustavad ja takistavad asjaolud ja aitab kliendil töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke püstitada. Juhtumikorraldaja hindab teenuste...
 • Kuku raadio toimetaja. Tööülesanded: Sinu peamine tööülesanne on uudiste leidmine, toimetamine, usutluste tegemine ja saateprogrammi läbiviimine. Omalt poolt pakume: • Toetavat ja inspireerivat meeskonda • huvitavat ja mitmekesist tööd kaasaegses meediaorganisatsioonis • eneseteostus- ja arenguvõimalusi...
 • Jurist. Tööülesanded:  Distsiplinaarjuurdluste läbiviimine;  Organisatsiooni teenistujate nõustamine seaduste ja teiste õigusaktide rakendamisel;  Kaitseväe kui kohtuvälise menetleja nimel väärteomenetluste läbiviimine;  Dokumentide ja lepingute koostamine;  Õigusaktide ja...
 • Tõlk. Tööülesanded: Suuline tõlge kohtuistungitel eesti keelest vene keelde ja vastupidi. Kohtulahendite ja muude kohtudokumentide kirjalik tõlge. Omalt poolt pakume: Meeldivat kaasaegset töökeskkonda Täistööajaga tööd 35-päevast põhipuhkust Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Tõlk. Tööülesanded: Suuline tõlge kohtuistungitel eesti keelest vene keelde ja vastupidi. Kohtulahendite ja muude kohtudokumentide kirjalik tõlge. Omalt poolt pakume: Meeldivat kaasaegset töökeskkonda; Täistööajaga tööd; 35-päevast põhipuhkust. Kodus töötamise võimalus:...
 • Tantsutreener. Tööülesanded: Tantsutreeningute läbiviimine lastele vanuses 4-11 eluaastat. Omalt poolt pakume: Motiveeritav töötasu ja boonuseid ettevõtte poolt. Muud nõuded: Kohusetundlikkus, hea suhtleja, soov töötada meeskonnas Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Psühholoog. Tööülesanded:  Psühholoogilise toetuse osutamine ja koordineerimine 1. Jalaväebrigaadis.  Psühholoogiaalase väljaõppe läbiviimine brigaadi isikkoosseisule. Omalt poolt pakume:  Kiiresti arenevat rahvusvahelist töökeskkonda;  Huvitavat ja vaheldusrikast tööd; ...
 • Kohtujurist. Tööülesanded: Kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks; kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses. Omalt poolt pakume: Sõbraliku meeskonna tuge; huvitavat ja arendavat tööd; erialaseid koolitusi. Muud nõuded: Ootame kandideerima neid, kes soovivad...
 • Nõunik. Tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseks Tööülesanded: Analüüsida Eesti kohtunike ja kohtuteenistujate koolitusvajadust eraõiguse valdkonnas, ehitada üles sellele vajadusele kõige paremini vastav plaan ning viia see ellu. Ametikoht eeldab täiskohaga tööd...
 • Galerist. Tööülesanded: Kunstimüügi korraldamine; kunstioksjonite ettevalmistamine, kataloogi koostamine, osalemine läbiviimisel; näituste korraldamine, tekstide koostamine; suhtlemine klientide, kunstnike ja kunstiteoste omanikega; galerii korras hoidmine. Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega,...
Más resultados: 1 · > · >>