Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

89 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales' en Estonia.

Página: 2

 • Nõunik. Tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseks Tööülesanded: Analüüsida Eesti kohtunike ja kohtuteenistujate koolitusvajadust eraõiguse valdkonnas, ehitada üles sellele vajadusele kõige paremini vastav plaan ning viia see ellu. Ametikoht eeldab täiskohaga tööd...
 • Lastekaitsespetsialist. Töötaja võetakse tööle 0,5 kohaga Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti põhiülesandeks on lastekaitsetöö korraldamine Muhu vallas. Peamised ametiülesanded: • Abivajavate laste välja selgitamine ja neile vajaliku kaitse, abi ning hoolduse korraldamine • abivajajate informeerimine...
 • Galerist. Tööülesanded: Kunstimüügi korraldamine; kunstioksjonite ettevalmistamine, kataloogi koostamine, osalemine läbiviimisel; näituste korraldamine, tekstide koostamine; suhtlemine klientide, kunstnike ja kunstiteoste omanikega; galerii korras hoidmine. Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega,...
 • Noorsootöötaja. noorte tööhõive suunale Tööülesanded: Tartu noorte töömaleva koordineerimine, noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine (töötoad, sündmused, huviringid, laagrid jm); noorte juhendamine noortekeskuses; noortekeskuses korra tagamine; koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega....
 • Lastekaitsespetsialist. ajutiselt äraoleva teenistuja asendajaks Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti põhilisteks ametiülesanneteks on 1) lapsevanemate nõustamine, vajadusel abivajajate probleemide lahendamine; 2) lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine...
 • Riigivara osakonna jurist. Tööülesanded: Töötad välja õigusaktide eelnõusid, eeskätt tegeled riigivaraseaduse ja sellega seotud õigusaktidega. Osaled riigi kinnisvarastrateegia väljatöötamises ning kujundad rahandusministeeriumi seisukohti riigivara valitsemise osas. Oled õigusalaseks partneriks ja konsultandiks...
 • Hoolekande spetsialist. Tööülesanded: Kuusalu valla sotsiaalhoolekandeline nõustamine, sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine. Omalt poolt pakume: • Sõbralikku ja toetavat meeskonda; • enesetäiendamise võimalusi; • mitmekesist ja huvitavat tööd. Muud nõuded: • erialane haridus, mis võib...
 • Lastekaitsespetsialist. Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti eesmärk on valla lastekaitsetöö ja lastega perede suhtes tehtava sotsiaaltöö korraldamine ja järelevalve. Omalt poolt pakume: - Võimalusi eneseteostuseks; - vaheldusrikast tööd; - koolitusi enesetäiendamiseks; - põhjalikku väljaõpet;...
 • Noorsootöötaja. Tööülesanded: Noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine (töötoad, sündmused, huviringid, laagrid jm); noorte juhendamine noortekeskuses; noortekeskuses korra tagamine; noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine; koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega. ...
 • Juhendaja. tööharjutusteenus Tööülesanded: Tööd otsivate isikute juhendamine ja nõustamine (osaline või täistööaeg); tegu on tööharjutuse teenuse grupi juhendaja tööga. Omalt poolt pakume: Mitmekesist töökeskkonda. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Kaplan. Tööülesanded: Kaplani põhiülesanded on tagada kinnipeetavate usuvabadus, teenida neid hingehoidlikult ja aidata kaasa nende taasühiskonnastamises. Omalt poolt pakume: • Töötasu 1040 eurot • 35 päeva põhipuhkust • hüvitist alates teisest haiguspäevast • huvitavat ja...
 • Juhendaja. tööharjutusteenus Tööülesanded: Tööd otsivate isikute juhendamine ja nõustamine (osaline või täistööaeg); tegu on tööharjutuse teenuse grupi juhendaja tööga. Omalt poolt pakume: Mitmekesist töökeskkonda. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Lastekaitse spetsialist. Tööülesanded: • Abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonnaalastes küsimustes. • Abivajavast lapsest teada saamisel lapse ja pere abivajaduse hindamine ja abistamiseks meetmete pakkumine läbi juhtumikorralduse. • Arvamuste andmine kohtule alaealist...
 • Lastekaitse vanemspetsialist. lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendaja Tööülesanded: Ametikoha eesmärgiks on Mustamäe territooriumil elavate laste õiguste ja huvide kaitsmine; abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja nende eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;...
 • Jurist. Tööülesanded: Juristi põhiülesanded on tagada koostatavate haldusaktide ja dokumentide juriidiline korrektsus, menetleda vaideid, kahjunõudeid ja muid pöördumisi, esindada vanglat haldus- ja tsiviilkohtus ning nõustada vangla teenistujaid teenistuskohustuste täitmisega seotud õigusküsimustes....
