Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Especialistas en métodos pedagógicos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

32 ofertas de trabajo de 'Especialistas en métodos pedagógicos' en Croacia.

STRUČNI SURADNIK / STRUČNA SURADNICA - SOCIJALNI PEDAGOG / SOCIJALNA PEDAGOGINJA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Prav...

STRUČNI/A SURADNIK/CA EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG PROFILA - PRIPRAVNIK/CA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20) Pravilnika o radu i Pravilnika o načinu i postupku zapošl...

STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postu...

UČITELJ/ICA EDUKATOR/ICA - REHABILITATOR/ICA U PRO. OSNOVNA ŠKOLA CENTAR DANTEOV TRG 2, PULA KLASA: 112-03/22-01/02 URBROJ:2168/01-55-53-01-22-2 Pula, 26. rujna 2022. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12....

STRUČNI/A RADNIK/ICA I.VRSTE - ODGAJATELJA/ICE - PRIPRAVNIK/ICA. Temeljem članka 259 .st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022) i članka 31. Statuta Dječjeg doma Ruža Petrović, ravnateljica Doma raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zapošlja...

UČITELJ/ICA EDUKATOR-REHABILITATOR. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 103. Statuta Osnovne škole Ludbreg i odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osn...

STRUČNI/A SURADNIK/CA LOGOPED/KINJA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira...

ODGOJITELJ/ICA. NATJEČAJ za radno mjesto Odgajatelj – nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, određeno, najduže do povratka odsutne radnice Izrazi koji se koriste u Natječaju za osobe u muškom rodu, upotrjebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. 1. Uvjeti za radna mjesta Uz o...

STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13, 152/14, 07/17. i 68/18., 98/19, 64/20) te članka 5. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kand...

PEDAGOG/ICA. NATJEČAJ za radno mjesto Pedagog/ica– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za ravnatelja, 4 godine), uz probni rok od 3 mjeseca, u sjedištu Škole; prof. pedagogije dipl. pedagog Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim p...

UČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR (M/Ž). Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Bedenica, Osnovna š...

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG (M/Ž). Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Sveti Đurđ, te članka 6. Pravilnika o načinu i postupk...

DEFEKTOLOG/INJA - ODGOJITELJ/ICA U POSEBNOM PROGRAMU ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Utrina“ raspisuje Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: Defektolog/inja -odgojitelj/ica uposebnom programu za djecu s teškoćama u razvoju - 1 izvr...

STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA. UVJETI: Na temelju članaka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10 , 90/11 , 5/12 , 16/12 , 86/12 , 126/12 , 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), i članka 4., 5. i 6. Pravilnika o stručnoj spr...

LOGOPED/INJA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vr...

PEDAGOG/INJA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Karlovac i odluke Upravnog vijeća od 15.9.2022.g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Karlovac raspisuje NATJEČAJ za popunu ra...

STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA -PRIPRAVNIK/CA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek od 15.09.2022. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek objavljuje NATJEČAJ za prijem za radno mjesto stručni suradnik peda...

STRUČNI/A SURADNIK/ICA/PEDAGOG/ICA. Na temelju članka 49. Statuta i odluke Upravnog vijeća od 14.09.2022. godine i na temelju temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)  i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 57/2022), Upravno vijeće Dječjeg...

STRUČNI SURADNIK - DEFEKTOLOG - LOGOPED (M/Ž). Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ˝Sesvete˝, objavljuje se NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK –DEFEKTOLOG - LOGOPED - ...

STRUČNI SURADNIK/SURADNICA - PEDAGOG/PEDAGOGINJA. Na temelju čl.26.st.3.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja(NN10/97,107/07,94/13 i 98/19, 57/22), članka 56. Statuta Dječjeg vrtića i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića o raspisivanju natječaja za odgojitelja – voditelja kraćeg programa predškole na određeno vrijeme, 8 sati tjedno...

UČITELJ/ICA - EDUKATOR/ICA REHABILITATOR/ICA. Opis poslova: Priprema, izvodi i prati razrednu nastavu prema važećem nastavnom planu i programu od I do IV razreda; priprema, izvodi i prati ostale odgojno-obrazovne i rehabilitacijske programe, individualizirane prema učenikovim potrebama; priprema i izrađuje specifični didaktički mater...

STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/PEDAGOGINJA - PRIPRAVNIK/CA. Na temelju Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama (KLASA: 100-01/21-01/00006, URBROJ: 533-05-22-0006 od 24.5.2022. godine) izdanog od MZO-a, III. osnovna škola, Tome Bakača 11 d, 43000 Bjelovar, koju zastupa ravnateljica Goranka Preskočil, dana 23. kolovoza 2022...

EDUKACIJSKI/A REHABILITATOR/ICA U POSEBNOM PROGRAMU PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA. Edukacijski rehabilitator u Posebnom programu predškolskog odgoja i obrazovanja – defektolog - odgojitelj, (mag. edukacijske rehabilitacije, dipl.defektolog, prof. defektologije, VSS): - 1 osoba na puno određeno radno vrijeme 1.9.2022.-31.8.2023. godine Sukladno članku 13. ...

STRUČNI SURADNIK/ICA - PEDAGOG/PEDAGOGINJA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića Kamanje Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kamanje raspisuje NATJEČAJ ...

STRUČNI SURADNIK/ICA - PEDAGOG/INJA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje NATJEČAJ za radna...

EDUKACIJSKI REHABILITATOR (M/Ž). Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 59. Statuta Dječjeg vrtića Ćok i Odluke Upravnog vijeća od 8.kolovoza 2022. godine, Upravno vijeće, raspisuje N A T J E Č A  J za prijem radn...

LOGOPED/INJA. Poslovi stručnog suradnika/ice-logopeda/inje u dječjem vrtiću. Uz zamolbu kandidat treba priložiti sljedeće dokumente: · životopis, · preslika dokaza o traženoj vrsti i stupnju stručne spreme, · potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno čl...

STRUČNI SURADNIK/SURADNICA - LOGOPED/LOGOPEDICA. Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac s 50. sjednice održane dana 21.srpnja 2022., a u skladu s člankom 56. i 82. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac i člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 i 57/22) ,vezano za projekt „N...

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG/STRUČNA SURADNICA PEDAGOGINJA. Osnovna škola - Scuola elementare Mate Balote Buje - Buie 52460 BUJE, Školski brijeg 2, tel./fax. 052 772-138, OIB: 75498468638, e-mail: ured#os-mbalote-buje.skole.hr, Ž.R.: 2402006-1100108722. ...

STRUČNI/A SURADNIK/ICA PEDAGOG/INJA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 02/2018), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan raspisuje NATJEČAJ za prijem radnika na ra...

PEDAGOG/PEDAGOGINJA. O D L U K U o raspisivanju natječaja za radno mjesto pedagog/ica 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme 20 sati tjedno u sklopu projekta „Unapređenje usluge Dječjeg vrtića Kockica Lipik“ 20 sati tjedno u sklopu redovnog rada Dječjeg vrtića Kockica Lipik ...

PEDAGOG/INJA. Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17 68/18., 98/19. i 64/20.) i čl. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Žens...