Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,991 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 53

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. técnico en control de calidad de productos químicos/técnica en control de calidad de productos químicosREFERENT KAKVOSTI - M/Ž. TEHNIK ZA KONTROLO KAKOVOSTI (FIZIKALNO KEMIJSKE PREISKAVE), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VIZUALNA KONTROLA ODPADKOV IN SEKUNDARNIH SUROVIN PRI PREJEMU IN IZDAJI,- IZVAJANJE MERITEV V LABORATORIJU ZA VHODNE IN IZHODNE ODPADKE,- VODENJE LABORATORIJSKEGA DN...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V SOCIALNEM VARSTVU - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VSAKODNEVNO ČIŠČENJE IN HIGIENSKO VZDRŽEVANJE OSKRBOVANČEVEGA OKOLJA (SOB, BALKONOV, SANITARIJ, SKUPNIH PROSTOROV NA ODDELKIH IN OPREME), ODNAŠANJE IN SORTIRANJE  ODPADKOV, PREZRAČEVANJE  PROSTOROV IN UREJANJE KL...

. ayudante de cocinaDELILEC BLAGAJNIK – CELJE - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELJENJE HRANE V RESTAVRACIJI IN DELO NA BLAGAJNI, PRIPRAVA SESTAVIN ZA KUHANJE (TERMIČNA IN MEHANSKA OBDELAVA), OPRAVLJANJE KUHARSKIH DEL PO NAVODILIH, POMOČ PRI DISTRIBUCIJI HRANE, POMIVANJE IN ČI...

. interventor financiero/interventora financieraFINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC (ŠIFRA 2013) V ODDELKU ZA NEPREMIČNINE IN DRUGO OBDAVČITEV, NALOGE NA URADNIŠKEM DELOVNEM MESTU SE OPRAVLJAJO V NAZIVU FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC III, II, I - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU, VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOS...

SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2024, skrajšan delovni čas, 18, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA ZLASTI PA SKRBI ZA: IZVAJANJE PSIHOLOŠKO DIAGNOSTIČNIH PREGLEDOV,...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTROVZDRŽEVALEC, V PODROČJU VZDRŽEVANJA, V ACB HRUŠICA (ACB HRUŠICA IN IZPOSTAVA PODTABOR) - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTRO-VZDRŽEVALNIH DEL; SODELOVANJE PRI OPTIMIZACIJI DELOVANJA ITS NAPRAV IN SISTEMOV; VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL., Zahtevana izobrazba in znanja: najmanj 5. stopnja izobrazbe – teh...

. técnico de mantenimiento de carreteras/técnica de mantenimiento de carreterasCESTNI DELAVEC - ASFALTER - M/Ž. POLAGALEC ASFALTA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ASFALTERSKIH DEL PRI VZDRŽEVANJU IN NOVOGRADNJAH PROMETNIH IN DRUGIH POVRŠIN, KOT SO: PREGLED IN PO POTREBI KOREKCIJA PRIPRAVLJENE POVRŠINE, STROJNO NANAŠANJE ASFALTNEGA SLOJA, ROČNO RAZGRINJANJE ASFALTA...

VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, IN GEODETSKE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROBNEJŠI OPIS DEL IN NALOG TER POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA SO NAVEDENI NA SPLETNI STRANI OBČINE WWW. VODICE/URADNE OBJAVE IN IJZ/JAVNI RAZP...

. psicólogo/psicólogaPSIHOLOG III - PRIPRAVNIK - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA POKLIC PSIHOLOG V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI SKLADNO S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA V KLINIČNO PSIHOLOŠKI SLUŽBI, znanje vsaj enega tujega jezika, psihično stabilna oseba, prijaznost in komunikativnost, materia...

DELOVNO MESTO POD ŠIFRO 4163 - VIŠJI SVETOVALEC V SEKTORJU ZA KAKOVOST IN ANALIZE V URADU ZA RAZVOJ IN KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA V MINISTRSTVU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, PORO...

