Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Directores y gerentes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

31 ofertas de trabajo de 'Directores y gerentes' en Estonia.

 • : Oled sobiv kandidaat, kui Sul on: kõrgharidus (soovitavalt kalanduse- või majandusalane); eelnev juhtimisalane töökogemus; hea suhtlemisoskus; hea pingetaluvus; otsustus- ja vastutusvõime, algatusvõime; kohusetunne. Kasuks tuleb: kalandust puudutava õigusloome tundmine; teadmised Euroopa... Maaeluministeerium.
 • : Tehniline kõrg- või eriharidus; hea suhtlemisoskus, kohusetunne, pingetaluvus, analüüsi- ja otsustusvõime; hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; hea arvutioskus, Ametikoha põhieesmärgiks on organiseerida taristu- ja ehitusteenistusele eraldatud vahendite piires teenistuse valduses... Pärnu Linnavalitsus.
 • : Ehitustööde korraldamine objektidel, tööde teostamiseks vajaliku materjali tellimine ja optimaalse tehnika vajaduse hindamine ja tellimine; tööbrigaadi juhtimine ja vajalikke tööülesannete andmine . , Sõbralikku väikest töökollektiivi, arenguvõimalust, eneseteostust ja konkurentsivõimelist... Osaühing BESTRAIL GRUPP.
 • : Teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest; ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil; vastutustunne, korrektsus ja täpsus; koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus; õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisoskus, Viljandi Jakobsoni... Viljandi Linnavalitsus.
 • : Avalikus sektoris töötamise kogemus; 3-aastane inimeste ja protsesside juhtimise kogemus; avaliku sektori vandeaudiitori kutsetunnistus; väga head teadmised riigitoimimisest, riigiraamatupidamisest, finantsjuhtimisest ja valdkonnaga seotud õigusraamistikust; väga hea arvutikasutusoskus;... Riigikontroll.
 • : Eelnev kogemus kruusa- ja mustkattega teede hoolduses. Täpsus, korrektsus. Pingetaluvus. Väga hea suhtlemisoskus. Hea arvuti kasutamise oskus , Teehoolde korraldamine. Teede seisukorra kaardistamine. Hooldedokumentide täitmine. Tööde organiseerimine ja töötajate juhendamine, Tööd professionaalses... OÜ Šeiker Teed.
 • : Üldehitustööde eelarvestus; fassaadi-, katuse-, ventilatsiooni-, sanitaartehnilised- ja siseviimistlustööd; ehitusobjekti töö koordineerimine; dokumentatsiooni koostamine ja tellijatele üleandmine. , Töökohta uues hoones asuvas kontoris; head palka+ preemiaid; karjääri kasvu; sõbralikku... Maralex Ehitus OÜ.
 • : Kasuks tuleb: projektikirjutamise oskus; valmisolek osaleda MTÜ töös; hea suhtlusoskus, Järva vallas Koeru piirkonna sporditöö juhtimine ja korraldamine., Võimalust eneseteostuseks; sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda., Avaldus ja CV saata hiljemalt 7. märtsiks Järva Vallavalitsusse... Järva Vallavalitsus.
 • : Juhtimiskompetentsus organisatsiooni arengu ja innovatsiooni juhtimise, laste füüsilise keskkonna ja arengu toetamise, meeskonna- ja enesejuhtimise, ressursside juhtimise vallas; vastutustunne, korrektsus ja täpsus; hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus; õpi- ja otsustusvõime,... Maardu Linnavalitsus.
 • : Ehitusega seotud haridust (kutseharidus või kõrgharidus), Ehitustööde korraldamine ja organiseerimine, graafikute tegemine ja jälgimine. , Stabiilset ja vastutusrikast tööd; eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas. Tööleping sõlmitakse Eesti firmaga. Prydwen OÜ.
 • : Tehniline kõrg- või eriharidus; hea suhtlemisoskus, kohusetunne, pingetaluvus, analüüsi- ja otsustusvõime; hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus avaliku sektori valdkonnas ja vähemalt ühe võõrkeele oskus , Ametikoha põhieesmärgiks on organiseerida... Pärnu Linnavalitsus.
 • : Nõutav kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid, Direktori ülesandeks on lasteaia juhtimine, kolme õppekohaga lasteaiast ühtse terviku kujundamine ning tulemusliku töö tagamine koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga., Konkursil osalemiseks esitada järgmised... Viljandi Vallavalitsus.
 • : Soovitav on omada vähemalt mingit ehitusalast haridust kasvõi kutsekooli tasemel. Suhtlemisoskus ja -julgus võiksid ka olla vähemalt keskmisel tasemel. Ilmastikukindlus, vastupidavus, korrektsus (kokkulepetest kinni pidamine, kella tundmine, põhjalikkus, hoolsus, tähelepanelikkus), visadus... OSAÜHING KATUSE EKSPERT.
