Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

35 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes' en Croacia.

VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 / VIŠA STRUČNA SURADNICA 1 ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA. Opis poslova: provodi postupke vezano uz sanaciju zajedničkih dijelova zgrada u kojima je Grad suvlasnik,vodi evidencije i dokumentaciju u svezi upravljanja zgradama u gradu Rijeci, obavlja poslove u svezi izdavanja suglasnosti Grada kao suvlasnika kod etažiranja stambenih zgrada, d...

JAVNI NATJEČAJ. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj: 56/22), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj: 61/18, 3/19) i članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak, ravnat...

NASTAVNIK/NASTAVNICA PRAVNE GRUPE PREDMETA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Druge srednje škole Beli Manastir objavljuje: N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odn...

POSLOVNI/A TAJNIK/CA UREDA. Opis poslova: obavljanje stručnih i administrativnih poslova u središnjem uredu Udruge Uvjeti - visoka stručna sprema, diplomirani pravnik - razvijene komunikacijske i organizacijske vještine. Uz prijavu se prilaže: - životopis - dokaz o stručnoj spremi, - dokaz o radnom iskustvu u stru...

PRAVNIK/ICA / VODITELJ/ICA SLUŽBE ZA PRAVNA, OPĆA I KADROVSKA PITANJA. Na lokaciji u Kalinovcu zapošljavamo pravnika ili pravnicu za pomoć u rješavanju općih pitanja. Nudimo: Stalno zaposlenje s probnim razdobljem od šest mjeseci; Rad u uspješnoj i rastućoj tvrtki; Rad u mladom i rastućem kolektivu; Dinamičan rad; Nadprosječnu plaću. Z...

TAJNIK/CA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), odredbi Pravilnika o radu Osnovne škole Većeslava Holjevca te odredbi Pravilnika o načinu i po...

TAJNIK/ICA ŠKOLSKE USTANOVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), članaka 6., 7. i 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osn...

TAJNIK/ICA ŠKOLE. tajnik/ica škole – 1 izvršitelj/izvršiteljica s nepunim radnim vremenom – 20 sati tjedno na određeno vrijeme (roditeljski dopust) Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete o zasnivanju radnog odnosa, trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i ...

STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE / STRUČNA SURADNICA ZA PRAVNE POSLOVE. Opis poslova: izrada općih i posebnih akata Ustanove te druge pravne dokumentacije vezane za rad Ustanove rješavanje svakodnevnih zadataka iz nadležnosti Ustanove po nalogu ravnatelja, te s tim u vezi davanje pisanih pravnih mišljenja i sastavljanje službenih odgovora na upite fizi...

SUDSKI SAVJETNIK - RADNO MJESTO I. VRSTE (M/Ž). Republika Hrvatska Općinski sud u Zadru Borelli 9, 23000 Zadar Ured predsjednika suda Broj: 7 Su-376/2022 Zadar, 16. rujna 2022. Sukladno članku 61. stavka 2. i stavka 6. alineje 3. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/...

ODVJETNIČKI VJEŽBENIK/CA. Poslovi odvjetničkog vježbenika - izrada podnesaka i dopisa, komunikacija i korespondencija sa strankama i sudovima, zastupanje stranaka na raspravama, proučavanje pravne literature, prakse i zakona. Mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

SUDSKI SAVJETNIK/ICA. R E P U B L I K A H R V A T S K A OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU Stjepana Radića 81, OIB: 29399232217 URED PREDSJEDNIKA Broj: 7-Su-1928/2022-3 Šibenik, 14. rujna 2022. Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107...

STRUČNI SURADNIK/ICA ZA PRAVNE POSLOVE. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i članku 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda, a temeljem Odluke ravnateljice o potrebi zasnivanja radnih odnosa KLASA: 1...

VIŠI/A UPRAVNI/A SAVJETNIK/ICA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA NA DOBIT U MINISTARSTVU FINANCIJA, POREZNOJ UPRAVI, PODRUČNOM UREDU PAZIN, ISPOSTAVI. Na temelju članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19. i 98/19.) Ministarstvo financija, Porezna uprava raspisuje O G L ...

PRAVNIK /ICA VODITELJ/ICA SLUŽBE ZA PRAVNA, OPĆA I KADROVSKA PITANJA. Na lokaciji u Valpovu zapošljavamo pravnika ili pravnicu za pomoć u rješavanju općih pitanja. Nudimo: Stalno zaposlenje s probnim razdobljem od šest mjeseci; Rad u uspješnoj i rastućoj tvrtki; Rad u mladom i rastućem kolektivu; Dinamičan rad; Nadprosječnu plaću. ...

