Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,319 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 38

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Conductores de camiones pesadosKRAVAS AUTOMOBILA VADITAJS. Starptautisko parvadajumu maršruti: Eiropa, Krievija. Prasibas: - CE kategorijas autovaditaja aplieciba. -pieredze vismaz 2 gadi - darbam nepieciešams cips Alga: 926 eur Adrese: Viestura prospekts 2 , Riga. Talr. 29710071 (Vjaceslavs)Sutit pieteikumu uz e-pastu: slava.vbtransports#gmail.com VB TRANSPORTS, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPARDEVEJS KONSULTANTS. Darba pienakumi: Sadarbibas veicinašana ar esošajiem klientiem un jaunu klientu piesaiste Industrialo ''AGA'' gazu, metinašanas iekartu un metalapstrades materialu tirdznieciba  Aktiva uznemuma parstaveto produktu tirdznieciba Darbs pie veiksmigas partneribas attistišanas Tehniskas... AGAMIKS, SIA.
 • . Declarantes o gestores de aduanaEKSPEDITORS. Aicinam darba ŠOFERI-EKSPEDITORU darbam laika no 11.junija lidz 31.decembrim. Galvenie pienakumi: piegadat preces uznemuma klientiem Riga; organizet un veikt precu iekraušanu / izkraušanu pec pavaddokumentiem; uzturet automašinu darba kartiba; veidot pozitivu komunikaciju ar k JELGAVAS TIPOGRAFIJA SIA.
 • . Agentes de comprasIEPIRKUMU SPECIALISTS. Pienakumi: Nodrošinat pietiekošu un kvalitativu informacijas apmainu ar noliktavam, klientu agentiem, ražošanas vaditaju u.c. Panakt materialu (audumu, furnituras un paligmaterialu): -        Iepirkumu izdevigakos noteikumus; -        Savlaicigu piegadi; ... NEMO, SIA.
 • . Profesores de formación profesionalPROFESIONALAS IZGLITIBAS SKOLOTAJS. Rigas Tirdzniecibas profesionala vidusskola(registracijas Nr. 90001259598) aicina darba profesionalas izglitibas skolotaju (profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram – 2320 01)profesionalaja macibu priekšmeta“Klientu pienemšanas un apkalpošanas organizacija”no 2018. gada... Rigas Tirdzniecibas profesionala vidusskola.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Cleanhouse, vadošais eku apsaimniekošanas un uzkopšanas uznemums Baltija, kurš nodarbina vairak neka 500 labakos nozares darbiniekus, aicina sava komanda: APKOPEJU rehabilitacijas centra telpu uzkopšanai ( uz atvalinajuma laiku ) - Darba vieta atrodas Jurmala, Asaru prospekta 61 (Vaivari).... Cleanhouse, SIA.
 • . Practicantes paramédicosARSTA PALIGS (FELDŠERIS). 1.Veikt klientu slimibu profilaksi un diagnosticešanu; 2.Veikt klientu konsultešanu un sadarboties ar citiem medicinas specialistiem; 3. Noformet un aizpildit medicinisko dokumentaciju; 4. Medikamentu un medicinas precu aprites nodrošinašana un uzraudziba; 5. Higieniska... Skrundas novada pašvaldiba.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. SIA ROTONS ir ražošanas uznemums, kas specializejas lielgabarita plastmasas izstradajumu ražošana. Produkcija parsvara ir paredzetakanalizacijas un udens apgades sistemam. Aktivi un atbildigi stradajot no 2009. gada, uznemums ir kluvis atpazistams sava nozare ne tikai Latvija, bet ari... ROTONS SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosGRAMATVEDIS (TREŠA LIMENA KVALIFIKACIJA). Dzivoklu kooperativs aicina darba gramatvedi Pienakumi: Komunalo rekinu sagatvošana un apstradašana, kontešana, un citi pienakumi. Prasmibas: Labas datorprasmes, pieredze gramatvediba. Pieteikšanas: Sutit CV uz e-pastu: golberga#inbox.lv Sikaka informacija pa talruni 26356120 DZIVOKLU IPAŠN.KOOPER. BIRZITES 6.
 • . Inspectores de policía y detectivesPAŠVALDIBAS POLICIJAS INSPEKTORS. Ligatnes novada dome  aicina darba Pašvaldibas policijas inspektoru Prasibas pretendentiem: •    atbilstiba likuma “Par policiju” 21.panta pirmas dalas prasibam; •    pašvaldibas policijas darbu reglamentejošo normativo aktu parzinašana; •    pieredze lidziga darba... Ligatnes novada dome.