 • Tugiisik. Tööülesanded: Juhendada ja toetada last lasteaias käimisel Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd Erialaseid täiendkoolitusi Häid ja kaasaegseid töötingimusi Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Kliiniline psühholoog. Tööülesanded: Psüühika- ja käitumishäirete psühholoogiline diagnostika; nõustamine ja eksperthinnangute andmine kliinilise psühholoogia valdkonda kuuluvates küsimustes; koostöö teiste erialade spetsialistidega. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat meeskonda; osalise koormuse...
 • Juhtumikorraldaja. Tööülesanded: Põhieesmärk: Juhtumikorralduse põhimõtete ja meetodite tundmine, mis aitavad tõsta ja säilitada asendushooldus teenusel viibivate laste sotsiaalset toimetulekut ja elukvaliteeti. Võrgustikupartnerite koostöövõrgustiku loomine, arendamine ning koordineerimine (laste...
 • Jurist. õigusosakonna koosseisus Tööülesanded: • Õigusalane töö linnaplaneerimise ja ehituse küsimustes • kirjadele, avaldustele, teabenõuetele vastamine, ameti teenistujate nõustamine • kohtuasjade ettevalmistamine ja linna esindamine kohtus. Omalt poolt pakume: • Mitmekesist...
 • Lastekaitsespetsialist. Paikuse osavallakeskuses Tööülesanded: Ametniku peamisteks tööülesanneteks on jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Pärnu linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda ning esindada seadustest tulenevalt Pärnu linna lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel...
 • Psühholoog. Tööülesanded: Sinu igapäevatöö on hinnata lapse psühholoogilist arengut ja vaimset tervist mõjutavaid tegureid; selgitada välja lapse vajadused, arengutingimused ja võimalused tema toetamiseks; nõustada täiskasvanuid lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel; analüüsida hindamistulemusi...
 • Kliiniline psühholoog. nõutav kutsetunnistuse olemasolu! Tööülesanded: Klientide/patsientide nõustamine (sh puuetega või sõltuvushäiretega kliendid), vajadusel grupitööde läbiviimine. Inimese isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamine ja mõõtmine kehaliste ja psüühiliste...
 • Tantsutreener/ iluvõimlemistreener. Tööülesanded: Tantsutreeningute läbiviimine lastele vanuses 6-12 eluaastat. Omalt poolt pakume: Motiveeritav töötasu ja boonuseid ettevõtte poolt. Muud nõuded: Kohusetundlikkus, hea suhtleja, soov töötada meeskonnas Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Terapeut. Tööülesanded: Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT) on tõenduspõhine teraapia ennast ja teisi ohustava riskikäitumisega laste ja noorte ning nende perede abistamiseks. Loe lähemalt http://mdft.org/; http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/MDFT SINU PEAMINE ÜLESANNE. on MDFT meetodil...
 • Lastekaitsespetsialist. Tööülesanded: • abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonnaalastes küsimustes; • sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) igapäevaseks tööks vajaminevate andmete sisestamine ja menetlemine; • abivajavast lapsest teada saamisel lapse...
 • Jurist. saad ise valida, millise linna SKA kontoris tööd teha Tööülesanded: Sul on võimalus panustada kvaliteetse õigusabi andmisse Sotsiaalkindlustusametis ja mõjutada protsesse arenevas organisatsioonis, mille eelarve moodustab ligikaudu kolmandiku Eesti riigi eelarvest ning klientideks...
 • Psühholoog. Tööülesanded: Laste ja lastevanemate psühholoogiline nõustamine, arvamuse kirjutamine ja info vahetamine KOV lastekaitse spetsialistiga. Omalt poolt pakume: 35 kalendripäeva puhkust, ametialaseid täiendkoolitusi, toetavat meeskonda. Muud nõuded: Hea suhtlemis- ja koostööoskus,...
 • Lastekaitse vanemspetsialist. ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks Tööülesanded: Põhja-Tallinna piirkonna erivajadustega laste probleemide ennetamine ning konkreetsete probleemide lahendamine ja puuetega laste perede nõustamine. Puuetega lapsed (kõik bioloogilises peres kasvavad kuni 18-aastased, kellele on...
 • Noorsootöötaja. Jõgeva Valla Noortekeskus kuulutub välja konkursi noortejuhi leidmiseks Jõgeva Aleviku Noortekeskusesse (0,5 kohta). Tööülesanded: Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide...
 • Noorsootöötaja. Tööülesanded: Korraldada avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut läbi erinevate projektide, sündmuste ja igapäevase avatud noorsootöö tegevuste noortekeskustes ja kogu Viru-Nigula vallas Omalt poolt pakume: Võimalusi eneseteostuseks  stabiilset ja rutiinivaba...
 • Juhtumikorraldaja II. Viljandimaa osakond Tööülesanded: Juhtumikorraldaja II nõustab vähenenud töövõimega inimesi tööotsinguil. Juhtumikorraldaja selgitab välja, mis takistab või soodustab töö leidmist, aitab püstitada töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke ning korraldab vestlusi töövõime...
 • Lastekaitsespetsialist. Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti lastekaitsespetsialist Tööülesanded: Viljandi linna laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine. Omalt poolt pakume: Võimalust enestäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel. Muud nõuded: Väga hea koostöö-,...
Más resultados: << · 2 · >>