46. SAMOSTALNI/A UPRAVNI REFERENT/ICA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA NA DOHODAK. Sukladno odredbi članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05., 142/06., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. Od, 61/17., 70/19. i 98/19.) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog...

3. PRAVNIK/CA NA ZASTUPANJU – U SLUŽBI ZA PRAVNE POSLOVE. Uvjeti: •završen diplomski pravni studij, •položen pravosudni ispit, •2 godine radnog iskustva. Uz prijavu na natječaj treba priložiti: •preslike: diplome, položenog pravosudnog ispita, dokaza o radnom iskustvu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajan...

TAJNIK/CA. Na temelju članka 105. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, Osnovna š...

VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA ZA UPRAVLJANJE PODACIMA I UREDSKO POSLOVANJE (RED. BR. 66.). Uvjeti: •završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prava ili informacijskih znanosti, •položen državni ispit II. razine, •najmanje 4 godine radnog iskustva na odg...

PROČELNIK/PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SEMELJCI. temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci („Slu...

SLUŽBENIK/ICA NA RADNOM MJESTU I. VRSTE – RUKOVODITELJ ODJELA U PODRUČNOJ SLUŽBI ZA OPĆE, PRAVNE, KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE. Uvjeti: Pristupnici za prijem u radni odnos moraju zadovoljiti sljedeće uvjete: završen diplomski sveučilišni studij pravnog smjera; najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine, poznavanje jednog svjetskog jezik...

ODVJETNIČKI/A VJEŽBENIK / VJEŽBENICA. Opis poslova: Komunikacija i korespondencija sa strankama i sudovima; izrada podnesaka, ugovora i ostale pravne dokumentacije; zastupanje stranaka na ročištima; proučavanje zakona, pravne prakse i pravne literature.   U obzir dolaze osobe sa završenom visokom stručnom spremom

MAGISTAR/A PRAVA / DIPLOMIRANI/A PRAVNIK/CA. Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, 1 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, probni rad 6 mjeseci. Kandidati za sva radna mjesta dužni su, uz vlastoručno potpisanu zamolbu (u kojo...

TAJNIK/CA. Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu Posebni uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij pravne, odnosno stručni studij upravne struke. Znanje dva strana jezika, poznavanje osnova waldorfske pedagogije. Kandidati natječaja moraju ispunjavati i uvj...

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT (M/Ž). Na temelju članka 19. stavak 1. i čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Dubrovačko-neretvanske županije objavlju...

DIPLOMIRANI PRAVNIK / DIPLOMIRANA PRAVNICA. Opis poslova: sudjelovanje u izradi Planova i programa rada, razvojnih projekata Kazališta, prijedloga općih akata te u izradi prijedloga odluka i ugovora iz djelokruga Kazališta u suradnji s referentom nabave i Voditeljem poslova nabave izrada poziva za dostavu ponuda i natječajne dok...

DOCENT, ZA ZNANSTVENO PODRUČJE DRUŠTVENE ZNANOSTI, ZNANSTVENO POLJE SIGURNOSNE I OBRAMBENE ZNANOSTI M/Ž. Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto 1. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, za znanstveno područje Društvene znanosti, znanstveno polje Sigurnosne i obrambene znanosti, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu 50% u odnosu na puno radno vrijeme. Cjelo...

STRUČNI/A SURADNIK/CA – VJEŽBENIK/CA, RED.BR. 373. Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o ...

ODVJETNIČKI VJEŽBENIK / ODVJETNIČKA VJEŽBENICA. Opis poslova: sastavljanje svih vrsta pravnih dokumenata, zastupanje na ročištima pred sudovima i svim drugim državnim tijelima Napomena: nužno je dobro poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu

DOCENT, IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA PRAVO, NA KATEDRI ZA PRAVNE ZNANOSTI U FORENZICI M/Ž. Natječaj za jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, na Katedri za pravne znanosti u forenzici, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Cjeloviti tekst natječaja s uvjetima objavl...

ODVJETNIČKI/A VJEŽBENIK/CA. Odvjetničko društvo BRADVICA MARIĆ WAHL CESAREC d.o.o. iz Zagreba, traži odvjetničkog vježbenika (m/ž) bez radnog iskustva. Potrebno je aktivno poznavanje engleskog jezika (razina: C1/C2). Dobro poznavanje njemačkog jezika predstavlja prednost. Od kandidata/kandidatkinje se očekuje želja za...

UPRAVNI/A SAVJETNIK/CA (RBR. 125.). Na temelju odredbe članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19, 98/19) Ministarstvo pravosuđa i uprave raspisuje O G L A S za prijam u državnu službu na ...

Más resultados: 1 · >>