Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Maestros de enseñanza primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

352 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Croacia.

Página: 6

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o radu škole te Pr...

UČITELJ/CA ENGLESKOG JEZIKA. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105.Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,...

NASTAVNIK/ICA INFORMATIKE,MATEMATIKE,RAČUNARSTVA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje škole Ja...

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA M / Ž. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), članka 8. Pravilnika o radu i odredaba Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za ...

NATAVNIKA/CA ZEMLJOPISA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Upravnoj školi Zagreb, UPRAVNA ŠKOLA ZA...

UČITELJ/ICA INFORMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 - dalje: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi...

UČITELJ/ICA PRIRODE. KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA Velimira Škorpika 8, 22000 Šibenik KLASA: 112-02/22-01/7 URBROJ: 2182-1-61-01-22-3 Šibenik, 5. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 5/...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA Š I B E N I K KLASA: 112-02/22-01/03 URBROJ: 2182-39-01-22-01 Šibenik, 7. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12....

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. OSNOVNA ŠKOLA METERIZE, ŠIBENIK PUT KROZ METERIZE 48 KLASA: 112-02/22-02/08 URBROJ: 2182-1-41-01-22-01 Šibenik, 7. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/1...

NASTAVNIK/CA GITARE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ 130/11) te 90. Stat...

UČITELJ/ICA PRIPREMNE NASTAVE HRVATSKOG JEZIKA. OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA Š I B E N I K KLASA: 112-02/22-01/03 URBROJ: 2182-39-01-22-01 Šibenik, 7. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12....

UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE. NA TJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJ GLAZBENE KULTURE (M/Ž) - 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjednog radnog vremena, do povratka djelatnika na rad Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture mogu dostaviti osobe koje ispunjavaju uvjete...

UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Praviln...

NASTAVNIK/CA TAMBURA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ 130/11) te 90. Stat...

NASTAVNIK/CA GITARE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ 130/11) te 90. Stat...

UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE. Republika Hrvatska Osječko-baranjska županija › Osnovna škola Franje Krežme 31 000 Osijek, Školska ul. 3 Étel. 031/628-120; 212-950; fax. 215-268 e-mail: ured#os-fkrezme-os.skole.hr OIB: 60583546374 ...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te sukladno članku 8. Pravilnika o radu i u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kan...

UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ) ravnatelj Osnovne škole Ernestinovo raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta ...

UČITELJ/ICA FIZIKE. NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Radno mjesto učitelj/ica fizike za rad u Osnovnoj školi Zorke Sever, Kolodvorska ulica 36, 44317 Popovača - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena, mjesto rada OŠ Zorke Sever, Popova...

UČITELJ / UČITELJICA TALIJANSKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Plokite, Split, članka 8. i 9. Pravilni...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. OŠ Jure Filipovića Barban Barban 150 52207 Barban e-mail : ured#os-barban.skole.hr KLASA :112-02/22-01/18 URBROJ : 2168-3-01-22-1 Barban, 7.10.2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08. ,86/09. ,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA Š I B E N I K KLASA: 112-02/22-01/03 URBROJ: 2182-39-01-22-01 Šibenik, 7. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12....

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA. OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA Š I B E N I K KLASA: 112-02/22-01/03 URBROJ: 2182-39-01-22-01 Šibenik, 7. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12....

UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. JAVNI NATJEČAJ Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku- 1 izvršitelj/ica, neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Mjesto rada: Matulji Uvjeti: Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE I INFORMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ) ravnatelj Osnovne škole Ernestinovo raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta ...

UČITELJ FIZIKE M / Ž. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), članka 8. Pravilnika o radu i odredaba Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za ...

UČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osig...

UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Opis poslova: Pripremanje i izvođenje razredne nastave sa učenicima u produženom boravku. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu i članaka 6. i 7. Praviln...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA KLASA: 112-02/22-02/06 URBROJ: 2182-28-22-1 U Kninu, 04. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. –...

UČITELJ/UČITELJICA GEOGRAFIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ., 98/19. i 64/20.) i članaka 3. i 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vredn...

NASTAVNIK/NASTAVNICA LIKOVNE UMJETNOSTI. NATJEČAJ za nastavnik/ca likovne umjetnosti, na određeno nepuno radno vrijeme od četiri (4) sata u nastavi tjedno, odnosno ukupno 7/40 tjedno – 1 izvršitelj/ica. Uvjeti: Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručno...

Más resultados: << · 2 · 3 · 4 · < · 6 · > · 8 · 9 · 10 · 11 · >>