 • . Controladores de procesos de producción de metalesKAUSEŠANAS OPERATORS. Nepieciešams kausešanas operators. Profesijas klasifikatora kods: 313501Specialitate: inženieris-kausetajs.Izglitiba: augstaka tehniska vai vismaz 3 gadu pieredze silicija kristalu audzešanas operatora darba.Darba grafiks: dienas maina un mainu darbs saskana ar grafiku.Zinašanas par elektrodrošibu.Zinašanas... KEPP EU, AS.
 • . TechadoresJUMIKIS. Aicinam darba JUMIKUS. Nepieciešama iepriekšeja darba pieredze, darba ar miksto segumu, ruberoida klajumu utt. Priekšrociba pretendentiem, kuriem ieguta izglitiba Jumika profesija. Piedavajam komandejumu darbu uz Vaciju. Ar dzives vietu nodrošina. Samaksa no 8.00 euro/neto/stunda(pec... European Roof Expert, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Paligstradnieks Piena produktu ražotne Darba vieta Riga, Bauskas iela 180Darba laiks – darbs mainas 8.00-18.00 un 18.00-2.00. Nakti pec mainas vedam majas Rigas robežas. Pienakumi: Transportet un izvietot pamatmaterialus un paligmaterialus uz darba vietam ražotne. Pakot safaseto produkciju... RIGAS PIENA KOMBINATS, AS.
 • . Ingenieros industriales y de producciónTEHNOLOGS. Nepieciešams mono kristalu silicija mehaniskas apstrades un fizisko merijumu inženieris – tehnologs.Profesijas klasifikatora kods: 2141 20Specialitate: inženieris-tehnologs.Izglitiba: augstaka tehniska vai vismaz 3 gadu pieredze mono kristalu silicija mehaniskas apstrades un fizisko merijumu... KEPP EU, AS.
 • . Directores de políticas y planificaciónPAMATDARBIBAS STRUKTURVIENIBAS VADITAJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (VALSTS PARVALDES JOMA). Veselibas ministrija sadarbiba ar Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienestu (reg. Nr. 90009029104, www.nmpd.gov.lv) izsludina atklatu konkursu uz ieredna amatu - Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienesta direktora vietnieks operativajos jautajumos Galvenie pienakumi: - parraudzit... Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienests.
 • . Técnicos en ingeniería civilBUVDARBU VADITAJA PALIGS. Prasibas : Augstaka, pirma limena augstaka vai tehniska izglitiba celu buvniecibas nozare; B kategorijas vaditaja aplieciba; Datorprasmes MS Office produktu zinašana lietotaju limeni, velama AutoCAD programmas parzinašana; Darba pienakumi: Planot, vadit un koordinet celu buvniecibas darbus,... LIMBAŽU CELI, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. SIA „Firma Madara’89”- viens no lielakajiem mazumtirdzniecibas uznemumiem, kas veiksmigi darbojas partikas mazumtirdznieciba, piedava darbu pardevejam (-ai) veikala „Labais” Gaismas iela 35, Aizkraukle (uz atvalinajuma laiku). Galvenie darba pienakumi: Partikas un nepartikas... FIRMA MADARA 89, SIA.
 • . Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturalesPAMATDARBIBAS STRUKTURVIENIBAS VADITAJS /DIREKTORS (TURISMA UN ATPUTAS PAKALPOJUMU JOMA). Daugavpils pilsetas pašvaldibas turisma attistibas un informacijas agentura aicina darba Šmakovkas muzeja! Mes esam apnemibas pilni turpinat attistit Šmakovkas muzeju ka vienu no labakajiem un interesantakajiem turisma objektiem Latgale, kas popularize Latgales kulinaro mantojumu. ?Ja... Daugavpils pilsetas pašvaldibas turisma attistibas.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSOCIALAIS APRUPETAJS. Brocenu novada pašvaldibas socialas aprupes centrs Atputas (Remtes pagasts, Brocenu novads), aicina darba socialo aprupetaju Prasibas: Pirma limena profesionala augstaka izglitiba ar sociala aprupetaja kvalifikaciju vai augstaka izglitiba ar sociala darbinieka kvalifikaciju; praktiska... Brocenu novada pašvaldibas Socialas aprupes centrs.
 • . Peones de cargaTEHNISKAIS STRADNIEKS.     SIA “Rigas veselibas centrs”aicina darba Saimniecibas nodalasTehniska atbalsta dienesta tehnisko stradnieku Pienakumi: •    Veikt eku iekšejos, arejos un kosmetiska remonta darbus.•    Veikt inventara parvietošanu, montažu un remontu.•    Veikt santehnika un... Rigas veselibas centrs, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioAPRUPETAJS. Darba vietas adrese: Remtes pagasts, Atputas, Brocenu novads Galvenie darba pienakumi: -            Veikt klientu aprupi atbilstoši klientu aprupes limenim. -            Nodrošinat tiribu un kartibu klientu dzivojamas telpas, koplietošanas telpas. Prasibas: Brocenu novada pašvaldibas Socialas aprupes centrs.
 • . Barrenderos y afinesSETNIEKS.                                   Profesija:    Setnieks (9613 01)Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1PrasibasIzglitibas limenis:     Pamata vai videja izglitibaPapildus prasibas:    Praktiska darba pieredze... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesEKSKAVATORA VADITAJS. Prasibas: Traktortehnikas vadišanas tiesibas Darba pienakumi: Vadit un apkalpot ekskavatoru zemes rakšanas darbu un dažadu kraušanas darbu veikšanai celu buvniecibas objektos. Veikt ekskavatora remonta darbus Pieteikties: Talrunis: 64070240; 64070455 vai e-pasts: info#limbazuceli.lv LIMBAŽU CELI, SIA.
 • . Cartógrafos y agrimensoresGEODEZIJAS INŽENIERIS. Prasibas: Sertifikats merniecibas nozare,  B kategorijas vaditaja aplieciba Darba pienakumi: Veikt celu, ielu un laukumu uzmerišanu un punktu izspraušanu. Veikt celu, ielu un laukumu topografijas uzmerišanu un sagatavošanu. Veikt izpilduzmerijumu veikšanu, sagatavošanu un apstiprinašanu... LIMBAŽU CELI, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS. ZALU VALSTS AGENTURAizsludina atklatu konkursu uz vakanto ieredna amatu –        Farmaceitiskas darbibas atbilstibas novertešanas nodalas vecakais eksperts(uz nenoteiktu laiku) Amata merkis un galvenie pienakumi: veikt parraudziba esošo arstniecibas iestažu un uznemu ZALU VALSTS AGENTURA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. SIA „Firma Madara’89”- viens no lielakajiem mazumtirdzniecibas uznemumiem, kas veiksmigi darbojas partikas mazumtirdznieciba, piedava darbu pardevejam (-ai) veikala “top!” , Valdemara iela 56, Ainažos, Salacgrivas novada ( uz atvalinajuma laiku). FIRMA MADARA 89, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadasKLIENTU APKALPOŠANAS SPECIALISTS. Ja esi laipns, smaidigs, komunikabls un tavs aicinajums ir darbs ar cilvekiem- izmanto iespeju klut par musu komandas dalibnieku-KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIALISTU (uz noteiktu laiku)Tavi galvenie amata pienakumi bus         klientu apkalpošana, sniedzot informaciju par valsts un pašvaldibas... Saulkrastu novada dome.
 • . Representantes comercialesPARDOŠANAS SPECIALISTS. PARDOŠANAS SPECIALISTS Liepajas koncertzale “Lielais dzintars” – dinamisks nacionalas un Eiropas nozimes daudzfunkcionals makslas un konferencu centrs –  aicina kolektivam pievienoties merktiecigu, atbildigu un uz pozitivu rezultatu orientetu pardošanas specialistu (profesijas... Lielais Dzintars, SIA.
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afinesBETONETAJS. Betonešanas darbu veikšana objekta/os atbilstoši amata specifikacijai; Buvdarbu vaditaja noradijumu izpilde; CV un pieteikumus sutit: redone#redone.lv Iepriekšeja darba pieredze betonešanas un stiegrošanas darbos; Speja veikt fiziski smagu darbu; Augsta atbildibas sajuta, precizitate,... RED ONE, SIA.
 • . Directores generales y gerentes generalesVADITAJS /DIREKTORS /GENERALDIREKTORS /PARVALDNIEKS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /IZPILDDIREKTORS /PR. Uznemums aicina darba VADITAJU/ DIREKTORu/ GENERALDIREKTORU/ PARVALDNIEKU/?PREZIDENTU/ VICEPREZIDENTU/ IZPILDDIREKTORU/ PRIEKŠSEDETAJU/ PRIEKŠNIEKU/ GENERALSEKRETARU (Profesiju klasifikatora profesijas kods 1120 01) darba vakanci ar sekojošam darbadeveja prasibam darbiniekam un darba liguma... ND Foundation, SIA.
Más ofertas: << · 19 · 28 · 33 · 35 · 36 · < · 38 · > · 41 · >>