Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > especialista en seguridad alimentaria > Zdravstveni/a Djelatnik/ca Ii. Vrste, Sanitarni/a Inženjer/ka, Pripravnik

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ZDRAVSTVENI/A DJELATNIK/CA II. VRSTE, SANITARNI/A INŽENJER/KA, PRIPRAVNIK

Trabajo de especialista en seguridad alimentaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Otros profesionales de la salud › Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental › especialista en seguridad alimentaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Other health professionals › Environmental and occupational health and hygiene professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

2.7. Zdravstveni djelatnik II. vrste, sanitarni inženjer, pripravnik, 1 radnik na određeno vrijeme od 1 godine

Stručni uvjeti:

- preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sanitarnog inženjerstva

- osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju u obrazovnoj razini iz područja zdravstva.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidat je uz prijavu za natječaj obvezan priložiti i dostaviti:

- životopis

- presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu

- presliku diplome ili svjedodžbe o završenom školovanju

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac i trajanje staža osiguranja, ne stariji od dana objave natječaja

- potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima koje je kandidat obavljao ili preslike ugovora o radu za radna mjesta 1.1., 1.2., 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, ne stariju od 30 dana za radna mjesta 2.6., 2.7., 2.8.

- potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci.

U prijavi za natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i točan naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje s naznakom broja radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana. Nepotpisane prijave biti će odbačene.

Kandidat koji smatra da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama relevantnih zakona, obvezan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo te priložiti i dostaviti sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti. Kandidat koji eventualno ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu za javni natječaj, obvezan je priložiti i dostaviti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. ranije navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu za javni natječaj, obvezan je priložiti i dostaviti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. ranije navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), obvezan je priložiti i dostaviti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), obvezan je priložiti i dostaviti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijava se podnosi i dostavlja na adresu: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb, s obaveznom naznakom „prijava na natječaj za zapošljavanje“ osobno ili preporučenom pošiljkom te naznakom broja radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Ukoliko na prijavi ne bude točno naznačen broj radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, prijava će biti odbačena.

Ukoliko se kandidat istovremeno prijavljuje na više radnih mjesta, obavezan je za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa potpunom dokumentacijom. Sve prijave kojima neće biti priložna potrebna dokumentacija, biti će odbačene.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo zadržava pravo provjere znanja, stručnih i radnih sposobnosti te vještina, testiranjem kandidata, a isti može također provesti psihološko testiranje kandidata.

Kandidati se na razgovore i eventualna testiranja pozivaju putem web stranice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo www.hzjz.hr i putem elektronske pošte. Ukoliko kandidat ne pristupi razgovoru ili eventualnom testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Hrvatski zavod za javno zdravstvo jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo pridržava pravo poništenja ovoga natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Rockefellerova 7

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 05 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2374270.

Ver las 4 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Otros profesionales de la salud › Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental › especialista en seguridad alimentaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: