Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Conductores de camiones pesados > Vozač Traktora (m/ž)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajos de Conductores de camiones pesados en Croacia

Vozač Traktora (m/ž)

Clasificación del trabajo: Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores › Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles › Conductores de camiones pesados y autobuses › Conductores de camiones pesados.

Traducción de la profesión: Plant and machine operators and assemblers › Drivers and mobile plant operators › Heavy truck and bus drivers › Heavy truck and lorry drivers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Uvjeti za rad :

  • KV traktorista,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva.

Uz Prijavni obrazac, na oglas za radno mjesto kandidati su dužni priložiti:

– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS i VŠS)

– presliku diplome/potvrde o završenoj stručnoj spremi (za radno mjesto VSS)

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)

– presliku osobne iskaznice

– presliku vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet natječaja)

– presliku brodarske knjižice (za radno mjesto pomoćnik zapovjednika-mornar)

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci - OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE))

NAPOMENE:

- sastavni dio prijave na oglas je Prijavni obrazac koji je kandidatima dostupan na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

- kandidati koji podnose prijavu na predmetni oglas dužni su u Prijavnom obrascu jasno i nedvojbeno naznačiti radno mjesto za koje podnose prijavu.

- kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta dužni su za svako od radnih mjesta za koje se prijavljuju podnesti zasebnu prijavu koja mora sadržavati zasebni Prijavni obrazac i cjelovitu dokumentaciju te biti dostavljena u zasebnoj kuverti.

- svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2023. s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 01.04.2023.g do 01.07.2023.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2023.g. odnosno kasnije, sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog oglasa na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

Prijavom na oglas kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima oglasa koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na oglas.

Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranicama Ustanove (od 30. siječnja 2023. godine do 13. veljače 2023. godine).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa šalju se na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za oglas – turistička sezona 2023.“.

O tijeku i rezultatima ovog oglasa kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: NP PLITVIČKA JEZERA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2266905.

Ver las 201 ofertas de trabajo de Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores › Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles › Conductores de camiones pesados y autobuses › Conductores de camiones pesados ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: