Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,973 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 5

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

PRODAJA/SVETOVANJE V HIŠI DARIL DOMŽALE - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOT PRODAJALEC / KA IN ARANŽER / KA BOSTE PRI NAS S SVOJIM PREDANIM IN Z ODGOVORNIM DELOM POSKRBELI, DA SE BODO STRANKE PRI NAS POČUTILE DOBRODOŠLE. S STROKOVNIM PRISTOPOM IN Z IZNAJDLJIVOSTJO BOSTE POSKRBELI, DA BODO ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaE034005 BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - INTERNA MEDICINA - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG BOLNIČARJA NEGOVALCA, SPREMLJEVALCA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO VLOGO Z VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA DOKAZILA O IZOBRAZBI, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA) PO E...

VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA KATEDRI ZA ONKOLOGIJO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, -ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037023 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE PROMOCIJE ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENO VZGOJNIH DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO,-UPRAVLJANJE Z ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO, -NADZOR NAD DELOVANJEM MEDICINSKIH PR...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOV...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. Nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI V OSNOVNI ŠOLI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S POTRJENO SISTEMIZACIJO, LDN-JEM., Nastop dela takoj. Vlogi je potrebno priložiti (lahko nakn...

. bibliotecario/bibliotecariaSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III), ŠIFRA DM: J017104, V KNJIŽNICI - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, I.I. SPLOŠNI OPIS: STROKOVNA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA (KLASIFIKACIJA, KATALOGIZACIJA, IZDELAVA EVIDENC, STATISTIK), PRIDOBIVANJE, STROKOVNA OBDELAVA IN HRANJENEJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, REFERALNO DELO ZA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA- SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo zaposl. za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE OKOLICE/SOBE. PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA. DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoPOMOČ PRI RAZVOZU (VOZNIK) - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO VSEBUJE DOSTAVLJANJE IZDELKOV JAVNIM USTANOVAM. DELO POTEKA OD PONEDELJKA DO PETKA OB ZGODNJIH JUTRANJIH URAH. VIKENDI SO PROSTI. DOSTAVLJA SE IZDELKE ŽE ZNANIM KUPCEM., , dopoldan

VARILEC - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO. PRIPRAVA IN VARJENJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ PO POSTOPKU MIG/MAG, TIG ALI ELEKTRO IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, KI SO NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM OKOLJEM., Certificiran varilec. Sposobnost dela v timu, od...

PRODAJA/SVETOVANJE V HIŠI DARIL KAMNIK - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOT PRODAJALEC / KA IN ARANŽER / KA BOSTE PRI NAS S SVOJIM PREDANIM IN Z ODGOVORNIM DELOM POSKRBELI, DA SE BODO STRANKE PRI NAS POČUTILE DOBRODOŠLE. S STROKOVNIM PRISTOPOM IN Z IZNAJDLJIVOSTJO BOSTE POSKRBELI, DA BO...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaOBLIKOVALEC KOVIN - M/Ž. OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBREZOVANJE, BRUŠENJE, POLIRANJE, VARJENJE, UPOGIBANJE, STROJNO BRUŠENJE, NAKOVANJE, SEGREVANJE KOMADOV TER RAZNA DELA V PROIZVODNJI., NATANČNOST, SAMOSTOJNOST, ODGOVORNOST, TIMSKO DELO, dopoldan

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC - TEHNIK V (I) V ZSV (ELEKTROTEHNIK - ENERGETIK) (J035140) - SLUŽBA ZA ENERGETIKO - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZIRA, UPRAVLJA IN VZDRŽUJE ENERGETSKE POSTROJE, PRIPADAJOČE NAPRAVE IN ELEKTRO INSTALACIJE V ENERGETIKI, NADZIRA, UPRAVLJA IN VZDRŽUJE TRAFO POSTAJO S STISKALNICO, AKUMULATORSKO POSTAJO IN PRIPADAJOČO INSTALA...

VZDRŽEVALEC IV (I) V ZSV - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca oz. NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA., polni delovni čas, 40, STALNO IN REDNO SPREMLJANJE STANJA TER SKRB ZA CELOTNI OBJEKT IN OPREMO, PO POTREBI SPROTNO OBVEŠČANJE SERVISERJEV ZA ODPRAVO NAPAK IN POMANJKLJIVOSTI TER SEZN...

SVETOVALEC V INŠPEKCIJI ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN, OBMOČNEM URADU KRANJ, ODDELKU ZA VARNO HRANO, ŠIFRA DM 174, ZA DOLOČEN ČAS, S POLNIM DELOVNIM ČASOM, PREDVIDOMA DO 30. 11. 2024, ZA ČAS ZAČASNE ODSOTNOSTI JAVNE USLUŽBENKE. - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas  oz. do 30.11.2024, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - ORTOPEDIJA (E035012) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH PRETEŽNO II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH, KI SE ZDRAVIJO V PRO...

