Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Profesores de universidades y de la enseñanza superior

en Español in English auf Deutsch en Français ...

54 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Croacia.

REDOVITI/A PROFESOR/ICA, PRVI IZBOR (RADNO MJESTO I. VRSTE). SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Trg Marka Marulića 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor u zvanje i zapošljavanje ZNANSTVENO – NASTAVNO ZVANJE I RADNO MJESTO, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, REDOVITI PROFESOR, prvi izb...

REDOVITOG PROFESORA (PRVI IZBOR) IZ PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA KROATISTIKA. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 8. Filozofski fakultet u Puli: za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana k...

ASISTENT/ICA. 1.za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto: asistent   za: znanstveno područje (4.)      Biotehničke znanosti znanstveno polje   (4.04.)    Biotehnologija znanstvena grana   (4.04.04)  Molekularna biotehnologija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – jedan izvršitelj (m...

POSLIJEDOKTORAND/ICA. 1.za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto: poslijedoktorand za: znanstveno područje (4.) Biotehničke znanosti znanstveno polje (4.04.) Biotehnologija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu – jedan izvršitelj (m/ž) u Laboratoriju za tehnologiju antibiotika, enzima,...

IZVANREDNI/A PROFESOR/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA PRAVO. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znan...

POSLIJEDOKTORAND/ICA. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK raspisuje NATJEČAJ za izbor 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz z...

ASISTENT/ICA. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK raspisuje NATJEČAJ za izbor 4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podr...

REDOVITI/A PROFESOR/ICA IZ UMJETNIČKOG PODRUČJA GLAZBENE UMJETNOSTI, UMJETNIČKOG POLJA IZVOĐENJE GLAZBE, UMJETNIČKE GRANE PJEVANJE. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijem Jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu redo...

IZVANREDNI/A PROFESOR/ICA IZ UMJETNIČKOG PODRUČJA LIKOVNE UMJETNOSTI, UMJETNIČKOG POLJA SLIKARSTVO. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijem 2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjes...

IZVANREDNI/A PROFESOR/ICA IZ UMJETNIČKOG PODRUČJA PLESNE UMJETNOSTI I UMJETNOSTI POKRETA, UMJETNIČKOG POLJA SCENSKO KRETANJE. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijem 3. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izva...

REDOVITI/A PROFESOR/ICA U TRAJNOM ZVANJU IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA GRAĐEVINARSTVO, ZNANSTVENE GRANE PROMETNICE. 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Građevinarstvo, znanstvene grane Prometnice na neodređeno vrijeme u p...

ASISTENT/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA EKONOMIJE. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije (znans...

STRUČNI/A SURADNIK/CA U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA PRIRODNIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA MATEMATIKA. Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br.93/14., 127/17. i 98/19.) Svi kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 10...

ASISTENT/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO, ZNANSTVENOG POLJA JAVNO ZDRAVSTVO I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, ZNANSTVENE GRANE OBITELJSKA ME. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEČAJ za izbor 8. u Katedri za obiteljsku medicinu 8.1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podr...

REDOVITI/A PROFESOR/ICA (PRVI IZBOR) IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO, ZNANSTVENOG POLJA KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEČAJ za izbor 2. u Katedri za patofiziologiju 2.1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora (p...

POSLIJEDOKTORAND/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biotehničkih znanost...

DOCENT/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO, ZNANSTVENOG POLJA KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI, ZNANSTVENE GRANE INTERNA MEDICINA. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEČAJ za izbor 2. u Katedri za patofiziologiju 2.2. dva (2) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz...

ASISTENT/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO, ZNANSTVENOG POLJA KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI, ZNANSTVENE GRANE PATOFIZIOLOGIJA. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEČAJ za izbor 2. u Katedri za patofiziologiju 2.3. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podr...

NASTAVNIK/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA ELEKTROTEHNIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poštansk...

POSLIJEDOKTORAND/ICA ZA RAD NA HRZZ PROJEKTU "ALGEBRE KVANTNIH STRUJA I NJIHOVA TEORIJA REPREZENTACIJA". Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 73. i 80. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E Č A J za izbor 1.u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Algebre kvantnih struja i njihova teorija reprezentacija" iz područja priro...

IZVANREDNI/A PROFESOR/ICA NA ZAVODU ZA BIOKEMIJU I MOLEKULARNU BIOLOGIJU. Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-137; Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-122; Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.br...

REDOVITI/A PROFESOR/ICA U TRAJNOM ZVANJU IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, ZNANSTVENO POLJA PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz ...

ZNANSTVENI/A SAVJETNIK/CA. ZNANSTVENI SAVJETNIK/ICA , prvi izbor u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj/ica. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/II temeljem čl. 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, ...

NASTAVNIK/CA STRUKOVNIH PREDMETA S PODRUČJA PROMETA I LOGISTIKE. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 16/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Srednja škola Konjščina raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa ...

DOCENT/ICA IZUMJETNIČKOG PODRUČJA LIKOVNE UMJETNOSTI, POLJE UMJETNOST NOVIH MEDIJA I UMJETNIČKIH PRAKSI. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 7. Za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studija Dizajn i audiovizualne komunikacije: za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta izumjetničkog područja likovne um...

REDOVITI/A PROFESOR/ICA U TRAJNOM ZVANJU IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA POVIJESTI. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zv...

DOCENT/ICA IZ PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI, POLJE ELEKTROTEHNIKA, GRANA ELEKTRONIKA. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 3. Tehnički fakultet u Puli: za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz područja tehničkih znanosti,polje elektrotehnika, grana elektronika. Uz prijavu na natje...

ASISTENT/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOMEDICINE I ZDRAVSTVO, ZNANSTVENOG POLJA TEMELJNE MEDICINSKE ZNANOSTI, ZNANSTVENE GRANE ANATOMIJA. u Katedri za anatomiju i neuroznanost 1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane anatomija, na...

1. POSLIJEDOKTORAND/ICA NA PROJEKTU „HRZZ IP-2020-02-8099 LIVADNI PROCJEPAK (CHOUARDIA LITARDIEREI, HYACINTHACEAE). Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E Č A J za izbor 1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ...

REDOVITI/A PROFESOR/ICA. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – redoviti profesor (prvi izbor), u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za naftno-plinsko inženjerstvo i energe...

DOCENT/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, ZNANSTVENOG POLJA DENTALNA MEDICINA. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog po...

IZVANREDNI/A PROFESOR/ICA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI,POLJE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI, GRANA INFORMACIJSKI SUSTAVI I INFORMATOLOGIJA. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 5. Fakultet informatike: za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti,polje informacijske i komunikacijske znanost...

Más resultados: 1 · >>