SKLADIŠČNIK/VOZNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. možnost sklenitve nove pogodbe, polni delovni čas, 40, NAKLADANJE, RAZKLADANJE, SORTIRANJE BLAGA, SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA MESTA, OBČASNA DOSTAVA BLAGA., prednost: izpit za viličarja, dopoldan

. ingeniero de control de calidad/ingeniera de control de calidadSAMOSTOJNI REFERENT ZA SKLADNOST POSLOVANJA M/Ž - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL SKLADNO S STANDARDI, ZAHTEVAMI IN DOGOVORI S PODROČJA KAKOVOSTI, POSREDOVANJE NAVODIL ZA IZVEDBO VHODNE, MEDFAZNE IN KONČNE KONTROLE KAKOVOSTI, NUDENJE STROKOVNE POMOČI SODEL...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 9 mesecev oz. ZA ČAS VKLJUČENOSTI OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTEC, polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI V VRTCU, VLOGI Z ŽIVLJENJEPISOM JE POTREBNO PRILOŽ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V SKLADIŠČU, PRIPRAVA IN IZDAJA SKLADIŠČNIH DOKUMENTOV, RAZKLADANJE IN NAKLADANJE BLAGA, PRIPRAVA BLAGA ZA ODPREMO, ODGOVORNOST ZA PRAVILNO IZVEDBO ODREME IN PREVZEMA BLAGA, DELO Z VILIČARJEM, DEKLARIRA...

. conductor de ambulancia/conductora de ambulanciaVOZNIK REŠEVALEC I - M/Ž. VOZNIK REŠEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NENUJNIH IN SANITETNIH PREVOZOV PO POTREBI NUDENJE PRVE POMOČI, PREVOZ BOLNIKOV SKRB ZA VZDRŽEVANJE SPECIALNIH VOZIL ZUNANJE ČIŠČENJE SLUŽBENIH VOZIL VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, ITD., Opr...

. operario agrícola/operaria agrícolaDELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA KMETIJSKA DELA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA RAZLIČNA DELA NA POLJU, V VRTU, V RASTLINJAKU IN DRUGIH POSLOVNIH PROSTORIH, MOLŽA, ČIŠČENJE MOLŽNE OPREME, MOLŽIŠČA, MLEKARNICE, KRMLJENJE ŽIVALI, OPAZOVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA ŽIVAL...

. interventor financiero/interventora financieraVIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST (ŠIFRA 20141) V ODDELKU ZA DAVKE IN PRISPEVKE IZ POSLOVANJA, NALOGE NA URADNIŠKEM DELOVNEM MESTU SE OPRAVLJAJO V NAZIVU VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST III, II, I - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE IN OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH VSEBINSKIH KONTROL DAVČNIH OBRAČUNOV IN NAPOVEDI, DOSTOP IN UPORABA PROGRAMSKIH ORODIJ ZA ODKRIVANJE RIZIČNIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, SPREMLJANJE IN OBRAVNAVA RIZIČNIH SKUPIN ZA...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK TGM - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA, UPRAVLJANJE IN DELO NA TERENU Z RAZNIMI GRADBENIMI STROJI PO POTNEM NALOGU ALI NAVODILU NADREJENEGA, POMOČ PRI ČIŠČENJU SNEGA PO NAČRTU ZIMSKE SLUŽBE, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH GRADBENIH DEL, REDN...

OPERATER NA STROJU - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA NA RAZLIČNIH STROJIH:  DIGITALNI TISKALNIK, PLOTER, REZKAR , CNC NASTAVLJANJE, REŠEVANJE TEHNIČNIH TEŽAV, ČIŠČENJE STROJEV IN DELOVNEGA MESTA,PRIPRAVA MATERIALA, ČIŠČENJE IZDELKOV, UPRAV...

