Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,909 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 57

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Directores de ventas y comercializaciónIEPIRKUMU STRUKTURVIENIBAS VADITAJS /DIREKTORS. SIA “Ventspils metinašanas rupnica” aicina darba IEPIRKUMU NODALAS VADITAJU. Darba pienakumi: Organizet efektivu iepirkumu nodalas darbu saskana ar uznemuma merkiem un planiem; Veikt materialu pasutijumus un iepirkumus no piegadatajiem; Komunicet ar piegadatajiem par piegades... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadoresLOKMETINATAJS METINAŠANA AR MEHANIZETO IEKARTU INERTAS GAZES VIDE (MIG). Sagatavot metinamas iekartas darbam; Veikt metinašanas darbus, ieverojot tehnologiju un secibu. Prasibas: Prasme stradat ar tehnisko dokumentaciju (rasejumi, instrukcijas); Darba pieredze metinataja profesija; Augsta atbildibas sajuta, precizitate, nopietna attieksme pret veicamajiem... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioNOLIKTAVAS PARZINIS. Pienemšanas-nodošanas aktu sastadišana; Kontrolet materialu ienakšanu; Materialu pienemšana un izvietošana noliktava; Veikt materialu uzskaiti; Savakt un izdot materialus, saskana ar pieteikumiem; Pavaddokumentu noformešana; Veikt inventarizaciju; Iekraušanas un izkraušanas... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Ingenieros electricistasELEKTROINŽENIERIS. Liepajas lidostas komanda aicina pievienoties: ELEKTRIKI Darba pienakumos ietilpst: Ikdiena nodrošinat lidosta efektivu un nepartrauktu elektroapgades, lidlauka ugunu sistemas, elektrotehnisko sistemu un iekartu darbibu, veikt to uzturešanas darbus ka ari operativi noverst bojajumus... AVIASABIEDRIBA "LIEPAJA", SIA.
 • . Soldadores y oxicortadoresGAZES PLAZMAS GRIEZEJS. Veikt metala griešanu ar gazes plazmu. Prasibas: Pieredze lidzigu pienakumu pildišana; Augsta atbildibas sajuta, precizitate, nopietna attieksme pret veicamajiem pienakumiem. Mes piedavajam: Interesantu un saistošu darbu moderna, dinamiski mainiga ražošanas uznemuma;... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producciónTEHNOLOGS. Operativa tehnologisko jautajumu risinašana pasutijumu izpildes laika; Ienakošo rasejumu apstrade; Metala konstrukciju montažas kontrole; Tehnologisko operaciju normešana, u.c. Prasibas: Augstaka tehniska izglitiba (var but pedejo kursu students/-e); Teicamas datorprasmes... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . PeluquerosFRIZIERIS. frizieris skaistumkopšanas salona Kolonna (Piedava: Jums ertu darba grafiku, labus darba apstaklus, pilniba nodrošinatus darba materialus, motivejošu un laicigu darba samaksu.) – SIA “REHO”, Rezekne, Brivibas 2, tel.: 64622318, CV sutit: ksrezekne#kolonna.com REHO, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Individuals sieviešu apgerbu veikals / interneta veikals mekle radošu, komunikablu pardeveju-konsultantu. Labas prasmes darba ar datoru, darbs darba laika Facebook lapa. Darba pienakumi uzturet tirdzniecibas vietu kartiba, individuala pieeja katram klientam, darbs ar lojalitates kartem, jaunu... chocolate, SIA.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasVIRPOTAJS. Veikt virpošanas darbus, ieverojot tehnologiju un secibu; Parzinat darbagaldu izmantošanas kartibu. Prasibas: Prasme lasit rasejumus; Darba pieredze virpotaja profesija; Augsta atbildibas sajuta, precizitate, nopietna attieksme pret veicamajiem pienakumiem. Mes piedavajam:... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Camareros de mesasVIESMILIS. Nepieciešams darbinieks viesmila profesija.  Darba uzsakšanas laiks no 15.05.2018 Var pieteikties kandidats bez iepriekšejas darba pieredzes, bet ar velmi macities.  Nepieciešama krievu val., anglu vai vacu val. sarunvalodas prasme. Pieteikties zvanot pa tel. 29224624 KOMMATS, SIA.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIKIS. Veikt apkopes un remontus elektroiekartam; Nodrošinat elektroiekartu nepartrauktu un drošu darba režimu; Pec vajadzibas ierikot kabelu kanalus, elektriskas ligzdas, sadales sistemas u.c. Prasibas: Elektrodrošibas grupa ne zemaka ka B; Speja operativi reaget un pienemt lemumus... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Ingenieros mecánicosMETINAŠANAS TEHNOLOGS. SIA “Ventspils metinašanas rupnica” aicina darba METINAŠANAS TEHNOLOGU. Darba pienakumi: Izstradat un aprakstit metinašanas proceduras, izstradat WPS, WPQR; Kontrolet metinašanas darbu ceha un ta rezultatus (veikt metinamo savienojumu parbaudi); Izprast uznemuma sistemas,... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Técnicos en ingeniería civilCELU MEISTARS. SIA “Celtniecibas Kvalitates Agentura (CKA)” aicina darba celu meistarus. Darba pienakumi: veikt grunts un buvmaterialu parbaudi lauka vai laboratorijas apstaklos; sniegt tehnisko palidzibu celtnu un citu buvkonstrukciju vai buvlaukumu inspicešana vai inspicešanas parskatu gatavošana;... Celtniecibas Kvalitates Agentura (CKA), SIA.
 • . Grabadores de datosDatu ievades OPERATORS. Mazumtirdzniecibas Partikas veikals ELVI - Placi aicina darba datu ievades operatoru uz pus slodzi. Darba pienakumi: Darbs ar datorprogrammam, pavadzimju un dokumentu registrešana, apstradašana. Nepieiciešamas labas datorzinašanas un velme stradat un macites.  Var but students. CV... LEO, SIA.
 • . Conductores de camiones pesadosKRAVAS AUTOMOBILA VADITAJS. SIA EGU BUVE aicina darba kravas automobila vaditaju. Prasibas: Iepriekšeja darba pieredze profesija; Augsta atbildibas sajuta; C kategorijas autovaditaja aplieciba un 95. kods; Samaksa 6.00 EUR/stunda Darba objekti Vidzeme. Pieteikšanas: sutit CV uz e-pasta adresi:buvev#inbox.lv EGU BUVE, SIA.
 • . Carpinteros de armar y de obra blancaBUVGALDNIEKS. SIA “Celtniecibas Kvalitates Agentura (CKA)” aicina darba murniekus. Darba pienakumi: veikt dažadu mura armetu un nearmetu pamatu, sienu, stabu, starpsienu, parsedžu, arku, velvju un citu buvkonstrukciju murešanu, ka ari mura remontdarbus; muret kaminus, krasnis, dumenus; klat celinus;... Celtniecibas Kvalitates Agentura (CKA), SIA.
 • . Profesionales de enfermeríaAMBULATORAS APRUPES MASA. SIA „Rigas veselibas centrs” filiale „Ziepniekkalns”aicina darba: Primaras veselibas aprupes masa Prasibas:     Augstaka vai profesionala videja izglitiba medicinas masas specialitate.    Registracija arstniecibas personu registra.    Medicinas masas vai ambulatoras aprupes... Rigas veselibas centrs, SIA.
 • . CocinerosPAVARS. Edinašanas uznemums aicina darba pavaru , kurš parzin austrumu virtuvi ar atbilstošu izglitibu vai 3 gadu pieredzi attiecigaja profesija. Darba pienakumi: Austrumu vai uzbeku edienu pagatavošana pec austrumu vai uzbeku receptem. Darba vietas adrese: Latvija, Riga, Elizabetes iela... Miramax, SIA.
 • . Cuidadores de niñosSOCIALAIS AUDZINATAJS. Latvijas SOS Bernu ciematu asociacija (www.sosbernuciemati.lv) ir starptautiska, sociala labdaribas organizacija, kas nodrošina ilgtermina gimenes modela aprupi bez vecaku gadibas palikušiem berniem un sniedz palidzibu gimenem ar berniem Latvija kopš 1997.gada. SOS Bernu ciemats Valmiera... Latvijas SOS - bernu ciematu asociacija, BDR.
 • . Conductores de autobuses y tranvíasAUTOBUSA VADITAJS. SIA „VTU Valmiera”, reg. Nr. 40003004220, aicina darba AUTOBUSA VADITAJU VALMIERAS AUTOPARKA DARBA PIENAKUMI: pasažieru parvadašana ar autobusu saskana ar grafiku, darbs ar kases aparatu, bilešu pardošana pasažieriem, pasažieru apkalpošana. PRASIBAS PRETENDENTIEM:... VTU VALMIERA, SIA.
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEITS. SIA „Rigas veselibas centrs” Filiale “Kengarags” aicina darba uz noteiktu laiku: Fizioterapeitu Prasibas: •    Otra limena profesionala augstaka izglitiba veselibas aprupe.•    Fizioterapijas tehnologiju parzinašana un prasme pielietot tas darba.•    Registracija... Rigas veselibas centrs, SIA.
 • . Empacadores manualesIESAINOTAJS (ROKU DARBA). SIA DINEX aicina darba IESAINOTAJU. Pamatpienakumi: Veikt materialu un produkcijas iesainošanu; Komplektet preces; Veikt novietošanas un iekraušanas darbus. Mainu darbs Likme sakot ar 4.00 Eur/stunda Apdrošinašana pret nelaimes gadijumiem – sakot ar pirmo darba dienu ... DINEX LATVIA SIA.
 • . Cuidadores de niñosAUKLIS. Latvijas SOS Bernu ciematu asociacija (www.sosbernuciemati.lv) ir starptautiska, sociala labdaribas organizacija, kas nodrošina ilgtermina gimenes modela aprupi bez vecaku gadibas palikušiem berniem un sniedz palidzibu gimenem ar berniem Latvija kopš 1997.gada. Aicinam pievienoties Valmieras... Latvijas SOS - bernu ciematu asociacija, BDR.
 • . Barnizadores y afinesTRANSPORTLIDZEKLU KRASOTAJS. AUTOWAY, SIA aicina darba ? TRANSPORTLIDZEKLU KRASOTAJU Autovirsbuvju un to detalu sagatavošana krasošanai un krasošana. Jazin sagatavošanas un krasošanas tehnologija. Jabut darba pieredzei un patstavigi javeic darba pienakumi. Kontaktinformacija: 29233750; uldis.ignatovics#gmail.com AUTOWAY, SIA.
 • . AbogadosJURISTS. Nepieciešama darba pieredze starptautisku juridisku firmu Krievijas parstavniecibas, ne mazak ka 5 gadi vai pieredze jurista darba lielos Krievijas ražošanas uznemumos. Par priekšrocibu tiks uzskatita pieredze lielu tirdzniecibas uznemumu konsultešana. Nepieciešamas zinašanas privatajas... Uralkali Trading, SIA.
 • . Ingenieros civilesCELU BUVINŽENIERIS. Lielvardes novada pašvaldibas administracija izsludina pretendentu pieteikšanos uz CELU EKSPLUATACIJAS INŽENIERA amatu uz nenoteiktu laiku Prasibas: ·       Augstaka profesionala izglitiba kada no buvniecibas jomam. ·       Teicamas valsts valodas zinašanas,... LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Apkopejs/-a Maxima veikala Purvciema Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. Pieteikties vari: - sutot CV uz e-pastu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosPROJEKTA VADITAJA ASISTENTS. Projektu vaditaja asistents Darba apraksts - Klientu apmacibu planošana, organizešana un koordinešana - Projekta vaditaja asistešana- Pasniedzeju piesaiste un kontrole, telpu nodrošinašana, resursu planošana un organizešana macibu procesa nodrošinašanai- Macibu dokumentacijas sagatavošana... ABC un partneri, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Apkopejs/-a Maxima veikala Zolitude Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. Pieteikties vari: - sutot CV uz e-pastu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Apkopejs/-a Maxima veikala Ziepniekkalna Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. Pieteikties vari: - sutot CV uz... MAXIMA Latvija, SIA.
Más ofertas: << · 29 · 43 · 50 · 53 · 55 · < · 57 · > · 60 · >>