Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

40 ofertas de trabajo de 'Directores y gerentes' en Estonia.

 • : Juhtimiskompetentsus organisatsiooni arengu ja innovatsiooni juhtimise, laste füüsilise keskkonna ja arengu toetamise, meeskonna- ja enesejuhtimise, ressursside juhtimise vallas; vastutustunne, korrektsus ja täpsus; hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus; õpi- ja otsustusvõime,... Maardu Linnavalitsus.
 • : Ehitusega seotud haridust (kutseharidus või kõrgharidus), Ehitustööde korraldamine ja organiseerimine, graafikute tegemine ja jälgimine. , Stabiilset ja vastutusrikast tööd; eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas. Tööleping sõlmitakse Eesti firmaga. Prydwen OÜ.
 • : Tehniline kõrg- või eriharidus; hea suhtlemisoskus, kohusetunne, pingetaluvus, analüüsi- ja otsustusvõime; hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus avaliku sektori valdkonnas ja vähemalt ühe võõrkeele oskus , Ametikoha põhieesmärgiks on organiseerida... Pärnu Linnavalitsus.
 • : Nõutav kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid, Direktori ülesandeks on lasteaia juhtimine, kolme õppekohaga lasteaiast ühtse terviku kujundamine ning tulemusliku töö tagamine koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga., Konkursil osalemiseks esitada järgmised... Viljandi Vallavalitsus.
 • : Soovitav on omada vähemalt mingit ehitusalast haridust kasvõi kutsekooli tasemel. Suhtlemisoskus ja -julgus võiksid ka olla vähemalt keskmisel tasemel. Ilmastikukindlus, vastupidavus, korrektsus (kokkulepetest kinni pidamine, kella tundmine, põhjalikkus, hoolsus, tähelepanelikkus), visadus... OSAÜHING KATUSE EKSPERT.
 • : Oled oodatud kandideerima, kui: soovid muuta Eesti ehitusvaldkonna edukamaks ja konkurentsivõimelisemaks omad erialast kõrgharidust Sul on teadmised digitaalehituse valdkonna poliitikadokumentidest ja suundumustest ning arengutest Eestis ja üldiselt teistes EL liikmesriikides oskad väga... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • : Sobivalt kandidaadilt eeldame: • magistrikaardi või sellele vastavat haridustaset • vähemalt nelja-aastast eelnevat töökogemust ettevõtluses või ettevõtluse arendamise valdkonnas • teadmisi Eesti ja EL otsusprotsessist ning töökogemust Eesti seisukohtade kujundamisel ja esitamisel... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • : Kultuurialane haridus ja/või töökogemus; hea suhtlemisoskus; korrektsus ja vastutustunne; algatusvõime ja iseseisvus; valmisolek meeskonnatööks. Kasuks tuleb: kultuurivaldkonnas töötamise kogemus, loomingulisus, Käru Rahvamaja töö juhtimine, kultuuriürituste korraldamine ja koordineerimine,... Türi Vallavalitsus.
 • : Objektijuhi ametikohale ootame Sind, kui: • Sul on ehitusalane keskeri- või kõrgharidus ja vähemalt 2-aastane töökogemus objektijuhina; • Sul on tööks vajalike seadmete kasutamise ning jooniste lugemise oskus; • Sul on väga hea suhtlemisoskus ja koostöövõime; • Sa oled kohusetundlik,... AS EG Ehitus.
 • : Väga hea suhtlemisoskus, koostöösoskus, planeerimis- ja analüüsivõime, Õppe- ja kasvatustegevuse eestvedamine ja juhtimine. Pedagoogide tööalane nõustamine, juhendamine õppekava rakendamisel. Lasteasutuse sisehindamise läbiviimine., Motiveeriv töökeskkond, koostöövalmis meeskond.,... Tartu Lasteaed Kelluke.
 • : • Juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd; • juhtimiskogemus vähemalt 2 aastat; • suutlikkus langetada iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime... Keskkonnainspektsioon.
 • : • Vastutustunne, korrektsus ja täpsus • koostöötahe ja -võime ning väga hea suhtlemisoskus • õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus. Kandidaadil on: • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon • juhtimiskompetentsus organisatsiooni arengu ja innovatsiooni... Rapla Vallavalitsus.
 • : Objektijuhi peamiseks ülesandeks on vahetu tegelemine igapäevase puhastustöö organiseerimisega, puhastusteenindajate värbamine, nende väljaõpe, kontrolli teostamine ja juhendamine. Samuti puhastusseadmete töö kindlustamine, dokumentatsioon, kulude järgimine, graafikute,... Flamanta Korrashoiuteenus OÜ.
 • : Töövaidluse lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh väga head teadmised tööõigusest ja töövaidluse menetluse läbiviimisest; • kõrgete kõlbeliste omadustega; • suuline ja kirjalik selge ning ladus väljendusoskus; • sihikindlus ja pingetaluvus; • vastavus 2018. aasta... Sotsiaalministeerium.
 • : • ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; • Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine; • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda... Setomaa Vallavalitsus.
 • : Kõrgharidus, suur huvi valdkonna vastu; töökogemus kultuuri alal; hea suhtlemise- ja väljendusoskus; suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia; loomingulisus; iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime; avatus, aktiivsus ja positiivne ellusuhtumine; kogemus projektide kirjutamisel... Valga Vallavalitsus.
 • : * kõrgharidus või keskeriharidus; * eelnev töökogemus kultuuri valdkonnas; * ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel; * oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme; * algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel; * proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud... SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS.
 • : Juhendab õppekasvatustöö läbiviimist pedagoogide poolt; kontrollib ja koordineerib õppekasvatustöö dokumentatsiooni; juhindub lasteaia arengukavast, õppekavast ja sisehindamise tulemusest; vaatleb, analüüsib ja reflekteerib pedagoogide õppetegevusi., Kaasaegseid töötingimusi; konkurentsivõimelist... Elva Lasteaed Murumuna.
 • : edukal kandidaadil on: erialane kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel (teenistusse asumisest hiljemalt kahe aasta möödumisel peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele); töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult... Koonga Vallavalitsus.
 • : • kõrgharidus, sellega võrdsustatud haridustase või vähemalt 3-aastane töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ameti-asutuses või ametikoha töövaldkonnas; • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; •... Rõuge Vallavalitsus.
 • : Eeldame, et kandidaadil on: • kõrgharidus (magistrikraadiga võrdsustatud haridustase) • vähemalt 3-aastane töökogemus arengudokumentide, sh planeeringute koostamisel või selle korraldamisel • töökogemus välisabi rahastusega projektide juhtimisel • põhjalikud teadmised planeerimist... Jõgeva Linnavalitsus.
 • : Eeldame, et kandidaadil on: • kõrgharidus • vähemalt 3-aastane töökogemus kohalikus omavalitsuses • töökogemus teenuste koordineerimisel • teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse. Teenuskeskuse... Jõgeva Linnavalitsus.
 • : • juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd; • juhtimiskogemus vähemalt 2 aastat; • suutlikkus langetada iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime... Keskkonnainspektsioon.
 • : - kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöös, avalikus halduses või õigusteaduses); - kogemused või teadmised asutuse juhtimise korraldamisest; - orienteerumine valdkonna terminoloogias, seadusandluses ning sotsiaal- ja hoolekandeteenuste süsteemis; - kogemus rahastusprojektide taotlemisel... Hiiu Vallavalitsus.
 • : arvuti kasutamise oskus, pingetaluvus, organiseerimisvõime, vastustustunne, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, algatusvõime, loovus ja korrektsus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus organisatsiooni juhina, juhilubade olemasolu, projektide kirjutamise kogemus.muuseumile pandud ülesannete... Seto Talumuuseum.
 • : eeldused kandideerimisel: soovitavalt doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; inimeste ja protsesside juhtimise kogemus vähemalt kolm aastat; rahvusvahelise teadustöö kogemus; head teadmised Eesti teaduspoliitika kujundamisest ja elluviimisest; oskus välja töötada valdkonna... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • : kõrgharidust (soovitavalt tehnika- või majandusalane); juhtimiskogemust eelarvelises asutuses; vähemalt 2-aastast töökogemust ametiasutuse või teenistuskoha valdkonnas; riigihangete korraldamise kogemus; eesti keele valdamist kõrgtasemel; oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme... Tõrva Linnavalitsus.
 • : kõrgharidust (soovitavalt majandusalane); vähemalt 2-aastast töökogemust ametikoha valdkonnas; eesti ja inglise keele valdamist kõrgtasemel; oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada; B-kategooria... Tõrva Linnavalitsus.
 • : vastavus haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele; väga hea suhtlemisoskus ja arvuti kasutamise oskusTallinna Loitsu Lasteaed kuulutab välja konkursi õppealajuhataja (lapsehoolduspuhkusel töötaja asendaja) ametikoha täitmiseks, koormusega 1,0. Töö... Tallinna Loitsu Lasteaed.
 • : eelistatult sotsiaaltööalane kõrgharidus või kõrgharidus sotsiaalvaldkonnale lähedasel erialal; soovitavalt teadmised eelarvelise asutuse majanduspõhimõtetest; hea arvutikasutamise oskus; oskus teha meeskonnatööd; head pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime; juhiloa olemasolu.Nöörimaa... Võru Linnavalitsus.
 • : Kandidaadile esitatavad nõuded: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsus ja -kogemus; väga head teadmised haridusvaldkonnas. Läänemaa Ühisgümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi pidamisel olev riigigümnaasium, mis alustas õppetegevust 1. septembril... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • : magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas; väga head teadmised haridusvaldkonnast; vastutustunne, korrektsus ja täpsus; koostööoskus... Tõrva Linnavalitsus.