Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

48 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales' en Estonia.

 • Juhtumikorraldaja II. Viljandimaa osakond Tööülesanded: Juhtumikorraldaja II nõustab vähenenud töövõimega inimesi tööotsinguil. Juhtumikorraldaja selgitab välja, mis takistab või soodustab töö leidmist, aitab püstitada töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke ning korraldab vestlusi töövõime...
 • Lastekaitsespetsialist. Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti lastekaitsespetsialist Tööülesanded: Viljandi linna laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine. Omalt poolt pakume: Võimalust enestäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel. Muud nõuded: Väga hea koostöö-,...
 • Koolipsühholoog. Mustvee valla haridusasutustesse Tööülesanded: Kui soovid panustada noorte ja enda arengusse ning otsida üheskoos noorte, vanemate, õpetajate ja tugispetsialistidega lahendusteid, siis ootame Sind Mustvee valla haridusasutustesse KOOLIPSÜHHOLOOGIKS. Eneseteostust pakuvad järgmised...
 • Sotsiaaltöötaja. Taasühiskonnastamise valdkond Tööülesanded: Kinnipeetavate ja kriminaalhooldusaluste taasühiskonnastamine läbi sotsiaalprogrammide rakendamise. Omalt poolt pakume: huvitavat ja vastutusrikast tööd; arengu- ja koolitusvõimalusi; kaasaegset ja turvalist töökeskkonda ning toetavat...
 • Noorsootöötaja. Tööülesanded: Noorsootöö teostamine Tõrva vallas; noori arendavate tegevuste läbiviimine; osalemine valla ühisürituste planeerimisel; koostöö teiste valla noorsootöötajatega; noortekeskuse juhataja asendamine; õpilasfirmade juhendamine. Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast töökeskkonda,...
 • Lastekaitsespetsialist. Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti eesmärk on valla lastekaitsetöö ja lastega perede suhtes tehtava sotsiaaltöö korraldamine ja järelevalve. Omalt poolt pakume: - Võimalusi eneseteostuseks; - vaheldusrikast tööd; - koolitusi enesetäiendamiseks; - põhjalikku väljaõpet;...
 • Psühholoog. Tööülesanded: Sinu igapäevatöö on hinnata lapse psühholoogilist arengut ja vaimset tervist mõjutavaid tegureid, selgitada välja lapse vajadused, arengutingimused ja toetamise võimalused ning nõustada täiskasvanuid lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel. Sa analüüsid hindamistulemusi...
 • Analüütik. Tööülesanded: Sinu koordineerida on andmete kogumise, kättesaadavuse ja kasutamise valdkond tegevuspõhisele eelarvele ülemineku põneval ja väljakutseid pakkuval perioodil. Saad võimaluse töötada koos meeskonnaga välja kliendi ja Rahandusministeeriumi vajadustel põhineva juhtimisinformatsiooniks...
 • Noorsootöötaja. Tööülesanded: Noorsootöötaja töökohustusteks on: • Kostivere noortekeskuse noorte vaba aja sisustamine; • noortekeskuse ruumides korra hoidmine ja järelevalve tagamine; • noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine; • noorsootööalaste projektide kirjutamine ja läbiviimine....
 • Kohtujurist. Ametikoht kuulub täitmisele Tartus määratud ajaks kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni. Tööülesanded: Pankrotiasjade menetluseks ettevalmistamine seaduses ettenähtud ulatuses; pankrotiasjade järelevalve korraldamine ja kohtudokumentide ettevalmistamine....
 • Ajakirjanik-toimetaja. Tööülesanded: Toimetaja tööks on ajalehe kaastööde organiseerimine, artiklite kirjutamine, ajalehe töö planeerimises ja arendamises osalemine, kirjutatud artiklite toimetamine paberlehte ja portaali. Omalt poolt pakume: tulemustasu. Muud nõuded: Kasuks tuleb eelnev töökogemus...
 • Noorsootöötaja. Karula piirkonnas Tööülesanded: Planeerida ning läbi viia noortega tegevusi (sündmused, töötoad, ekskursioonid, huviringid). Noortele isiklikuks, sotsiaalseks ja loovaks arenguks soodsa arengukeskkonna loomine, noorte omaalgatuse ja initsiatiivi toetamine. Otsida keskuse töö korraldamiseks...
 • Hoolduskoordinaator. Tööülesanded: Tõrva Vallavalitsuse poolt läbiviidava hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimise raames võetakse tööle hoolduskoordinaator, kelle tööülesandeks on tagada hooldusvajadusega inimese abivajaduse hindamine InterRAI kontakthindamise instrumendi abil. Eesmärgiks on koostada...
 • Jurist. Tööülesanded: Peamisteks ülesanneteks on riigihangete, haldus- ja väärteomenetluse haldamine ning toimingute läbiviimisel ameti töötajatele õigusabi andmine. Koostad ameti siseselt vajalikud korrad ja juhendid ning tagad menetluste käigus koostatud dokumentide juriidilise korrektsuse....
 • Sotsiaaltöötaja. Tööülesanded: Eakate päevakeskuse ja päevahoiuteenuse juhtimine, turvakodu ja varjupaiga töö korraldamine, tugiisikute ja isiklike abistajate töö korraldamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat meeskonda; 28+7 päeva puhkust; kindlat tööaega; mitmekesist ja vahelduvat...