. director de producto turístico /directora de producto turísticoVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III KOORDINATOR REGIONALNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE (RDO) - M/Ž. SVETOVALEC ZA TURIZEM, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN KOORDINIRANJE VSEH OPERATIVNIH DEJAVNOSTI V ZVEZI S PROGRAMOM RDO, PRIPRAVA LETNEGA PLANA IN NJEGOVO IZVAJANJE, PRIPRAVA LETNIH IN FINANČNIH POROČIL, PRIPRAVA IN IZVEDBA LETNIH SESTANKOV ZA F...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR V - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.3.2026, polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH IN ORGANIZACIJSKO-TEHNIČNIH OPRAVIL PROJEKTA, -SPROTNO EVALVIRANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, -OBLIKOVANJE IN VODENJE ENOSTAVNEJŠIH BAZ PODATKOV, -SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POROČI...

NOVINAR - M/Ž. NOVINARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za čas trajanja projekta, do 31.12.2026, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE IN OBLIKOVANJE NOVINARSKIH INFORMATIVNIH VSEBIN, OSNOVNA MONTAŽA ZVOKA IN/ALI SLIKE, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL., Za delo na omenjenem delovnem mestu s...

NOVINAR POROČEVALEC - M/Ž. NOVINARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za čas trajanja projekta, do 31.12.2026, polni delovni čas, 40, POROČANJE Z DOGODKOV, ZBIRANJE IN OBLIKOVANJE NOVINARSKIH INFORMATIVNIH VSEBIN, OSNOVNA MONTAŽA ZVOKA IN/ALI SLIKE, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL., Za delo na omenj...

. interventor financiero/interventora financieraFINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC (ŠIFRA 20131) V ODDELKU ZA DOHODNINO IN PRISPEVKE FIZIČNIH OSEB, NALOGE NA URADNIŠKEM DELOVNEM MESTU SE OPRAVLJAJO V NAZIVU FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC III, II, I - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU, VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOS...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialMONTER SPECIALIST STROJNEGA VZDRŽEVANJA 2 - M/Ž. STROJNI MEHANIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VGRADNJE STROJNIH ELEMENTOV V SISTEM DOT IN DH,   IZVAJA POPRAVILO STROJNIH NAPRAV V DELAVNICI, NEPOSREDNO IZVAJA STROJNA VZDRŽEVALNA OPRAVILA NAPRAV V SISTEMU DOT IN DH, POMAGA PRI RAZREŠEVANJU OBRATO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035037) - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. do zaključka programa pripravništva, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO., Končana izobrazba zdravstvene smeri zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica, medicinska sestra, tehnik zdravs...

. interventor financiero/interventora financieraFINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC (ŠIFRA 40422) V ODDELKU ZA INFORMIRANJE IN REGISTER, NALOGE NA URADNIŠKEM DELOVNEM MESTU SE OPRAVLJAJO V NAZIVU FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC III, II, I - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU, SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKIH KONTROLE/NADZORA IN ODMERE DAVKOV, ZBIRANJE, UREJANJ...

. técnico en bioquímica/técnica en bioquímicaLABORATORIJSKI TEHNIK III (I) - PRIPRAVNIK - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK BIOKEMIJE, poskusno delo , Določen čas  oz. določen čas 6 mesecev oziroma za čas trajanja pripravništva, polni delovni čas, 40, LABORATORIJSKO TEHNIČNA OPRAVILA V KLINIČNO KEMIČNEM IN KLINIČNO BIOKEMIČNEM LABORATORIJU PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA., Ustrezna raven ter smer...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. Za čas nadomeščanja odsotne delavke na materinskem in starševskem dopustu., polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE, NEGE OTROČNIC IN NOVOROJENČKOV TER BOLNIKOV NA DOMU., VELJAVNA LICENCA ZA ...

. asesor fiscal/asesora fiscalSVETOVALEC (ŠIFRA 41021) V ODDELKU ZA NEPREMIČNINE IN DRUGO OBDAVČITEV, NALOGE NA URADNIŠKEM DELOVNEM MESTU SE OPRAVLJAJO V NAZIVU SVETOVALEC III, II, I - M/Ž. DAVČNI SVETOVALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, VODENJE PREDPISANIH EVIDE...

Más ofertas: << · 27 · 40 · 46 · 49 · 51 · < · 53 · > · 56 · 60 · 67 · 81 · 110 · >>