 • : Oled oodatud kandideerima, kui: soovid muuta Eesti ehitusvaldkonna edukamaks ja konkurentsivõimelisemaks omad erialast kõrgharidust Sul on teadmised digitaalehituse valdkonna poliitikadokumentidest ja suundumustest ning arengutest Eestis ja üldiselt teistes EL liikmesriikides oskad väga... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • : Sobivalt kandidaadilt eeldame: • magistrikaardi või sellele vastavat haridustaset • vähemalt nelja-aastast eelnevat töökogemust ettevõtluses või ettevõtluse arendamise valdkonnas • teadmisi Eesti ja EL otsusprotsessist ning töökogemust Eesti seisukohtade kujundamisel ja esitamisel... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • : Kultuurialane haridus ja/või töökogemus; hea suhtlemisoskus; korrektsus ja vastutustunne; algatusvõime ja iseseisvus; valmisolek meeskonnatööks. Kasuks tuleb: kultuurivaldkonnas töötamise kogemus, loomingulisus, Käru Rahvamaja töö juhtimine, kultuuriürituste korraldamine ja koordineerimine,... Türi Vallavalitsus.
 • : Objektijuhi ametikohale ootame Sind, kui: • Sul on ehitusalane keskeri- või kõrgharidus ja vähemalt 2-aastane töökogemus objektijuhina; • Sul on tööks vajalike seadmete kasutamise ning jooniste lugemise oskus; • Sul on väga hea suhtlemisoskus ja koostöövõime; • Sa oled kohusetundlik,... AS EG Ehitus.
 • : Väga hea suhtlemisoskus, koostöösoskus, planeerimis- ja analüüsivõime, Õppe- ja kasvatustegevuse eestvedamine ja juhtimine. Pedagoogide tööalane nõustamine, juhendamine õppekava rakendamisel. Lasteasutuse sisehindamise läbiviimine., Motiveeriv töökeskkond, koostöövalmis meeskond.,... Tartu Lasteaed Kelluke.
 • : • Juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd; • juhtimiskogemus vähemalt 2 aastat; • suutlikkus langetada iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime... Keskkonnainspektsioon.
 • : • Vastutustunne, korrektsus ja täpsus • koostöötahe ja -võime ning väga hea suhtlemisoskus • õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus. Kandidaadil on: • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon • juhtimiskompetentsus organisatsiooni arengu ja innovatsiooni... Rapla Vallavalitsus.
 • : Objektijuhi peamiseks ülesandeks on vahetu tegelemine igapäevase puhastustöö organiseerimisega, puhastusteenindajate värbamine, nende väljaõpe, kontrolli teostamine ja juhendamine. Samuti puhastusseadmete töö kindlustamine, dokumentatsioon, kulude järgimine, graafikute,... Flamanta Korrashoiuteenus OÜ.
 • : Töövaidluse lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh väga head teadmised tööõigusest ja töövaidluse menetluse läbiviimisest; • kõrgete kõlbeliste omadustega; • suuline ja kirjalik selge ning ladus väljendusoskus; • sihikindlus ja pingetaluvus; • vastavus 2018. aasta... Sotsiaalministeerium.
 • : • ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; • Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine; • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda... Setomaa Vallavalitsus.
 • : Kõrgharidus, suur huvi valdkonna vastu; töökogemus kultuuri alal; hea suhtlemise- ja väljendusoskus; suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia; loomingulisus; iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime; avatus, aktiivsus ja positiivne ellusuhtumine; kogemus projektide kirjutamisel... Valga Vallavalitsus.
 • : * kõrgharidus või keskeriharidus; * eelnev töökogemus kultuuri valdkonnas; * ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel; * oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme; * algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel; * proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud... SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS.
 • : Juhendab õppekasvatustöö läbiviimist pedagoogide poolt; kontrollib ja koordineerib õppekasvatustöö dokumentatsiooni; juhindub lasteaia arengukavast, õppekavast ja sisehindamise tulemusest; vaatleb, analüüsib ja reflekteerib pedagoogide õppetegevusi., Kaasaegseid töötingimusi; konkurentsivõimelist... Elva Lasteaed Murumuna.
 • : edukal kandidaadil on: erialane kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel (teenistusse asumisest hiljemalt kahe aasta möödumisel peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele); töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult... Koonga Vallavalitsus.
 • : • kõrgharidus, sellega võrdsustatud haridustase või vähemalt 3-aastane töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ameti-asutuses või ametikoha töövaldkonnas; • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; •... Rõuge Vallavalitsus.
 • : Eeldame, et kandidaadil on: • kõrgharidus (magistrikraadiga võrdsustatud haridustase) • vähemalt 3-aastane töökogemus arengudokumentide, sh planeeringute koostamisel või selle korraldamisel • töökogemus välisabi rahastusega projektide juhtimisel • põhjalikud teadmised planeerimist... Jõgeva Linnavalitsus.
 • : Eeldame, et kandidaadil on: • kõrgharidus • vähemalt 3-aastane töökogemus kohalikus omavalitsuses • töökogemus teenuste koordineerimisel • teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse. Teenuskeskuse... Jõgeva Linnavalitsus.
 • : • juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd; • juhtimiskogemus vähemalt 2 aastat; • suutlikkus langetada iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime... Keskkonnainspektsioon.