 • Noorsootöötaja. Roosna-Alliku noortetuppa Tööülesanded: Noortekeskuse igapäevatöö ja noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine. Noorte kaasamine, suunamine ja omaalgatuste toetamine. Noorsootöö alaste projektide läbiviimine ja vastutamine. Koostöö kogukonnaga ning teiste...
 • Lastekaitse vanemspetsialist. põhiametikoht Tööülesanded: Ametikoha eesmärgiks on Mustamäe territooriumil elavate laste õiguste ja huvide kaitsmine; abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja nende eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest; juhtumipõhise töö kavandamine...
 • Jurist. Magistrikraad Tööülesanded: Õigusdokumentide koostamine, klientide esindamine ametiasutustes, vajadusel kohtus. Omalt poolt pakume: Ladusat töökeskkonda. Töö sobib tragile pensionärile või üliõpilasele, osalise töövõimega inimesele. Kodus töötamise võimalus: Jah
 • Juhtumikorraldaja. Tähesaju büroo Tööülesanded: Juhtumikorraldaja nõustab tööotsingul inimesi, kelle tööle saamine on raskendatud ning selgitab välja töötamist soodustavad ja takistavad asjaolud ja aitab kliendil töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke püstitada. Juhtumikorraldaja hindab teenuste...
 • Nõunik. tegevväelane Tööülesanded: Teostada juriidilist kontrolli käskkirjade ja muude dokumentide projektide üle ning viseerida dokumente. Anda nõu juriidilistes küsimustes ning osutada abi dokumentide projektide koostamisel. Vaadata läbi ja kujundada õiguslik hinnang Kaitseministeeriumi...
 • Hoolduskoordinaator. Tööülesanded: Tõrva Vallavalitsuse poolt läbiviidava hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimise raames võetakse tööle hoolduskoordinaator, kelle tööülesandeks on tagada hooldusvajadusega inimese abivajaduse hindamine InterRAI kontakthindamise instrumendi abil. Eesmärgiks on koostada...
 • Iisaku noortekeskuse noorsootöötaja. Tööülesanded: Iisaku noortekeskuse noorsootöötaja eesmärgiks on noorsootöö juhtimine ja koordineerimine ning tingimuste loomine laste- ja noorte huvitegevuseks, meelelahutuseks ja enesetäiendamiseks. Põhiülesanded: • Iisaku noortekeskuse tegevuse juhtimine ja töö korraldamine...
 • Saaremaa Vallavalitsuse LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikoht. Lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti põhiülesandeks on lastekaitsealase töö koordineerimine Saaremaa vallas, samuti selles valdkonnas abivajajate nõustamine, taotluste menetlemine, sotisaalteenuste osutamine jm sisuline tegevus. Omalt poolt pakume:...
 • Jurist-väärteomenetleja. Tööülesanded: Vallavalitsuse ametnike juriidiline nõustamine, konsulteerimine lepingute ja hangete menetlemisel, sisekontrolli ülesannete täitmine ning valla esindamine kohtus, järelevalve teostamine valla poolt kehtestatud haldusaktide täitmise üle ning kohtuvälise menetleja pädevusse...
 • Lastekaitse peaspetsialist. põhiametikoht Tööülesanded: Laste õiguste ja huvide kaitsmine, abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest; juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamise sotsiaalvõrgustikku...
 • Lastekaitsespetsialist. ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise ajaks Tööülesanded: • Võru linna laste hoolekande korraldamine • abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, võrgustikutöö • vanemliku hoolitsuseta...
 • Vaskpillimängija (3. metsasarv), kontsertmeistri abi. Tööülesanded: Osalemine Kaitseväe orkestri töös ja orkestri esinemistel ning vastava pillirühma ametialases juhtimises ja juhendamises. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut. Huvitavat ja vaheldusrikast teenistust. Põhipuhkust 35 päeva aastas. Häid sportimisvõimalusi....
 • Lastekaitsespetsialist. Tööülesanded: Sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Lastekaitsetöö korraldamine Lääne-Nigula vallas, eestkosteasutuse...
 • Kohtujurist. Otsime kahte KOHTUJURISTI määratud tähtajaga ametikohale (spetsialiseerumisega süüteoasjadele) s.o kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni, võimalusega liikuda hiljem määramata tähtajaga kohtujuristi ametikohale Tööülesanded: Kohtuasjade ettevalmistamine...
 • Noorsootöötaja. Tööülesanded: Kääpa Noortekeskuse igapäevatöö juhtimine ja haldamine (dokumentatsiooni korrashoid); noori arendavate tegevuste planeerimine ja läbiviimine; noorsootöö alaste projektide kirjutamine, läbiviimine ning aruandluse tegemine; koostöö tegemine teiste noortega tegelevate...
 • Noorsootöötaja. Aseri noorsootöötaja (1,0) ja Kunda noorsootöötaja (1,0) Tööülesanded: Noorsootöötaja põhiülesanne on korraldada avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut läbi erinevate projektide, sündmuste ja igapäevase avatud noorsootöö tegevuste noortekeskustes ja kogu...
 • Psühholoog. Tööülesanded: Asenduskodu psühholoogi töö eesmärgiks on perekodus elavate laste arengu toetamine koostöös perevanemate ja kasvatajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste ning töötajate nõustamine. Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega, sõbralikku ja koostöövalmis...
Más resultados: 1 · >>