Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,808 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 6

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Ayudantes de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas oz. 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 20, ZAPOSLENI BO V KUHINJI OPRAVLJAL NASLEDNJA OPRAVILA: POMAGA PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, POMIVA POSODO, ČISTI VSE NAPRAVE, POMIVA TLA, PRIPRAVLJA POSODO ZA POMIVANJE, POSPRAVLJA POSODO...
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafosSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ZELO ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOŽITEV...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaOPERATER - M/Ž. OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE KAKOVOSTI VHODNIH MATERIALOV, IZVAJANJE SPROTNE IN KONČNE KONTROLE IZDELKOV, PRIPRAVA IN NASTAVITEV STROJEV ZA OBRATOVANJE, PRIPRAVA PALET IN SKRB ZA TEKOČE DELO, VZDRŽEVANJE IN...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - UČITELJ KEMIJE - M/Ž. UČITELJ KEMIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 12, ZAPOSLITEV ZA 30 % DELOVNEGA ČASA, PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ZA PREDMETNA PODROČJA, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE...
 • . Maestros de enseñanza primariaPROF. SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA (M/Ž) - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1.9.2018 - 31.8.2019, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VIZ DELOM, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU LDN IN NAVODILIH RAVNATELJA, Izobrazbeni pogoji po ZOFVI, potrdilo...
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasVZDRŽEVALEC-ELEKTRO - M/Ž. VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA POSTROJENJIH, INŠTALACIJAH, OBJEKTIH IN PRIPADAJOČI INFRASTRUKTURI , VZDRŽEVANJE IN PRIPRAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV, ORODIJ, REZERVNIH DELOV, UPRAVLJANJE...
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 17, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Kandidati morajo aktivno obvladati slovenski jezik, obvladati madžarski jezik v skladu s 15. členom ZPIMVI in imeti opravljen...
 • PREDMETNI UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI - M/Ž. UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 5, POUČEVANJE UČENCEV NA OSNOVNI ŠOLI GLASBENO UMETNOST IN VODENJE PEVSKEGA ZBORA TER PRIPRAVA OTROK ZA PRIREDITVE ., Zaposleni bo opravljal 5 pedagoških ur oziroma bo imel 23...
 • RAZISKOVALEC NA PROJEKTIH M-7111E IN M-7112E - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 35 mesecev, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVA PISNIH...
 • UČITELJ ANGLEŠKEGA IN SLOVENSKEGA JEZIKA - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 01.09.2018 do 31. 08. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA IN SLOVENSKEGA JEZIKA TER DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI., Pogoji...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK V NOTRANJEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ BLAGA, VOŽNJA IN SKRB ZA TEŽKA MOTORNA VOZILA (TOVORNJAK, KOMBI), DOLOČANJE NAJBOLJ USTREZNE POTI, POMOČ PRI NALAGANJU IN RAZKLADANJU TOVORA, POMOČ PRI MONTAŽI., ,
 • UČITELJ STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV - M/Ž. UČITELJ GASTRONOMSKO-TURISTIČNIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI, Zahtevane delovne izkušnje v...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesSPREMLJEVALEC UČENCU S ČUSTVENIMI IN TEŽJIMI OBLIKAMI VEDENJSKIH MOTENJ - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJA DELA:POMAGA UČENCU PRI VKLJUČEVANJU V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO,SKRBI ZA UČENČEVO VARNOST IN ZA VARNOST OSTALIH UDELEŽENCEV V VZGOJNEM IZOBRAŽEVALNEM...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ KEMIJE, ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE, LABORANT, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki...
 • . Representantes comercialesBACK OFFICE KOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO IN NABAVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, STORITVENO PODJETJE S SEDEŽEM V KOPRU IŠČE OSEBO, KI BO OPRAVLJALA DELO BACK OFFICE KOMERCIALISTA. KANDIDAT OZ. KANDIDATKA NAJ BO STARA MED 28 DO 30 LET, Z DIPLOMO IZ EKONOMSKE...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA-PRIKOLIČAR - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOV. VOZILA - PRIKOLIČAR PO SLOVENIJI, PO HRVAŠKI, PO SRBIJI, zaželene so izkušnje v vožnji tov. vozila - prikoličar, gibljiv/nestalen urnik
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOČNIK UPRAVLJALCA DODELAVNEGA STROJA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - TEKOČE VLAGANJE POLIZDELKOV V DODELAVNI STROJ, - ZBIRANJE, ODVAŽANJE IN OZNAČEVANJE IZMETNEGA PAPIRJA, - ODVOZ POLIZDELKOV DO NASLEDNJE FAZE DODELAVE, - UREJANJE IN...
 • UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VI - M/Ž. UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev oz. 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PRAKTIČNEGA POUKA V ŠOLSKI KUHINJI IN ŠOLSKIH DELAVNICAH, Predhodna izobrazba gostinski tehnik, predhodno kuhar. Pogoji po ZUJF-u, pedagoško-andragoška...
 • . Ayudantes de cocinaKUHARSKI POMOČNIK II.- - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, POMOČ PRI IZDAJI HRANE,POMOČ PRI SPREJEMANJU IN IZDAJANJU ŽIVIL IN DRUGEGA POTREBNEGA MATERIALA, POMIVANJE POSODE,ČIŠČENJE STROJEV IN DELOVNIH...
 • . Ingenieros civilesLABORATORIJSKI TEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG ZA GRADBENE MATERIALE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE LABORATORIJA,MESEČNI OBRAČUN PROIZVODNJE ZA POSAMEZNE BETONARNE,ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE KONTROL ZA ZUNANJE NAROČNIKE,PREDPISOVANJE LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE,PRIPRAVA RECEPTUR ZA...
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosSAMOSTOJNI KNJIGOVODJA - M/Ž. URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ENOSTAVNO IN DVOSTAVNO KNJIŽENJE; SKRB ZA UREJENO ARHIVIRANJE DOKUMENTOV; POMOČ PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVO IN ODJAVO ZAPOSLENIH ZA PODJETJA, KI VODIMO RAČUNOVODSTVA;...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK V PSIHIATRIJI / SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA STALNO PSIHIATRIČNO ZDRAVSTVENO NEGO BOLNIKOV IN SODELUJE V NEGOVALNEM IN ZDRAVSTVENEM TIMU NA ODDELKU., Kandidat/ka mora poleg navedenega izpolnjevati še naslednje pogoje: opravljen...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (ŠIFRA DM:E037010), KIRURŠKA KLINIKA, OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE GLASBE, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAKLAD IN RAZKLAD BLAGA, KONTROLA BLAGA V SKLADIŠČU, SKRB ZA RED IN ČISTOČO V SKLADIŠČU, SKRB ZA ZADOSTNO KOLIČINO EMBALAŽE, Odgovornost, natančnost, delavnost, izpit za viličarja., dopoldan
 • . Archivistas y curadores de museosKUSTOS Z DOKTORATOM - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE DOSEŽKOV MUZEOLOGIJE IN PRISPEVEK K RAZVOJU MUZEJSKIH STROK, VODENJE DOMAČIH IN TUJIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV, POVEČANA SVETOVALNA DEJAVNOST, PRISPEVEK K RAZVOJU STROKE IN PODROČJA...
 • . Agentes de compras y consignatariosKOMISIONAR - M/Ž. KOMISIONAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KOMISIONIRANJE BLAGA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA, IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH PROIZVODNIH DEL, ČIŠČENJE TRANSPORTNIH ZABOJČKOV IN DRUGEGA DROBNEGA INVENTARJA,...
 • . Operadores de máquinas de preparación de fibras, hilado y devanadoUPRAVLJALEC STROJEV - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PRIPRAVO VLAKEN, PREDENJE, PREVIJANJE IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA USTREZNE SUROVINE ZA NEMOTEN TEHNOLOŠKI PROCES, -NASTAVITVE LINIJE IN KONTROLA KAKOVOSTI IZDELKOV, -TEHTANJE, PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE IZDELKOV...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - DELO V PISARNI PODJETJA V LJUBLJANI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE CELOTNEGA RAČUNOVODSKEGA POSLOVANJA DRUŽBE PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH, STATISTIČNIH, FINANČNIH IN DAVČNIH POROČIL ZA ZUNANJE POROČANJE PRIPRAVA OBDOBNIH POROČIL IN ANALIZ ZA POTREBE...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesOSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO 31.12.2018, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB (POMOČ PRI VSTAJANJU, GIBANJU (UPORABA STOJKA), OBRAČANJU, UPORABI STRANIŠČA TER VAROVANJE UPORABNIKA); GOSPODINJSKA...
Más ofertas: << · 3 · 4 · < · 6 · > · 8 · 11 · 17 · 28 · 50 · >>