PSIHOLOG II - M/Ž. PSIHOLOGI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DELAVNIC, SVETOVANJ SKLADNO S STROKOVNIMI USMERITVAMI NIJZ, IZVAJANJE GOVORNIH UR V ZVC-JU, ČKZ-JU, IZVAJANJE AKTIVNOSTI KREPITVE ZDRAVJA V LOKALNI SKUPNOSTI..., Opravljen strokovni izpit za poklic : p...

. criador de cerdos/criadora de cerdosŽIVINOREJEC - M/Ž. ŽIVINOREJEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. Z MOŽNOSTJO ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL V PROCESU ŽIVINOREJE, MOLŽA KRAV, OSKRBA TELET IN MLADE PLEMENSKE ŽIVINE, POMOČ PRI VETERINARSKIH OPRAVILIH, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNEGA OKOLJA., , ...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REALIZACIJA JEDILNIKOV UPOŠTEVAJOČ RECEPTURE, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE ŽIVIL, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE DELA KUHINJSKIH POMOČNIKOV, PREVERJANJE KAKOVOSTI, NEOPOREČNOSTI ŽIVIL IN JEDI, PREVERJANJE USTREZNIH TEMPERATUR JEDI ZA ...

OSKRBOVALKA, NPK – SOCIALNA OSKRBOVALKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ OSKRBOVANCEM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH (OSEBNA HIGIENA, UREJANJE, UMIVANJE, KOPANJE, OBLAČENJE, PREHRANJEVANJE, POMOČ PRI GIBANJU, TRANSFER), UREJANJE, VZDRŽE...

UPRAVLJALEC LINIJE PROIZVODNJE PLOŠČ 2 - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO UPRAVLJA IN OBVLADUJE DELOVANJE PROIZVODNIH NAPRAV OD SUŠILNIKA 2. STOPNJE DO VMESNEGA SKLADIŠČA PLOŠČ IN SICER:   TRANSPORT VLAKEN IN VLAKNENE PREPROGE, NASIPANJE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.1.2024 za 4 ure, od 1.2.2024 dalje za 8 ur, do vrnitve delavke iz bolniškega staleža, POP, skrajšan delovni čas, 20, ČISTILEC II, določen čas, do 31.1.2024 za 4 ure, od 1.2.2024 dalje za 8 ur, do vrnitve delavke iz bolniškega staleža, POP...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaPOMOČNIK TEHNOLOGA - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI KOORDINACIJI IN TERMINSKEM USKLAJEVANJU DELA V ENOTI TEHNOLOGIJE   POMOČ PRI PREVZEMU IN PREGLEDU DOKUMENTACIJE TER DELITEV DELA IN RAZPOREJANJE DELAVCEV TEHNOLOGIJE   POMOČ PRI NADZORU NAD UPOŠTE...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE DELOVNIH STROJEV IN NAPRAV, KONTROLA IZDELKOV PO NAVODILIH, TEHTANJE IN TRANSPORTIRANJE SUROVIN / IZDELKOV, PAKIRANJE IZDELKOV, VOŽNJA VILIČARJA, SKRB ZA ČISTO...

. comisario de exposiciones/comisaria de exposicionesKUSTOS VII/2 - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.12.2024, polni delovni čas, 40, VODI STROKOVNA PODROČJA, KI SE DOLOČIJO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA IN JE ZANJE ODGOVOREN, PRIPRAVLJA PROGRAM, ANALIZE IN POROČILA, SISTEMATIČNO ZBIRA, UREJA, OHRANJA IN ZNANSTVENO PROUČUJE GRADIVO ...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, - OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM,- ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU ...

. criador de cerdos/criadora de cerdosŽIVINOREJEC - TRAKTORIST - M/Ž. ŽIVINOREJEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE POLJEDELSKIH DEL S TRAKTORJEM IN PRIKLJUČKI, STROJNO KRMLJENJE ŽIVALI, IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNIH PREVOZOV, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE TRAKTORJA , PRIKLJUČKOV TER DELOVNEGA OKOLJA, OPRAVLJANJE DEL V P...

. vigilante de accesosVRATAR - M/Ž. VRATAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLIRA PRIHODE IN IZHODE STRANK TER ZAPOSLENIH, TEHTA  VOZILA Z ELEKTRONSKO TEHNICO, VNOS PODATKOV V RAČUNALNIK, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, NADZOR PROMETA NA PODROČJU PODJETJA, NADZORUJE  VARNOSTNE RAZMERE IN PO POTRE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, E037019, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH - ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN V...

. representante comercialKOMERCIALIST PRODAJE - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE PRODAJNIH AKTIVNOSTI, ISKANJE NOVIH KUPCEV IN SKRB ZA OBSTOJEČE KUPCE, SAMOSTOJNO DOGOVARJANJE IN IZVAJANJE SESTANKOV IN TELEFONSKIH KLICEV S STRANKAMI, SPREJEM, VNOS IN SPREMLJAVA REALIZACIJE NARO...

Más ofertas: << · 3 · < · 5 · > · 7 · 10 · 15 · 25 · 45 · 85 · >>